Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych

 

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Finansów i Budżetu

 

Karta usług nr FN-PO_02

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
• Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  z 2019,  poz. 9006),
• Uchwała Nr XX/186/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2012,  poz. 4922),


2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Zgodnie z art 6, ust.6 z zastrzeżeniem ust 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019.1170 ze zm.):
• deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1,
• dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN - 1,
• dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN - 2,
• pisemne uzasadnienie przyczyny korekty

3. OPŁATY
Brak.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 13, parter
po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności składanych dokumentów w pokoju nr 29, I piętro w godz.:
                                                                            od 8:00 do 16:00 - w poniedziałek,
                                                                            od 8:00 do 14:00 - od wtorku do piątku.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Małach, tel. 67 263 26 40 wew. 26, e-mail: i.malach@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Termin załatwienia:
• niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
• w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
• w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. INFORMACJE DODATKOWE

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany na wyznaczonym formularzu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z wymiarem podatku od nieruchomości.

9. WZORY WNIOSKÓW


Pobierz Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Pobierz Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – ZDN-1

Pobierz Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – ZDN-2