Uchwała nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2019

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.13.2018 o zmianie uchwały nr II.3.2018 w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz ich składu ilościowego

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.14.2018 o zmianie uchwały nr II.4.2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru przewodniczących tych komisji

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.15.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.16.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2018 – 2023

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.17.2018 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.18.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2019-2023

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.19.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.20.2018 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.21.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.22.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.23.2018 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.24.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr III.25.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Obwieszczenie nr 1.2018 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/34/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów

Wyniki głosowań na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 19 grudnia 2018 r.