ZARZĄDZENIE Nr 82.2014

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 12 czerwca 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

 

Na podstawie zapisów działu V Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 65.2014 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na rzecz:

I.         integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w składzie:

1)  Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

2)  Aleksandra Zachęć – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3)  Danuta Szewczuk – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Komisja rozpoczyna obrady o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 17 czerwca 2014 r.

 

§ 2

  Do zadań Komisji konkursowej należy:

  1. rozpatrzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym,
  2. zaopiniowanie ofert,
  3. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru ofert.

§ 3

Tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa zarządzenie nr 132/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów.

 

§ 4

 Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres otwartego konkursu ofert.

 

§ 5

Powołana komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po ogłoszeniu w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa wyników otwartego konkursu ofert.

 

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Miasta Złotowa

 

                                                                                                                     Stanisław Wełniak

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 23 maja 2014 roku zarządzeniem Nr 65.2014 został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa w otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

Zgodnie z § 2 punkt. 1 Zarządzenia Nr 132/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów, w dniu 23 maja 2014 roku Burmistrz Miasta Złotowa ogłosił nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów na rok 2014.

Nabór na członków komisji konkursowej upłynął dnia 9 czerwca 2014 r. Do Urzędu Miejskiego w Złotowie nie wpłynęły żadne kandydatury osób reprezentujących organizacje pozarządowe. Wobec powyższego w skład komisji konkursowych powołano jedynie przedstawicieli organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta Złotowa.