Warunki udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości budynków położonych w Gminie Miasto Złotów,

w których przeprowadzono termomodernizację

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Finansów i Budżetu

 

Karta usług nr FN-PO_10

 

1. PODSTAWA PRAWNA
Uchwała Nr XXIX.216.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych w Gminie Miasto Złotów, w których przeprowadzono termomodernizację.


2. WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w tym zawierającą dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zwolnienie, a także przewidywanej daty rozpoczęcia termomodernizacji i przewidywanego terminu jej zakończenia.
Wraz z informacją podatnik zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Miasta Złotowa następujących dokumentów:
1) dokumentów potwierdzających stan budynku przed rozpoczęciem termomodernizacji – w tym szczegółową dokumentację fotograficzną całej elewacji budynku, stolarki okiennej i drzwiowej oraz stropu/stropodachu, istniejącego w budynku źródła ciepła jeżeli zgodnie z zapisami niniejszej uchwały istnieje konieczność jego wymiany,
2) kopie decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia, lub kopie zgłoszenia robót właściwemu organowi oraz innych dokumentów wynikających z przepisów prawa budowlanego,
3) jeden egzemplarz audytu.

3. OPŁATY
Brak.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 13, parter
po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności składanych dokumentów w pokoju nr 29, I piętro w godz.:
                                                                            od 8:00 do 16:00 - w poniedziałek,
                                                                            od 8:00 do 14:00 - od wtorku do piątku.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Małach, tel. 67 263 26 40 wew. 26, e-mail: i.malach@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia:
• niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
• w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
• w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z udzielaniem zwolnień od podatku od nieruchomości.

9. WZORY WNIOSKÓW
Brak wzoru zgłoszenia w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Złotów pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości.