O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Złotowie przy ulicy Brzuchalskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę domem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonej nr 44/6 o pow. 640 m2

Cena wywoławcza – 35.000 zł Wadium – 7.000 zł


Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22 % podatek VAT. Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 1.300 zł. Cena nabycia oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później jak 30 dni od daty przetargu.

Warunki architektoniczne określono w decyzji Burmistrza Miasta Złotowa Nr 71 o warunkach zabudowy, której treść udostępnia się do wglądu.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2008 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim , pokój nr 02 (w suterenie)


Wadium należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach od 800 do 1400 w terminie do 18 listopada 2008 roku. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub pod tel. Nr 263 26 40 wew. 23.


Złotów, dnia 20 października 2008 r.