Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa z 2005 r.