Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg gminnych - ulice: B. Chrobrego i Stary Rynek w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0,45.23.32.22-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki: a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje, b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: drogowej. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Termin realizacji:
30.09.2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski, al. Piasta 1, 77 - 400 Zlotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-04-03 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-04-03 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski, al. Piasta 1, 77 - 400 Zlotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
16.000,00 zł

Uwagi:
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Firmy uczestniczące