Umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności w podatkach dla osób prowadzących działalność gospodarczą - przedsiębiorców

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Finansów i Budżetu

 

Karta usług nr FN-PO_07

 

1. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

2. WYMAGANE DOKUMENTY
1/ Wniosek o umorzenie lub odroczenie bądź rozłożenie podatku na raty przedsiębiorcy,
2/ oświadczenie o stanie majątkowym  podatnika oraz osób pozostających w wspólnym               
    gospodarstwie domowym
3/ oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ)
4/ dokumenty przedstawiające bieżącą sytuację gospodarczą oraz finansową – sprawozdanie finansowe za bieżący okres rozliczeniowy
5/ inne dokumenty potwierdzające fakty przytoczone we wniosku
6/ rozliczenie dochodów za rok poprzedzający datę złożenia wniosku (PIT 36)
7/ dołączenie do wniosku, zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu dotyczącym pomocy publicznej, wszystkich zaświadczeń o pomocy, jaką otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy
8/ szczegółowe uzasadnienie wniosku

3. OPŁATY
Brak.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 13, parter
po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności składanych dokumentów w pokoju nr 29, I piętro w godz.:
                                                                            od 8:00 do 16:00 - w poniedziałek,
                                                                            od 8:00 do 14:00 - od wtorku do piątku.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Małach, tel. 67 263 26 40 wew. 26, e-mail: i.malach@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia:
• niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
• w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
• w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE
Przed złożeniem dokumentów w sekretariacie należy zgłosić się do pokoju 29, I pietro w celu ich weryfikacji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z umorzeniem, rozłożeniem na raty bądź odroczeniem terminu płatności w podatkach.

9. WZORY WNIOSKÓW
Brak wzoru wniosku.