Złotów  07.02.2008 r.

Zamawiający:

Złotowskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.

Al. Piasta 1,  77-400 Złotów

 

Zawiadomienie

 o wyborze oferty

 

1.Pełna nazwa zamawiającego:

 Złotowskie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Spółka z o.o.

Al. Piasta 1,  77-400 Złotów

 

2. Zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wańkowicza w Złotowie”

Część I zamówienia – stan surowy budynku

przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Budowlana „ROMEJKO”

mgr inż. Andrzej Romejko

ul. Brzozowa 5A,  77-400 Złotów

 

3. Uzasadnienie wyboru: 

 Oferta uzyskała najwyższą  ocenę w kryteriach określonych w SIWZ tj.: cena.

 

4. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert.

1. Firma Budowlana „ROMEJKO”

    mgr inż. Andrzej Romejko

    ul. Brzozowa 5A,  77-400 Złotów

    Ocena w kryterium „cena” – 10,00 pkt

    Ogółem – 10,00 pkt

 

Złotów  07.02.2008 r.

Zamawiający:

Złotowskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.

Al. Piasta 1,  77-400 Złotów

 

Zawiadomienie

 o wyborze oferty

 

1.Pełna nazwa zamawiającego: Złotowskie Towarzystwo Budownictwa

                                             Społecznego Spółka z o.o.

                                                   Al. Piasta 1,  77-400 Złotów

 

2. Zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wańkowicza w Złotowie”

Część II zamówienia – roboty wykończeniowe i instalacyjne

przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Budowlana „ROMEJKO”

mgr inż. Andrzej Romejko

ul. Brzozowa 5A,  77-400 Złotów

 

3. Uzasadnienie wyboru: 

 Oferta uzyskała najwyższą  ocenę w kryteriach określonych w SIWZ tj.: cena.

 

4. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert.

1. Firma Budowlana „ROMEJKO”

    mgr inż. Andrzej Romejko

    ul. Brzozowa 5A,  77-400 Złotów

    Ocena w kryterium „cena” – 10,00 pkt

    Ogółem – 10,00 pkt

2. Spółdzielnia Rzemieślnicza „KRAJNA”

    ul. Cechowa 11,  77-400 Złotów

    Ocena w kryterium „cena” – 9,10 pkt

    Ogółem – 9,10 pkt