ZARZĄDZENIE Nr 177.2014

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 12 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w 2015r.

 

Na podstawie zapisów § 3 ust. 9 uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów oraz zapisów działu V Ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania wniosków z dziedziny sportu w składzie:

  1. Radosław Sieg – inspektor ds. pozyskiwania funduszy, sportu i turystyki – Przewodniczący komisji;

  2. Grzegorz Bąbiński – inspektor ds. zamówień publicznych;

  3. Jakub Pieniążkowski – instruktor ds. sportu w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej.

§ 2

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. rozpatrzenie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

  2. zaopiniowanie projektów,

  3. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru projektów.

§ 3

Wnioski rozpatrywane są przez powołaną komisję konkursową do zaopiniowania wniosków z dziedziny sportu o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 18 grudnia 2014 r.

§ 4

Tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa zarządzenie nr 12/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres otwartego konkursu na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

§ 6

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Złotowa

 

/-/ Adam Pulit

 

Uzasadnienie

 

W dniu 1 grudnia 2014 roku został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2015.

Zgodnie z. § 2 punkt. 1 Zarządzenia Nr 12/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów, w dniu 2 grudnia 2014 roku Burmistrz Miasta Złotowa ogłosił nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2015.

Nabór na członków komisji konkursowej upłynął dnia 10 grudnia 2014 r. Do Urzędu Miejskiego w Złotowie nie wpłynęły żadne kandydatury osób reprezentujących organizacje pozarządowe. Wobec powyższego w skład komisji konkursowych powołano przedstawicieli organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta Złotowa.