Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

CPV:
90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Uznanie spełnienia warunków przez wykonawcę:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługami o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje.

2. Dysponowania sprzętem i siłą roboczą wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) do bieżącego utrzymania czystości:
- co najmniej 2 zamiatarki do ulic i 2 zamiatarki do chodników, pojazd do transportu odpadów, wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych,
b) do zimowego utrzymania dróg:
- co najmniej 2 posypywarki z pługiem do odśnieżania jezdni i co najmniej 3 posypywarki z pługiem do odśnieżania chodników, pojazd do transportu,
c) do pielęgnacji zieleni:
- co najmniej 3 samobieżne kosiarki do trawy, w tym co najmniej 1 z koszem do zbierania wykoszonej trawy, co najmniej 4 wykaszarki ręczne, ciągnikową kosiarkę rotacyjną, rębak do gałęzi, pojazd do podlewania terenów zieleni, pojazd do transportu odpadów.

Ilość i wydajność sprzętu oraz dysponowanie siłą roboczą musi być odpowiednia do należytego, terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania w całości przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, którymi dysponuje lub będzie dysponował zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, lub pisemne zobowiązania innych podmiotów o udostępnieniu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał sprzęt i siłę roboczą, którą będzie dysponował.

UWAGA! Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać ważne polisy OC oraz dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
01 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2014-11-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2014-11-14 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
cena – 95 %
czas reakcji – 5 %


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)


Firmy uczestniczące