Uchwała nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019  

Uchwała nr XII.102.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2019-2023

Uchwała nr XII.103.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r.

Uchwała nr XII.104.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XII.105.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025 

Uchwała nr XII.106.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. Kwiatowej 

Uchwała nr XII.107.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Złotowskiego Domu Kultury 

Uchwała nr XII.108.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII.24.2015 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr XII.109.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXXI.224.2017 w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Złotów 

Uchwała nr XII.110.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/302/13 w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr XII.111.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr XII.112.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/118/08 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w  Złotowie i nadania jej statutu 

Uchwała nr XII.113.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr V.46.2019 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Złotowie

Uchwała nr XII.114.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2020

Uchwała nr XII.115.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie pozostawienia wniosku dotyczącego „Złotowskiej Ligi Powiatowej” bez rozpoznania

Głosowania XII sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 17 grudnia 2019 r.