Uchwała Nr II.3.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz ich składu ilościowego

Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru przewodniczących tych komisji

Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie

Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie

Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2018 rok

Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2018-2023

Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasto Złotów jako członków Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Miasto Złotów w Radzie Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Złotowa uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Wyniki głosowań na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 05-12-2018