ZARZĄDZENIE Nr 35.2015

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 30 marca 2015r.


w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r.


Na podstawie zapisów działu V Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 25.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r. zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert z dziedziny:

  I. Kultury, sztuki i tradycji w składzie:

 1. Radosław Sieg - – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

 2. Danuta Szewczuk - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 3. Sylwia Mróz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie.

Komisja Kultury, sztuki i tradycji rozpoczyna obrady o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 1 kwietnia 2015r.


  II. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w składzie:

 1. Radosław Sieg - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

 2. Danuta Szewczuk - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 3. Aleksandra Zachęć - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 4. Stanisław Rumiński – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartanki”.

Komisja Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania rozpoczyna obrady o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 3 kwietnia 2015r.


  III. Kultury fizycznej w składzie:

 1. Radosław Sieg - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

 2. Wiesława Gniot - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 3. Sławomir Wilowski - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

Komisja kultury fizycznej rozpoczyna obrady o godzinie 8:30 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 14 kwietnia 2015r.


  IV. Integracji pomiędzy regionami partnerskimi współpracującymi z Gminą Miasto Złotów w składzie:

 1. Radosław Sieg - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

 2. Piotr Jeske - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 3. Katarzyna Biecka - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

Komisja Integracji pomiędzy regionami partnerskimi współpracującymi z Gminą Miasto Złotów rozpoczyna obrady o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 8 kwietnia 2015r.


  V. Ekologii i ochrony środowiska w składzie:

 1. Radosław Sieg - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

 2. Anna Poznańska - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 3. Wiesława Gniot - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

Komisja Ekologii i ochrony środowiska rozpoczyna obrady o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 8 kwietnia 2015r.


  VI. Turystyki i krajoznawstwa w składzie:

 1. Radosław Sieg - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

 2. Piotr Jeske - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 3. Grzegorz Bąbiński - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 4. Stanisław Rumiński – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartanki”.

Komisja turystyki i krajoznawstwa rozpoczyna obrady o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 10 kwietnia 2015r.


  VII. Promocji i organizacji wolontariatu w składzie:

 1. Radosław Sieg - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

 2. Grzegorz Bąbiński - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 3. Piotr Jeske - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

 4. Stanisław Rumiński – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartanki”.

Komisja turystyki i krajoznawstwa rozpoczyna obrady o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 10 kwietnia 2015r.

§ 2

Do zadań Komisji konkursowej należy:

 1. rozpatrzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym,

 2. zaopiniowanie ofert,

 3. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru ofert.

§ 3

Tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa zarządzenie nr 132/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres otwartego konkursu ofert.


§ 5

Powołane komisje konkursowe ulegają rozwiązaniu po ogłoszeniu w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa wyników otwartego konkursu ofert.

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Złotowa


/-/ Adam Pulit


Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2015r. zarządzeniem Nr 25.2015 został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r.

Zgodnie z § 2 punkt. 1 Zarządzenia Nr 132/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów, w dniu 12 marca 2015r. Burmistrz Miasta Złotowa ogłosił nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów na rok 2015.

Do Urzędu Miejskiego w Złotowie wpłynęła 1 kandydatura na członka komisji konkursowej, została ona zgłoszona przez organizację pozarządową – „Uczniowski Klub Sportowy Spratanki”. Wobec powyższego w skład komisji konkursowych powołano przedstawicieli organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta Złotowa oraz osobę reprezentującą sektor organizacji pozarządowych.

Z przyczyn organizacyjnych zmianie uległ termin rozpoczęcia prac komisji ds. kultury fizycznej (przeniesiono zaplanowane obrad z dnia 3 kwietnia 2015r. na dzień 14 kwietnia 2015r.)