UCHWAŁA NR XXIV/ 119/08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 października 2008 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Złotowa, terenów położonych w rejonie ul. Kujańskiej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 880) w związku z uchwałą Nr VIII/ 34/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenów położonych w rejonie ul. Kujańskiej, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, uchwalonym uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 r.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu określona została na rysunku planu.

3. Integralną częścią uchwały są:

1)        rysunki planu na mapach zasadniczych w skali 1:500, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Złotowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. 1.Przedmiotem ustaleń planu są tereny oznaczone na rysunku literami:

1)        MN – tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,

2)        U – tereny zabudowy usługowej,

3)        ZP – tereny zieleni ogólnodostępnej,

4)        KD – tereny gminnych dróg publicznych,

5)        KDW – tereny gminnych dróg wewnętrznych,

6)        Kx – tereny komunikacji pieszej i rowerowej (gminne).

       2.  Zakres ustaleń obejmuje:

1)        przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub

       różnych zasadach zagospodarowania;

2)        zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

3)        lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz   

       zagospodarowania terenu.

       3.  Ustala się jako obowiązujące ustalenia zawarte na rysunku planu:

1)        linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania,

2)        obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,

3)        orientację głównej kalenicy.

       4.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1)      terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami

rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznaczeniem graficznym na rysunku planu;

2)      powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć łączną powierzchnię poziomych

rzutów wszystkich istniejących i projektowanych budynków oraz wiat na działce, z wyłączeniem elementów nadwieszonych wystających poza obrys budynku jak balkony, wykusze, okapy, gzymsy itp.;

3)      powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię nie

      utwardzoną, z wytworzoną warstwą glebową, pokrytą trwałą roślinnością;

4)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję terenu, która

      przeważa na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

5)      obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię dotyczącą lica ściany

budynku trwale związanej z gruntem (nie dotyczy linii zabudowy części nadwieszonych budynku), wyznaczającą usytuowanie zabudowy na działce budowlanej;

6)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię dotyczącą

wszystkich elementów budynku trwale związanych z gruntem, określającą maksymalny zasięg zabudowy w obrębie działki budowlanej;

7)      frontowej granicy działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej

przylegającą do terenu komunikacji KD lub KDW, z którego odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;

8)      budynkach projektowanych – należy przez to rozumieć budynki nowo budowane lub

      istniejące - podlegające przebudowie, odbudowie, nadbudowie i rozbudowie;

9)      ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie wykonane z elementów

metalowych, drewnianych lub ceramicznych, z bezwzględnym wyłączeniem prefabrykatów betonowych;

10)  dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o spadku połaci min. 30°;

11)  ustawie Prawo ochrony środowiska – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27

kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami).

      5.  Tereny wymienione w § 2 ust. 1 o tej samej funkcji, lecz o różnych zasadach  

             zabudowy i zagospodarowania ustalonych niniejszą uchwałą lub rozdzielone

             terenami o innej funkcji oznaczono wyróżnikami cyfrowymi (1, 2, 3,...).

6.        Na działkach budowlanych, dla których nie wyznaczono linii zabudowy, wszelkie działania budowlane normuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

7.        Na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania terenu wprowadza się zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej.

8.        Do czasu realizacji założeń planu tereny pozostają w użytkowaniu dotychczasowym.

 

§ 3. Ustala się ochronę wartości archeologicznych i architektonicznych na terenie objętym planem:

1)        Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek

uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.

2)        Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty

     nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

 

§ 4. Ustalenia ekologiczne:

1)      Zakaz lokalizacji usług obniżających standard życia mieszkańców tj. powodujących

lub mogących spowodować przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji, rozprzestrzenianie się drażniących woni.

2)      Ustala się obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej

      i sieci elektrycznej; zabrania się budowy tymczasowych bezodpływowych zbiorników    

      na ścieki bytowe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

3)      Obowiązuje stosowanie do celów grzewczych źródeł o sprawności energetycznej

powyżej 84%, wytwarzających energię w procesach spalania paliw ciekłych, gazowych i stałych, charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi substancji zanieczyszczających powietrze oraz alternatywnych źródeł energii.

4)      Zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przyjętą w gminie zasadą przez

gromadzenie odpadów na własnej działce i przekazywanie do miejsc odzysku lub unieszkodliwianie.

5)      Ustala się zakaz budowy indywidualnych studni wierconych.

6)      Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych przez posiadacza odpadów z

zachowaniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami).

7)      Ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeń do atmosfery musi spełniać kryteria

      dopuszczalnych norm zgodnie z prawem ochrony środowiska.

8)      W celu zwiększenia powierzchni ekopozytywnych na terenach mieszkalnych

wykonanie nawierzchni utwardzonych (jak dojazdy do garaży, ścieżki rowerowe itp.) z materiałów przepuszczających wody deszczowe (jak kostka brukowa, betonowa itp.)

9)      Wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową nie mogą

powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

 

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego:

1)        zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

2)        obowiązek odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji ściekowej,

3)        odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

tymczasowo z terenów MN odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren własny,

4)        zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie na warunkach określonych

       przez gestora sieci,

5)        zakazuje się stosowania napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,

6)        ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne kotłownie na paliwa niskoemisyjne

       lub poprzez przyłączenie budynków do miejskiej sieci gazowej lub ciepłowniczej,

7)        unieszkodliwienie stałych i ciekłych odpadów powstałych w wyniku prowadzonej

       działalności usługowej poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach i

       wywóz przez wyspecjalizowane służby komunalne.

       2. Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w istniejących przepisach technicznych.

      3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających terenów komunikacji i zieleni publicznej.

 

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

 

§ 6. Ustala się następujące warunki zabudowy dla terenów oznaczonych MN:

       1.  Przeznaczenie podstawowe:

1)      Budynki mieszkalne istniejące - jednorodzinne z towarzyszącą zabudową

gospodarczą, zielenią ogrodową i rekreacyjną; projektowane – z garażami wbudowanymi lub dobudowanymi.

2)      Zabrania się lokalizowania nowych budynków o funkcji wyłącznie usługowej, chyba,

      że zapisy szczegółowe to umożliwiają.

3)      W razie konieczności dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci infrastruktury

      technicznej przez tereny MN.

      2.   Ustala się rzędną parteru na maksymalnie 50 cm ponad poziomem terenu przy

             wejściu głównym do budynku, o ile zapis szczegółowy nie stanowi inaczej.

      3.   Ustala się możliwość podpiwniczania budynków mieszkalnych, pod warunkiem

            spełnienia wymagań zawartych w ust. 2.

4.        W przypadku zastosowania dachu stromego obowiązuje jednakowe nachylenie wszystkich połaci dachu projektowanego budynku.

5.        Budynki znajdujące się poza nieprzekraczalną linią zabudowy pozostają w tym usytuowaniu do zużycia technicznego.

6.        Dopuszcza się miejscowe wysunięcie części budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed linię obowiązującą przy łącznej szerokości wysuniętych elementów ściany frontowej nie przekraczającej 30% jej długości, nie dotyczy linii obowiązującej będącej jednocześnie linią rozgraniczającą terenu.

7.        Dla terenów MN, dla których dopuszcza się sytuowanie funkcji uzupełniającej usługowej, poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826).

8.        Dla terenu oznaczonego:

1)      1MN:

a)      teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, z możliwością prowadzenia usług

      nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych,

b)      zabudowa projektowana w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

c)      obowiązująca linia zabudowy mieszkalnej w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej  

      pasa drogowego,

d)      budynki mieszkalne parterowe z poddaszem użytkowym w dachu stromym o spadku

      połaci 30-35° lub 40-45°, z dopuszczeniem ścianki kolankowej o wysokości                

      max 0.80 m,

e)      garaże wbudowane lub dobudowane do budynków mieszkalnych,

f)        dopuszcza się wolno stojące budynki usługowo-gospodarcze parterowe do

      wysokości 4 m n.p.t., przekryte stropodachem, usytuowane w głębi działek   

      budowlanych,

g)      powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej działki,

h)      szerokość elewacji frontowej 10.0 do 13.0 m,

i)        ogrodzenie ażurowe o wysokości 1.20 m, od strony terenu 1U możliwe ogrodzenie

      pełne do wysokości 2.20 m;

2)      2MN:

      a)   teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, z możliwością prowadzenia usług  

             nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych,

b)        zabudowa projektowana w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

c)        obowiązująca linia zabudowy w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

d)        budynki mieszkalne parterowe z możliwym poddaszem użytkowym w dachu stromym o spadku połaci 30-35° lub 40-45°, z dopuszczeniem ścianki kolankowej o wysokości max 0.80 m,

e)        garaże wbudowane lub dobudowane do budynków mieszkalnych,

f)          powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej działki,

g)        szerokość elewacji frontowej 10.0 do 13.0 m,

h)        ogrodzenie ażurowe o wysokości 1.20 m;

3)  3MN:

     a) teren przewidziany na powiększenie istniejących działek budowlanych poza

         granicami opracowania;

4)  4MN:

a)    zabudowa mieszkalna istniejąca i projektowana w obowiązujących    

        i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b)        możliwa funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe,

c)        wysokość budynków mieszkalnych do II kondygnacji nadziemnych przekrytych stropodachem lub dachem o spadku połaci 30-35° lub 40-45°,

d)        szerokość elewacji frontowej 9.0 do 14.0 m,

e)        budynki gospodarcze parterowe, przekryte stropodachem lub dachem o spadku połaci 30-35°,

f)          możliwe podpiwniczenie przy rzędnej posadzki parteru max. 1.10 m n.p.t.,

g)        powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej działki,

h)        ogrodzenie ażurowe o wysokości max 1.50 m, od strony terenu 3U możliwe ogrodzenie pełne do wysokości 2.20 m,

i)          obsługa komunikacyjna działki nr 228/2 wyłącznie od strony ul. Głębinowej;

 

5)  5MN:

     a)    zabudowa mieszkalna istniejąca w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,  

zabudowa gospodarcza w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b)     możliwa funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe,

c)     wysokość budynków mieszkalnych do II kondygnacji nadziemnych przekrytych stropodachem lub dachem o spadku połaci 30-35° lub 40-45°,

d)     szerokość elewacji frontowej 10.0 do 16.0 m,

e)     budynki gospodarcze parterowe, przekryte stropodachem lub dachem o spadku  

            połaci 30-35°,

f)       możliwe podpiwniczenie przy rzędnej posadzki parteru max. 1.10 m n.p.t.,

g)     powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej działki,

h)     ogrodzenie ażurowe o wysokości max 1.50 m.

 

§ 7. Ustala się następujące warunki zabudowy dla terenów oznaczonych U:

1.      Przeznaczenie podstawowe: tereny usług handlu, gastronomii i drobnego rzemiosła nieuciążliwego.

2.      Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

3.      W razie konieczności dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny U.

4.      Dla terenu oznaczonego:

1)      1U:

       a)  teren przeznaczony pod rozbudowę usług handlu materiałami budowlanymi,

             zlokalizowanych poza granicami opracowania,

b)      zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

c)      budynek parterowy o wysokości do 5.0 m n.p.t, przekryty dachem o nachyleniu połaci 5-15°,

d)      powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu niezabudowanego,

e)      dopuszcza się ogrodzenie ażurowe o wysokości max 1.80 m, od strony 1MN możliwe pełne do wysokości 2.20 m;

2)      2U:

a)   teren projektowanej zabudowy usługowej w obowiązujących i nieprzekraczalnych  

             liniach zabudowy,

b)        dopuszcza się wbudowanie mieszkania o powierzchni nie przekraczającej  

             powierzchni usługowej,

c)        zabudowa do III kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia, przekrycie  

            stropodachem lub dachem o spadku połaci 30-35°,

d)        powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni terenu niezabudowanego,

e)        dojazd oraz miejsca postojowe do obsługi terenu wyłącznie od strony KDW,

f)          ogrodzenie ażurowe o wysokości max 1.50 m, od strony terenu ZP możliwe pełne do wysokości 1.80 m;

3)      3U:

a)   teren istniejącej zabudowy usługowej,

b)        budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

c)        możliwa budowa budynku mieszkalnego lub adaptacja istniejących pomieszczeń usługowych na mieszkanie,

d)        budynek mieszkalny o wysokości do II kondygnacji nadziemnych przekrytych stropodachem lub dachem o spadku połaci 30-35° lub 40-45°

e)        budynki gospodarcze parterowe, przekryte stropodachem lub dachem o spadku połaci 30-35°,

f)          ogrodzenie ażurowe o wysokości max 1.50 m.

 

§ 8. Ustala się następujące warunki zabudowy dla terenów oznaczonych ZP:

       1.  Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej ogólnodostępnej jak parki,

             zieleńce, skwery, pasy zieleni ochronnej itp.

        2.   Możliwość prowadzenia sieci i budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

        3.  Zakaz budowy obiektów kubaturowych chyba, że zapisy szczegółowe to  

             umożliwiają.

       4.  Dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę ścieżek  

            rowerowych.

5.      Dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury oraz reklam.

 

§ 9. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych KD, KDW:

 

     1.   Przeznaczenie podstawowe: droga gminna w liniach rozgraniczających

           z umieszczonymi w nich elementami drogi oraz urządzeniami z nią związanymi    

           wynikającymi z funkcji drogi i uwarunkowań terenowych.

      2.  W liniach rozgraniczających możliwość prowadzenia podziemnych sieci

            infrastruktury technicznej.

      3.  Nasadzenia zieleni w pasach drogowych kierując się zasadą urozmaicenia

           gatunków drzew.

4.      Dla terenu oznaczonego:

1)      KD:

      a)  teren istniejącej drogi gminnej klasy Z;

2)      1KDW:

      a)   projektowana droga wewnętrzna gminna, łącząca ul. Wodociągową z ul.

             Kujańską, obsługująca projektowane 1MN, 2MN, 1U, 2U,

b)      szerokość w liniach rozgraniczających 11.0 – 15.0 m,

c)      w pasie drogowym przy terenach usługowych projektuje się miejsca postojowe.

3)      2KDW:

      a)   istniejąca droga wewnętrzna gminna obsługująca tereny zabudowy mieszkalno-

            usługowej.

 

§ 10. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych Kx:

      1.   Przeznaczenie podstawowe: gminne tereny komunikacji pieszojezdnej.

      2.  W liniach rozgraniczających terenów Kx możliwość prowadzenia podziemnych  

           sieci infrastruktury technicznej.

      3.  Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna: 7.0 – 8.0 m.

 

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

 

§ 11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 13. Tracą moc ustalenia uchwały nr XXXII/217/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 75 poz. 1341 ze zmianą: z 2006 r.: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr107 poz. 2615) na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                               Przewodnicząca
                                                                                                                Rady Miejskiej
         
                                                                                                       mgr Barbara Chorabik