Złotów: Roboty Budowlane- Remontowe Obiektu Szkolnego
Numer ogłoszenia: 133529 - 2008; data zamieszczenia: 18.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2633486/87, fax 0-67 2633486/87.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zssnr1zlotow.republika.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty Budowlane- Remontowe Obiektu Szkolnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest:
1/ Remont kuchni szkolnej
- roboty rozbiórkowe
- remont posadzki z płytek podłogowych
- wymiana płytek ściennych - glazury
- roboty malarskie
- wymiana stolarki okiennej
- wykonanie wentylacji
- instalacje wod. - kan.
- instalacja elektryczna
- szafka elektryczna - kuchnia
2/ Remont sanitariatów przy Sali gimnastycznej
- roboty rozbiórkowe
- wykonanie oblicowania ścian płytkami ściennymi - glazura
- roboty malarskie
- remont posadzek z płytek podłogowych
- wymiana stolarki okiennej
- instalacje wod. - kan.
- instalacja elektryczna
3/ Wymiana stolarki okiennej - segment A
4/ Wymiana stolarki okiennej - segment D
5/ Sala gimnastyczna
- wymiana stolarki okiennej
- cyklinowanie posadzki
6/ Ogrodzenie boiska
Lokalizacja - 77-400 Złotów ul. Królowej Jadwigi 54


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 złotych. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
  1.posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi zakresem i rodzajem robót o wartości podobnej jak przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie referencje,
  2.dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia,
  3.nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca winien załączyć:
  1.załącznik nr 1 - formularz ofertowy - Dane wykonawcy,
  2.załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Cena oraz kosztorys ofertowy,
  3.Oświadczenia o :
  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 3),
  oświadczenie spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 4),
  4.odpis z właściwego rejestru (albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) stwierdzającego status prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
  5.zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  6.zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  7.polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 60

 • 2. Wiarygodność - 20

 • 3. Doświadczenie - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlotow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie
Ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Złotów
lub za zaliczeniem pocztowym (25 zł) w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2008 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie
Ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Złotów
sekretariat szkoły.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).