UCHWAŁA Nr VI/28/07

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 28 marca 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

 

§1. W uchwale Nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr V/26/07 z dnia 28 lutego 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.       Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.       Tworzy się rezerwę celową w rozdziale 80101 na wydatki bieżące w zakresie oświaty w kwocie 2 867.

 

§2. §1 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie:

“Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 34 085 934 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

                                                                                            

5 677 835”

§3. §2 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 39 097 695 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

 

1) wydatki bieżące w kwocie

27 474 828

w tym na:

 

a)       wynagrodzenia                                                                                                       

7 467 769

b)       pochodne od wynagrodzeń                                                                                    

1 516 715

c)       dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych                                                  

720 000

d)       dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych                                                  

2 700 000

e)       dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                

672 000

f)         dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu            oświaty

557 374

g)       dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy

620 140

 

h)       dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000

i)         dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60 000

j)         obsługa długu publicznego                                                                                          

33 380

2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                           

11 622 867

a)       dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000

b)       wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

10 000

 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .