UCHWAŁA NR VII.21.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2015 rok"

UCHWAŁA NR VII.22.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2015 – 2023

UCHWAŁA NR VII.23.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR VII.24.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR VII.25.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Złotów gminnego programu - „Złotowska Rodzina na „5””

UCHWAŁA NR VII.26.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.27.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/250/13 w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców

UCHWAŁA NR VII.29.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów