Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców miasta Złotowa

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

 

Karta usług nr GNiE-GK-01

 

 

1. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2018 poz. 450);

Uchwała Nr XL/219/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 165, poz. 3115),

Zarządzenie Nr 105.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wskazania członka Komitetu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

Uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wskazania członków Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, który  powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i opis zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej oraz termin jego realizacji;
2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, miejsce jego wykonywania, wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
3) opis wcześniejszej działalności grupy inicjatywnej w zakresie realizacji zadania publicznego objętego wnioskiem;
4) określenie liczby osób, którym służyć będzie realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających
d) wykonanie zadania oraz o posiadanych własnych środkach i wysokości środków
finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł;
e) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną bądź organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy wraz z podpisami.
 Do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy
  dołączyć:
1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
a) statut,
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),
c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika),
d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych,
2) w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.


3. OPŁATY
 Nie pobiera się opłat.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
 Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
 Al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
 pok. nr 13, parter.

5. OSOBY DO KONTAKTU
 Krzysztof Sikora
 pokój nr 14
 tel. 67 263 26 40 wew. 41
 e-mail: k.sikora@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
 Wnioski należy składać w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 Komitet do spraw wspierania inicjatyw lokalnych opiniuje wniosek wraz z  załącznikami w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania.
 Komitet może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień  lub dokumentów zakreślając mu odpowiedni termin. W takim przypadku bieg  terminu do wydania  opinii ulega przedłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia  wniosku.
 Decyzję o dofinansowaniu wniosku podejmuje Burmistrz Miasta Złotowa, w terminie  tygodnia od dnia otrzymania opinii Komitetu.
 O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Złotowa informuje wnioskodawcę  na piśmie w terminie 3 dni od dnia jego rozpatrzenia.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku inicjatywy lokalnej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji rozpatrywanego wniosku oraz realizacji umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2018 poz. 450); a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9. WZORY WNIOSKÓW
Pobierz wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w wersji pdf.