Zamawiający:
Związek Gmin Krajny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze objętym Związkiem Gmin Krajny

CPV:
73.20.00.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki: a)posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 zadaniem o podobnym charakterze, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 Doświadczenie zawodowe do SIWZ i przedłożyć odpowiednie referencje, c)dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Termin realizacji:
30.09.2008

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Związek Gmin Krajny z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, Sekretariat pok. nr 13

Oferty można składać do:
2008-05-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-05-26 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba Związku Gmin Krajny, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 02 (suterena).

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące