O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Złotowie przy ulicy Brunona Radowskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę domem mieszkalnym bliźniaczym


nr 2/35 o pow. 697m2 Cena wywoławcza – 24.000 zł Wadium – 4.500 zł


Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22 % podatek VAT. Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 1.200 zł. Cena nabycia oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później jak 30 dni od daty przetargu.

Sposób zagospodarowania i warunki architektoniczne ustalone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXXIII/149/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. (Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 87 poz. 1157).

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2008 roku od godziny10.00 w Urzędzie Miejskim , pokój nr 02 (w suterenie)


Wadium należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach od 800 do 1400 w terminie do 29 lutego 2008 roku. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub pod tel. nr 263 24 91 wew. 23.

Złotów, dnia 28 stycznia 2008 r.