Numer sprawy:MZGL.II.341/01/2008

Złotów, 2008-09-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZGL.II.341/01/2008. Nazwa
zadania: wywóz nieczystości i oczyszczanie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655)
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

l. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami
al. Piasta 15a
77-400 Złotów

E-mail: mzgl.zlotow@pro.onet.pl
Godziny urzędowania: 7-15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
zamawiający nie posiada strony internetowej

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: nieodpłatnie w
siedzibie Zamawiającego.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych:
1 .usługi wywozu nieczystości wraz z dzierżawą pojemników z gospodarstw domowych - średniomiesięcznie
od 3670 osób - cena miesięcznie 1 osoba,
2.usuwanie nieczystości luzem - około 50 m3 rocznie - cena 1 m3,
3.wywóz nieczystości płynnych - średnio 120 m3 rocznie - cena za 1 m3,
4.omiatanie chodników -16607,40 m2 - cena za 1 m2 miesięcznie,
5.utrzymanie zieleni -17328 m2(okres letni) - cena za 1 m2 miesięcznie,
6. utrzymanie czystości na terenach zielonych- 17328m2 ( okres zimowy_- cena 1 m2 miesęcznie.

Nie ma możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 90111300-1- usługi usuwania nieczystości,

90121310-7 -usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,,
90210000-2 -usługi sprzątania ulic,
90211000-9 - usługi zamiatania ulic,
90212000-6 - usługi odśnieżania,
90213000-3 - usługi usuwania oblodzeń,
77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

36miesiecy-07.12.2008do06.12.2011 r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

oferta, będzie spełniała wymagania określone w specyfikacji, oferta została złożona w terminie,
wykonawca przedstawi ofertę zgodną co treści z wymaganiami Zamawiającego i poprawnie zostanie
wniesione wadium

VIII. Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20.000,- zł, słownie: dwadzieścia
tysięcy 00/100.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

 

Waga

 

cena

 

100

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-10-30 do godz. 11.00
w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a
77-400 Złotów Pokój nr 1

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-30, o godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a
77-400 Złotów Pokój nr 4

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 2008-12-30

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów

nie dotyczy
zamawiający nie posiada strony internetowej

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna

nie dotyczy
adres strony internetowej

 

XVI. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia
2008-09-09