Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów majaca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Zabudowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Wawrzyniaka, Stary Rynek i Chrobrego w Złotowie wraz z przebudową przyłaczy

CPV:
45.31.00.00-3; 45.31.11.00-1; 45.31.12.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą – elektryk, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni spełnienie warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
15/09/2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat.

Oferty można składać do:
2008-08-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-08-11 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 02 suterena.

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
3.600,00 zł

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.600,00 PLN (słownie: trzytysiącesześćset złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Firmy uczestniczące