Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie, Zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i interwencji przyjętego zarządzaniem nr 93.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Forma petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. "petycji wielokrotnej". W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Klauzula informacyjna.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Złotowa

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

Adam Szulc Prezez Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Skan petycji Dokonanie analizy związanej z poprawną interpretacją terminu "efektywność energetyczna" 26.08.2016 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycji brak Skan odpowiedzi
2

Adam Szulc Prezez Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Skan petycji Dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki 25.10.2016 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycji brak Skan odpowiedzi
3

Adam Szulc Prezez Zarządu Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Skan petycji Wniosek o utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym Gminy zakładki "Czyste powietrze" 31.10.2016 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycji  brak Skan odpowiedzi
4 Andrzej Szumski Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów Skan petycji Umieszczenie na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony komasowani.pl prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów 02.11.2016 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycji brak Skan odpowiedzi
5 Skan petycji Wycofanie zarządzenia ograniczającego miejsca do handlu (likwidacja stanowisk od numeru 31 do 74) na targowisku miejskim w Złotowie 06.12.2016 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycji brak Skan odpowiedzi
6

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Skan petycji Przystąpienie do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA". 15.05.2017

j.w.

brak Skan odpowiedzi
7

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Skan petycji Przystąpienie do IV edycji programu "Wzorowa Łazienka". 04.09.2017

j.w.

brak Skan odpowiedzi
8

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Skan petycji Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych 20.11.2017

j.w.

brak Skan odpowiedzi
9

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Skan petycji Efektywność energetyczna 08.05.2018 j.w.  brak Skan odpowiedzi
10 Skan petycji

Nie wynajmowanie terenów miejskich cyrkom wykorzystującym zwierzęta.

04.09.2018

j.w.

brak

Skan odpowiedzi
11

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Skan petycji Wdrożenie w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 14.09.2018

j.w.

brak Skan odpowiedzi
12

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Skan petycji Elektronizacja zamówień publicznych 15.11.2018

j.w.

brak Skan odpowiedzi
13

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "WIELATOWO" w Złotowie,

ul. Leśna, 77-400 Złotów

Skan petycji Odwodnienie terenu przyległego do ogrodzenia działek od strony ul. Witosa przylegającej do ul. Kresowiaków 19.12.2018

j.w.

brak Skan odpowiedzi
14 Wnioskodawca:
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej 2,05-827 Grodzisk Mazowiecki
 
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu:
Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
Skan petycji Poinformowanie lokalnych mikroprzedsiębiorców o istnieniu portalu Mikroporady, umieszczenie logotypy serwisu Mikroporady.pl na stronie internetowej gminy 25.03.2019

j.w.

brak Skan odpowiedzi
15

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

tansze-taryfy@samorzad.pl

Skan petycji w zakresie zebrania ofert rynkowych w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków w przedmiotowym obszarze 28.05.2019 j.w. brak

Skan odpowiedzi

Zestawienie

16

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

efektywne-oczyszczanie@samorzad.pl

@samorzad.pl

Skan petycji w zakresie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa – a co za tym idzie – zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw – typu – skroplony gaz ziemny, etc. 31.05.2019 j.w. brak Skan odpowiedzi
17

SMEbusiness.pl Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

chronmy-interesantow@samorzad.pl

Skan petycji w zakresie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu 23.04.2020 j.w brak Skan odpowiedzi
18

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

dezynfekcja@samorzad.pl

Skan petycji dotycząca wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji  07.08.2020 j.w. brak Skan odpowiedzi
19

Szulc - Efekt Sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

przylbice@samorzad.pl

Skan petycji dotycząca informacji na temat płynów dezynfekcyjnych stosowanych w gminach 18.09.2020 j.w. brak Skan odpowiedzi
20

 

Skan petycji

Petycja skierowana do Rady Miejskiej w Złotowie ws. pilnego podjęcia uchwały
w sprawie niedopuszczalności segregacji i dyskryminacji mieszkańców oraz
w sprawie zasadności uzyskania przez Rząd RP gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2
14.12.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Skan odpowiedzi
21 Pan Piotr Sterkowski
ul. Kłodzka 25
04-913 Warszawa

Skan petycji

Petycja skierowana do Rady Miejskiej w Złotowie ws. pilnego podjęcia uchwały
w sprawie  niedopuszczalności segregacji i dyskryminacji mieszkańców oraz
w sprawie zasadności uzyskania przez Rząd RP gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2
15.12.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Skan odpowiedzi
22

Współwnioskodawca/Petycjodawca:
Service Creator Marek Kuch
ul. Lipińska 4/52
05-200 Wołomin

Współwnioskodawca/Petycjodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

obsluga-interesanta@samorzad.pl

Skan petycji

dotycząca wykonania rekonesansu w obszarze związanym z wykonywaniem zadań własnych określonych inter alia w art. 7 ust. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) – scilecet: „(..) Wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej (…)”

30.03.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Skan odpowiedzi
23

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

Xs – Events Sp. z o. o. Sp.k.

ul. Morszyńska 55

02-916 Warszawa

 

Współwnioskodawca:

 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Skan petycji dotycząca rozpatrzenia możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane  przez osobę trzecią (firmę komercyjną ) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko NIVEA oraz przekazania niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych 01.04.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Skan odpowiedzi
24 Grupa mieszkańców Złotowa Skan petycji w sprawie zamiaru wydzielenia chodnika

2.04.2021 r., 14.05.2021 r. uzupełnienie braków formalnych petycji

25 Grupa mieszkańców Złotowa Skan petycji   w sprawie odebranie części pomieszczeń osobom niepełnosprawnym z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotowie na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie  21.08.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Skan odpowiedziOświadczenie

26 Bartosz Zając
Koalicja Społeczna
Stop Fermom PRzemysłowym
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
Skan petycji dotyczącą przedsięwzięcia „Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1920 sztuk (268,80 DJP) wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 10/20, 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski”
02.08.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Skan odpowiedzi
27 Brak zgody wnioskodawcy na publikację danych osobowych Skan petycji dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego we fragmencie działek nr 245/1 i 245/3 - parking (przy budynku szkoły podstawowej od strony ul. Królowej Jadwigi - dz. 236). 27.09.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Skan odpowiedzi
28 Brak zgody wnioskodawcy na publikację danych osobowych Skan petycji dotycząca naprawy i programów ochrony powietrza podjętych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 21.02.2022 zgodnie z art.  ust. 1 ustawy o petycjach brak Skan odpowiedzi
29

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

poprawa.efektywnosci.energetycznej@samorzad.pl

Skan petycji dotycząca optymalizacji wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej 05.05.2022 zgodnie z art.  ust. 1 ustawy o petycjach

brak

Skan odpowiedzi
30

Współwnioskodawca:

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok. 1
02-603 Warszawa
srodowisko@producencistyropianu.pl

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

termomodernizacja@samorzad.pl

Skan petycji dotycząca zamieszczenia na stronie urzędu infografiki PSPS o posteowaniu z odpadami EPS (styropianu) 20.07.2022 zgodnie z art.  ust. 1 ustawy o petycjach brak Skan odpowiedzi
31

Mieszkańcy ulicy Leśnej

Brak zgody wnioskodawcy na publikację danych osobowych

Skan petycji dot. dokończenia budowy drogi oraz zejsś do posesji w miejscowości Złotów przy ulicy Leśnej 11 (od A do F) 26.10.2022 zgodnie z art.  ust. 1 ustawy o petycjach brak
32

Osoba fizyczna

Brak zgody wnioskodawcy na publikację danych osobowych

Skan petycji dot. wprowadzenia zasad w zakresie ograniczenia/zakazu używania petard i innych materiałów hukowych (petycja „antystrzałowa”) pn. „Złotów bez petard” 26.01.2023 zgodnie z art.  ust. 1 ustawy o petycjach brak
33

Osoba fizyczna

Brak zgody wnioskodawcy na publikację danych osobowych

Skan petycji dot. zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności 16.02.2023 zgodnie z art.  ust. 1 ustawy o petycjach brak

Skan odpowiedzi

Przekazanie petycji do Burmistrza

Uchwała nr LXII_425_2023

transplantologia_materiały_NFZ

34

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

cyberbezpieczenstwo@samorzad.pl

Skan petycji dotycząca wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie 19.09.2023 zgodnie z art.  ust. 1 ustawy o petycjach brak Skan odpowiedzi