Zarządzeniem Nr 13.2020 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zwołał XXII sesję na dzień 28 października 2020 r. na godz. 15.00.
W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami, sesja odbędzie się w trybie zdalnym tzn. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
W celu zapewnienia Mieszkańcom Złotowa możliwości zabrania głosu w sesji odbywanej w trybie zdalnym, osoby zainteresowane będą mogły w niej uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie wideokonferencji.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji i zabraniem głosu są proszone o kontakt z Biurem Obsługi Rady Miejskiej telefonicznie pod nr 67 263 26 40 wew. 18 lub elektronicznie na adres: p.jeske@zlotow.pl.
Zgłoszenia do udziału w sesji będą przyjmowane do dnia 28 października 2020 r. do godz. 10.00.
Transmisja z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 28 października 2020 r. będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl.

Materiały dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie:

Zarządzenie nr 13.2020 w sprawie zwołania XXII sesji
Protokół Nr XXI.2020 z XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 września 2020 r. 
Informacja z działalnosci Burmistrza Miasta Złotowa od dnia 19 września 2020 r. do dnia 16 października 2020 r.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2021 rok”
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/183/09 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki  za parkowanie oraz ustalenia sposobu  jej poboru 
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ul. Moniuszki w Złotowie
Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego jubileusz 650-lecia miasta Złotowa 
Wniosek o wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.177.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbadania zasadności dokonywanych zmian w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy