PRZYDZIAŁ LOKALU Z ZASOBÓW GMINY

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-GM-04

 

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
Uchwała  Nr XXVIII.226.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek o przydział lokalu wraz z deklaracją o wysokości dochodów oraz oświadczeniem o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.
2. Zaświadczenie o uzyskiwanych średnich miesięcznych dochodach brutto z okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wszystkich członków rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania w lokalu socjalnym (z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, renty, emerytury, pracy dorywczej, innych źródeł),
3. Orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, orzeczenia i inne dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.
4. Na żądanie gminy osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

3. OPŁATY

Brak

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Sylwia Muzioł                             
tel. 67 263 26 40 wew. 41 pokój nr 14
e-mail: s.muziol@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Kwalifikacja wniosku następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Następnie Burmistrz Miasta Złotowa sporządza corocznie w terminie do 31 grudnia listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu w oparciu o projekt listy przygotowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
     

Nie przysługuje


8. INFORMACJE DODATKOWE

Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony może zostać zawarta z osobami, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
1) w gospodarstwie jednoosobowym - 150%, najniższej emerytury obowiązującej
w miesiącu kwalifikacji wniosku;
2) w gospodarstwie wieloosobowym - 100%, najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku.
Umowa najmu socjalnego lokalu może zostać zawarta z osobami, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
1) w gospodarstwie jednoosobowym - 75%, najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku;
2) w gospodarstwie wieloosobowym - 50% najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku;
3) w gospodarstwie wieloosobowym, w skład którego wchodzi co najmniej 3 dzieci lub osoba niepełnosprawna lub dziecko przewlekle chore – 65% najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku.
Pierwszeństwo do najmu lokalu na czas nieoznaczony mają osoby, posiadające dochód określony w § 6 ust. 1 uchwały, jeżeli:
1) zamieszkują w warunkach przegęszczenia;
2) zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, a fakt ten potwierdzony jest opinią zarządcy budynku lub właściwego organu nadzoru budowlanego;
3) zostały pozbawione mieszkania w wyniku zdarzenia losowego (pożaru, katastrofy, klęski żywiołowej itp.);
4) opuściły placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub rodzinę zastępczą w wyniku osiągnięcia pełnoletności - w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego, których poprzednim miejscem zamieszkania było miasto Złotów;
5) przekazały do dyspozycji gminy lokal większy co najmniej o jedną izbę lub o 20% powierzchni mieszkalnej w zamian za lokal dostarczony przez gminę;
6) wyremontowały lokal mieszkalny na podstawie umowy zawartej z Gminą, o której mowa w § 19 uchwały;
7) zamieszkują z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad nią (nad rodziną) bądź zmuszone do opuszczenia mieszkania, z uwagi na niemożliwość dalszego zamieszkiwania wspólnie z osobą skazaną za znęcanie się.
Pierwszeństwo do najmu socjalnego mają osoby, posiadające dochód określony w § 6 ust. 2 uchwały, jeżeli:
1) mają orzeczone przez sąd uprawnienia do najmu socjalnego,
2) zamieszkują w warunkach przegęszczenia,
3) zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, a fakt ten potwierdzony jest opinią zarządcy budynku lub właściwego organu nadzoru budowlanego,
4) zostały pozbawione mieszkania w wyniku zdarzenia losowego (pożaru, katastrofy, klęski żywiołowej itp.),
5) opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze lub rodziny zastępcze w wyniku osiągnięcia pełnoletności w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego, których poprzednim miejscem zamieszkania było miasto Złotów,
6) zamieszkują z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad nią (nad rodziną) bądź zmuszone do opuszczenia mieszkania, z uwagi na niemożliwość dalszego zamieszkiwania wspólnie z osobą skazaną za znęcanie się.
Gmina odmawia zawarcia umowy w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości lub jeżeli występuje rażąca dysproporcja miedzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z przydziałem lub zamianą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów.
9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.