O G Ł O S Z E N I E       O       P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Bol. Chrobrego nr 4, oznaczonej jako działka 135 o powierzchni 483 m2 .
Cena wywoławcza – 58.000 zł Wadium – 10.000 zł


Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wys.22%

Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 1.900 zł płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej lub mieszkalno-usługowej; budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Szczegółowe warunki zabudowy winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; rozpoczęcie (wykonanie fundamentów) winno nastąpić w ciągu 2 lat a jej zakończenie (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu następnych 3 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy

Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie

niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości.

W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:

a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,

b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku

c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2008 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim , pokój nr 02 (w suterenie)

Wadium należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do dnia

13 listopada 2008 r. lub w kasie tut. Urzędu do 1400 . Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym. Osobom przelicytowanym wpłacone wadia zostają zwrócone.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 067 263 24 91 wew. 23


Złotów, dnia 10 października 2008 r.