Transmisja dostępna jest pod adresem:

https://youtu.be/GyHJhHHQJUM