ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-GM-03

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
§ 16, § 17 i § 18 uchwały Nr XXVIII.226.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek o zamianę mieszkania potwierdzony przez administratora budynku (MZGL). Do wniosku o zamianę mieszkania w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o poprawę warunków mieszkaniowych ze względu na stan zdrowia, należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (niezdolności do pracy) spowodowanej stanem narządu ruchu, najemcy lub członka rodziny najemcy (domownika) wspólnie z nim zamieszkującego.

3. OPŁATY    

Brak

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Sylwia Muzioł                             
tel. 67 263 26 40 wew. 41 pokój nr 14
e-mail: s.muziol@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
      Nie przysługuje

8. INFORMACJE DODATKOWE

• O zamianę lokalu z urzędu mogą się ubiegać najemcy lokali zamieszkujący w warunkach przegęszczenia lub będący w wieku powyżej 65 lat, bądź o niezdolności do samodzielnej egzystencji spowodowanej upośledzeniem w funkcjonowaniu narządów ruchu.
• Najemcy lokali, których powierzchnia użytkowa lokalu jest większa, niż wynika to z potrzeb najemcy lub jego możliwości opłacania czynszu, mogą ubiegać się o inny lokal pod warunkiem objęcia lokalu o mniejszej powierzchni użytkowej lub o niższym standardzie i zwolnienia dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji gminy.
• Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać pomiędzy sobą zamiany zajmowanych lokali po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta.
• Burmistrz Miasta może odmówić zgody na dokonanie zamiany w przypadku, gdy:
- którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
- którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę zalega z zapłatą należności czynszowych, chyba, że zawarto porozumienie odnośnie jej spłaty, a dokonanie zamiany spowoduje obniżenie opłat za lokal zasiedlony w wyniku zamiany,
- w wyniku zamiany, w którymkolwiek z lokali, doszłoby do sytuacji zamieszkiwania w warunkach przegęszczenia.

Poprawa warunków zamieszkiwania polega w szczególności na: dostarczeniu lokalu o większej powierzchni użytkowej lub mieszkalnej, lokalu o wyższym standardzie, lokalu na niższej kondygnacji bądź lokalu samodzielnego, w miejsce lokalu ze wspólną używalnością przedpokoju, łazienki lub w-c, a także lokalu o mniejszej powierzchni dostosowanej do aktualnych potrzeb rodzinnych i możliwości finansowych najemcy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z przydziałem lub zamianą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów. 

 

9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.