Wymiar podatku leśnego od osób prawnych

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Finansów i Budżetu

 

Karta usług nr FN-PO_06

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),
• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.),
• komunikat prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo przez pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019.1018)

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Zgodnie z art 6, pkt 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)
• Deklaracja na podatek leśny DL-1,
• dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL - 1,
• dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL - 2,
• pisemne uzasadnienie przyczyny korekty

3. OPŁATY
Brak.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 13, parter
po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności składanych dokumentów w pokoju nr 29, I piętro w godz.:
                                                                            od 8:00 do 16:00 - w poniedziałek,
                                                                            od 8:00 do 14:00 - od wtorku do piątku.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Małach, tel. 67 263 26 40 wew. 26, e-mail: i.malach@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Termin załatwienia:
• niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
• w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
• w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany na wyznaczonym formularzu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z wymiarem podatku leśnego.

9. WZORY WNIOSKÓW
Pobierz Deklaracja na podatek leśny DL-1
Pobierz Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – ZDL-1
Pobierz Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – ZDL - 2