O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G UBurmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , położonych w rejonie ulicy Grochowskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, szeregową wraz z udziałem po 1/10 części -przypisanych do każdej działki budowlanej - w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działki nr nr 23/5, 6/7 i 7/9 o łącznej pow. 808 m2. Wymienione działki drogowe obciąża się służebnością dojścia i dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek sąsiednich oznaczonych nr 7/4, oraz nr 5/10, 6/5 i 7/11

  • nr 5/6 o pow. 484 m2 - obciążonej ułożoną w jej granicach, wzdłuż granicy z działką nr 3/2, siecią przyłącza centralnego ogrzewania i wodociągu; Cena wywoławcza - 68.000 zł, wadium - 13.600 zł

  • nr 5/8 o pow.319 m2 ; Cena wywoławcza – 48.000 zł, wadium - 9.600 zł

  • nr 5/9, 6/3 o pow. 317 m2, Cena wywoławcza – 48.000 zł, wadium - 9.600 zł

  • nr 6/6 o pow. 317 m2, Cena wywoławcza – 48.000 zł, wadium - 9.600 zł

  • nr 6/7, 7/9, 23/5 o pow. 439 m2, Cena wywoławcza – 62.000 zł, wadium – 12.400 zł


Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22% podatek VAT.

Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące po 1.500zł (w tym koszty geodezyjne i wycena: 1.131,15zł netto+ 248,85 zł-22%VAT, kwota wolna 120 zł )

Wylicytowana cena powiększona o VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do rozpoczęcia budowy (wykonania fundamentów) w ciągu 2 lat a jej zakończenia (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu następnych 3 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości. W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w wysokości:

a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,

b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku

c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2008r. od godz. 9oo w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godz. od 8oo do 14oo lub na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 25 września 2008r.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 067 263 2640 wew. 23.

Złotów, 25 sierpnia 2008r.