UCHWAŁA  NR XIII /  58 /07

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 27 września 2007 r.  

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę stacją transformatorową.

 

 

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591, ze zm. w 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz.U. Nr  80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz.128) i  art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603, ze zm. w 2004 r.: Nr 281 poz.2782 , z 2005 r.:  Dz.U. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r.: Dz.U. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz.1600 i 1601),

Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia  w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr  2/25  o pow. 108 m2 ,  położonej w Złotowie przy ul. Jana Kocika w obrębie geodezyjnym nr 89, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgą wieczystą nr 20174, na rzecz ENEA  Operator  Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z przeznaczeniem pod budowę kompaktowej stacji transformatorowej.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Wiceprzewodniczący

                                                                                                       Rady Miejskiej

 

                                                                                            mgr Stanisław Wojtuń