PROTOKÓŁ NR XXXI/13

z XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 27 grudnia 2013 roku


W dniu 27 grudnia 2013 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.

Powiedział, że sesja, będzie składać się z dwóch części: I-szej – uroczystej oraz z części II-giej – roboczej. Przedstawił porządek uroczystej, I części sesji:

 1. występ zespołu „Złotowianki”,

 2. wystąpienie ks. Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP – Dariusza Chabraszewskiego – wprowadzenie w świąteczny nastrój oraz dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarza gminy, Skarbnika Gminy i wszystkich przybyłych gości.

Następnie odbył się około 10. minutowy występ – zespołu „Złotowianki”.

Po występie, głos zabrał ks. Dariusz Chabraszewski – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który wprowadził w świąteczny nastrój czytając fragment Ewangelii wg Św. Łukasza – Narodzenie Jezusa. Ks. D. Chabraszewski podziękował Burmistrzowi, Radnym za pomoc, bez której nie podjął by się realizowanych prac (w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) – bez tej pomocy byłoby to trudne. Złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia.

Zaśpiewano kolędę a następnie, wszyscy obecni, łamiąc się opłatkiem, składali sobie życzenia.

Po uroczystej części, przystąpiono do dalszych obrad sesji.

Obecnych było 14. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Sylwester Szczerbiak - usprawiedliwiony.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad radnego Krzysztofa Koronkiewicza – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXX sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z XXX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 października 2013 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 10/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zwołania XXXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – w imieniu Burmistrza Miasta, zapropnował, aby w pkt 22 porządku obrad Analiza funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach w latach 2008-2012 oraz prognoza na lata 2013-2018, poprawić lata opracowanej Analizy i żeby brzmiała ona: Analiza funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach w latach 2009-2013 oraz prognoza na lata 2014-2019 – tak została ona opracowana. Powiedział, że zmiana spowodowana była tym, że materialy te robione były pod koniec roku, a pierwotnie było ustalone, że miało to być w połowie roku i wtedy takich danych by nie było – dane, które zostały zawarte w tym opracowaniu są jak najbardziej aktualne.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXXI sesji ze zgłoszoną poprawką.

Za przyjęciem porządku obrad XXXI sesji głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.


Rada przyjęła poniższy porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2014-2023.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2014.

 10. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2013 rok.

 11. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2014 rok.

 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów.

 14. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

 17. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Pływalni „Laguna” w Złotowie położonej przy ul. Norwida 4A.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 22. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach 2009 - 2013 oraz prognoza na lata 2014 - 2019.

 23. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 24. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 25. Zamknięcie sesji.    


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 16.10. do 12.12.2013 r. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 16 października do dnia 12 grudnia 2013 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Zwróciła uwagę na coraz większą plagę wron w mieście, które są nie tylko w Parku Miejskim, przez który nie można już przejść, ale są również na wszystkich blokach przy ul. Szkolnej – w tej chwili jest to już zastraszające i wydaje się, że zjawisko to staje się troszeczkę nienormalne. Uważa, że zanim zacznie się okres lęgowy, należałoby coś z tym zrobić, bo miejsca publiczne są zanieczyszczane a na pewno są jakieś sposoby, żeby istniejący problem rozwiązać.

 2. Powiedziała, że należałoby zwrócić uwagę Strażnikom Miejskim, żeby w godzinach porannych przeszli przez Park Miejski i zrobili porządek z wolno biegającymi psami, ponieważ jest on traktowany przez wielu właścicieli psów jako miejsce wybiegu dla psów gdzie załatwiają one swoje potrzeby.

 1. Radny M. Wegner:

 1. Zapytała, kiedy zostanie naprawiona dziura na chodniku przy „Ekonomie” na ul. Boh. Westerplatte, co było już zgłaszana do Urzędu Miejskiego.

 2. Poruszyła sprawę, zgłaszaną już wcześniej, dotyczącą uporządkowania terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” za sklepem „Żabka”, który wykorzystywany jest jako parking. Z prasy dowiedziała się, że Spółdzielnia nie może z tym nic zrobić – ona uważa jednak inaczej. Prosiła, aby poprawić nawierzchnię tego placu, a tym samym estetykę tego miejsca.

 1. Zwróciła się z prośbą do Komendanta Policji, aby na klatkach schodowych znalazły się informacje na temat danego dzielnicowego – dzielnicowi się zmieniają i nie ma żadnej informacji – mieszkańcy proszą, aby były podane dane oraz numer telefonu dzielnicowego w danym okręgu. Zwróciła uwagę, że o powyższe prosi już od trzech lat.

 1. Radny J. Białkowski:

Poruszył problem jaki pojawił się podczas spotkania z wyborcami osiedli „za rzeką”, tj. problem ludzi młodych, a konkretnie mieszkanki, która ma piątkę dzieci i bardzo często nie stać jej na szeroko rozumianą rozrywkę: wstęp na basen, do kina, ewentualnie jakieś spektakle. Powiedział, że problem ten jest w wielu miastach, które próbują sobie z tym w jakiś sposób radzić, zakładając m.in. tzw. „kartę dużych rodzin”. Zwrócił uwagę na to, że wszyscy chcemy, żeby rodziło się jak najwięcej dzieci, żeby rodziny, w których jest więcej niż jedno czy dwoje dzieci, miały trochę lżej i dlatego warto byłoby się zastanowić, żeby im w jakiś sposób pomóc. Uważa, że nie byłyby to pewnie jakieś wielkie koszty dla miasta i leżałoby rozeznać temat oraz skalkulować, na ile jesteśmy w stanie pomóc takim rodzinom – nie mówi, żeby to zrobić szybko, ale taki problem pojawił się i wypada o tym również porozmawiać.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Zapytał, czy byłaby możliwość zamontowania na siłowniach napowietrznych zadaszeń - mogą być składane, aby można było z nich korzystać podczas niesprzyjającej aury.

 2. Poruszył sprawę związaną z imprezą „Mikołajki 2013”, w której nie uczestniczył. W imieniu mieszkańców zapytał: cyt.: „czy miasto było wyłącznym organizatorem tej imprezy – jeśli tak, to zrozumiałe, że byli tam burmistrzowie, Rada – a co robił też tam pan M. Jaskólski i czy on już jest oficjalnym kandydatem na burmistrza, czy zaczął się już promować i rozpoczął swoją kampanię, a jeśli zaczął swoją kampanię, to prośba jest taka, żeby robił to ze swoich środków, a nie podatników”.

 1. Radny St. Pikulik:

Powiedział o propozycji rozwiązania problemu drzew w mieście, które stanowią zagrożenie, tj. o dokonaniu przeglądu drzew zaatakowanych przez grzyby, szczególnie w miejscach, gdzie były one przycinane – zagrażają one bezpieczeństwu, ponieważ w tym miejscu wchodzi grzyb i tam grozi przełamanie drzewa. Powiedział, że trzeba ściągnąć fachowców, dokonać przeglądu drzew na terenie miasta i wyciąć te, które zagrażają bezpieczeństwu.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 23 porządku obrad XXXI sesji.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/296/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2013 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji, pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/297/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2014-2023.

oraz

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Radni otrzymali powyższe projekty uchwał, które były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji. Radni otrzymali również uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.: nr SO-0957/4/13/Pi/2013, wyrażającą pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Złotów oraz nr SO-0952/4/13/Pi/2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotów na 2014 rok – opinia pozytywna z uwagą wskazującą, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczane na inne cele niż zawarte w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i uchwałę nr SO-0951/34d/13/Pi/2013 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Złotów na 2014 r. – opinia pozytywna.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Przedstawiła prezentację multimedialną wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2023 oraz projektu budżetu na rok 2014, która jest załączona do protokołu. Jeżeli chodzi o prognozę finansową, przedstawiła m.in. dochody w latach 2014-2023, tj. w okresie, na który gmina ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe, które pozostają do spłaty do 2023 r., dochody majątkowe i bieżące, wydatki – zaplanowane w takiej wysokości jak wzrost dochodów, tj. o wskaźnik inflacyjny określony w wieloletniej prognozie budżetu państwa, w tym wydatki związane z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami, które spadają w miarę upływu czasu - do roku 2013 są coraz mniejsze. Przedstawiła kwotę długu, omówiła indywidualny wskaźnik zadłużenia. Omówiła projekt budżetu – projekt dochodów i wydatków na rok 2014. Dochody budżetu na 2014 rok ustalono na kwotę 44.517.466 zł, z tego dochody własne w kwocie 26.162 tys. zł., wydatki – na 48.089.272 zł. Deficyt, na etapie projektu budżetu, w kwocie 3.571.806 zł. Przedstawiła strukturę prognozowanych dochodów na rok 2014: dochody własne – 58,8 %, subwencje – 28,2 %, dotacje – 13,0 %, subwencje, w tym oświatowe, strukturę wydatków: bieżące – 40.985 tys. zł., wydatki majątkowe – 7.104 tys. zł., wydatki wg działów budżetowych – pierwsze miejsce zajmuje oświata, następnie pomoc społeczna, drogi, sport. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, były one szczegółowo omawiane – można było się z nimi zapoznać już od połowy listopada 2013 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Podczas dyskusji radny K. Koronkiewicz – odniósł się do wydatków w projekcie budżetu na 2014 rok, tj. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 170.000 zł. dla kościołów: p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym oraz dachu kościoła w Górce Klasztornej. Nie rozumie, dlaczego jest taka kwota, nie wie skąd się ona wzięła i dlaczego też zaczynamy sponsorować Górkę Klasztorną – dojdzie do tego, że zaczniemy jeszcze sponsorować Toruń. Uważa, że kwota 170.000 zł. jest bardzo dużą kwotą jak na dotację, tym bardziej, że dotujemy też Policję, Straż Pożarną i różnica między tymi dotacjami a dotacją dla kościoła jest bardzo duża. Powiedział m.in., że kwota 70.000 zł. byłaby wystarczająca, bo nie tylko my jesteśmy do tego, żeby tym opiekować się, a pozostałe 100.000 zł. można by było przeznaczyć na inne cele, na inne inwestycje, które są w Złotowie jeszcze na pewno do zrobienia, albo jednorazowo przekazać dotację dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, aby podwyżka, o której będzie mowa później, była pomniejszona i tym samym wspomóc mieszkańców. Uważa, że poza tą dotacją, opracowany budżet jest dobry i na pewno Złotów pięknieje.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta St. Welniak. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o pozycję w budżecie dotyczącą wspomagania zabytków, to rzeczywiście kwota jest dość znaczna i nie ukrywa tego, a przyznając środki w roku ubiegłym, było wiadomo, że jest to program dwuletni i bez pomocy miasta nie mógł by być zrealizowany. Jeśli chodzi o renowację ołtarza głównego w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to zadeklarowaliśmy nasz udział, ale w okresie dwuletnim i dlatego Parafia przygotowała cały program finansowania renowacji tego ołtarza – ten rok jest ostatnim rokiem i zadanie będzie wykonane. Zwrócił uwagę, że jest to jedyny tego typu zabytek w Złotowie – zabytek, jak wszyscy mówią, wyjątkowy ze względu na walory artystyczne i wizualne. Przypomniał, że renowacja kościoła trwa już kilka lat i zrobiono ambonę, ołtarze boczne, dach a wg konserwatorów był już „ostatni dzwonek” na przeprowadzenie renowacji ołtarza głównego, ponieważ drewno było tak skorodowane, że praktycznie groziło to zniszczeniem i byłaby to już tylko atrapa. Uważa, że wydatek dla budżetu jest dość znaczny, ale był konieczny i myśli, że nie ma co żałować tych pieniędzy, bo Parafia sama by sobie z tym nie poradziła. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę 5.000 zł. jako dotację dla Górki Klasztornej, odpowiedział m.in., że złożyły się na to dwa powody. Pierwszy - że dużo ludzi ze Złotowa, szczególnie w okresie świąt kościelnych, jeździ do Górki Klasztornej na uroczystości kościelne, a drugi, to powód techniczno-taktyczny, ponieważ jest szansa uzyskania dość znacznego dofinansowania ze środków centralnych – nie wie czy to są środki unijne, czy środki specjalne przeznaczone na renowacje zabytków, ale pod warunkiem, że ma to charakter ponad lokalny, tak jak to faktycznie jest w przypadku Górki Klasztornej, bo nie jest to tylko klasztor wyłącznie związany z Gminą Łobżenica, ale jest to najstarsze sanktuarium w Polsce. Powiedział, że burmistrz Łobżenicy, poprzez Związek Gmin Krajny, zwrócił się do wszystkich samorządów, żeby symbolicznie przekazały pieniądze, aby była możliwość uzyskania znacznej dotacji na renowację klasztoru ze środków zewnętrznych – bo w granicach 75 %, ale pod warunkiem, że to nie ma charakteru tylko i wyłącznie lokalnego. Uważa, że dla budżetu miasta kwota 5.000 zł. jest raczej symboliczna i „nie ma co szat rozdzierać, to nas nie zbawi a im pomoże”.

Radny St. Wojtuń – zapytał, czy ulica 8 Marca ma być realizowana jako wspólna inwestycja z Powiatem? Z tego co wie, Powiat liczy na środki zewnętrzne, na które są niewielkie szanse aby je otrzymać. Zapytał, czy jest jakiś plan „B”, który zakłada, że ten remont tak zostanie wykonany.

Burmistrz Miasta St. Welniak – odpowiedział m.in., że Powiat złożył wniosek na „schetynówki” i póki co, nie dostał. Natomiast podobno znajdą się pieniądze na wyrównanie, bo zamiast 1 mld zł., rząd przeznaczył na przyszły rok 250 mln zł. i tych pieniędzy nie ma wiele. Prawdopodobnie w trakcie roku będą one zwiększone do obiecywanego miliarda złotych i wtedy jest szansa, że projekt ten załapie się, a czy tak będzie, to trudno powiedzieć, ale takie są prognozy. Powiedział, że jeżeli nawet nie dojdzie do tego, to będziemy realizować zadanie w cyklu dwuletnim, czy dłuższym, ponieważ na ten cel są zarezerwowane pieniądze w Powiecie i w naszym budżecie. Za te wspólne pieniądze, w tej części, która będzie za nie możliwa do wykonania, w roku przyszłym, roboty rozpoczniemy – do tej kwoty ogłosimy przetarg i roboty te wykonamy. W/g przeprowadzonego rozeznania i z dokumentacji wynika, że za te wspólne pieniądze powiatu i miasta, można by wykonać, oprócz nawierzchni drogi-jezdni, prawie wszystko, tj. parkingi, chodniki, wymienić instalację elektryczną – przebudowa całej instalacji, oświetlenia i zasilania budynków – środków na to powinno starczyć. Powiedział, że sprawa jest otwarta i na pewno będziemy to realizować.

Radny K. Żelichowski – powiedział, że wielokrotnie już zgłaszał sprawę dotacji dla działalności pozarządowych w dziedzinie sportu, bo tam praktycznie nic się nie zmieniło, na co Burmistrz powiedział, że dołożono 30 tys. zł. K. Żelichowski – powiedział, że będzie to za mało, bo powstało więcej stowarzyszeń, które prowadzą szerszą działalność z dziećmi – wprawdzie pierwszy konkurs nie udał się, ale moglibyśmy im dołożyć, np. 50 tys.zł.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że sport i kultura jest „czarną dziurą”, ile by tam nie dać, to zawsze jest za mało. Powiedział, że dołożyliśmy 30 tys. zł. – w porównaniu do tego co było, jest to prawie 15 % i w projekcie budżetu takiego wzrostu nie zanotował żaden dział, poza sportem, co jest też m.in. wynikiem wniosków K. Żelichowskiego i uważa, że na ten czas jest to wystarczająco. Zobaczymy jak to będzie wyglądało po ogłoszonych konkursach, dlatego, że nie możemy dopuścić, żeby to odbywało się tak jak jeszcze było niedawno, chociaż postęp w tym względzie jest, t.j. na takiej zasadzie, że wniosek byle jak wypełniony, bez potrzebnych załączników, bez potrzebnych uzasadnień, jest rozpatrywany i są przyznawane pieniądze publiczne – tego nie da się tak dalej tolerować, ponieważ jesteśmy pod tym względem bardzo mocno kontrolowani, a konsekwencje są poważne, bo grozi za to dyscyplina finansów publicznych. Powiedział, że wprawdzie przy ostatniej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej żadnych w tym względzie uchybień nie było, ale to też jest wynikiem „mrówczej” pracy pracownika, który pilnuje, żeby w dokumentach było to minimum, żeby w papierach „grało”. Ponadto zwrócił uwagę na to, że dostarczane wnioski są merytorycznie kiepskie i utarło się takie przekonanie, że jest to utrzymywanie organizacji, które występują o te pieniądze. Natomiast cała idea wolontariatu czy tej działalności, nie polega na tym, żeby utrzymywać te organizacje, tylko, żeby one wypełniały zadania gminy i w tym wniosku musi być to ewidentnie wskazane – w jaki sposób organizacja będzie realizowała te zadania gminy, które gmina chce im powierzyć, a często we wnioskach tego nie ma. Powiedział, żeby z tą sprawą poczekać, zobaczyć jak to będzie po konkursie i wtedy możemy w trakcie roku do tematu wrócić.

Radny R. Głyżewski – uważa, że jeżeli chodzi o budżet na rok 2014, to nie ma się czego wstydzić, nasze miasto rozwija się i bardzo pozytywnie ocenia decyzję Burmistrza o takiej konstrukcji budżetu, w tym zaangażowanie środków w część miasta „za rzeką”. Powiedział, że jeżeli chodzi o negatywne sprawy, to w zasadzie jest ich bardzo mało, tylko zawsze by się chciało, żeby były środki zewnętrzne, których nie ma. Myśli, że polepszy się sytuacja przy rozdaniu środków unijnych w 2015 r. Ponadto zapytał o finansowanie ul. 8 Marca – jaka to będzie kwota oraz podziękował Burmistrzowi za ujęcie w projekcie budżetu spraw, które będą realizowane w drugiej części miasta – „za rzeką”.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Powiedział m.in. o zawartym wstępnym porozumieniu, że 800 tys.zł., które mamy, przeznaczamy na ul. 8 Marca., a Powiat da resztę – bez względu na to czy będzie dotacja ze „schetynówek”, czy nie. Jeżeli nie będzie dotacji, to będzie to finansowane z budżetu Powiatu, natomiast jeżeli będą środki ze „schetynówek”, to tych pieniędzy będzie nadto, bo w tej chwili jest możliwość uzyskania 50 % dotacji, a jak dobrze pamięta, to kosztorys na drogę, łącznie z elektryką jest na około 2,6 mln zł. – my dajemy ponad 800 tys. zł., a Powiat na przyszły rok ma chyba 500 tys. zł., co stanowi już 50 %. Natomiast, jeżeli nie będzie dotacji ze „schetynówek”, to jest umowa z Powiatem, że będą resztę realizować z własnych środków. Powiedział, że droga, chodniki, ścieżki rowerowe, przebudowa instalacji, dobudowa sieci kanalizacji deszczowej – cały ten projekt, który jest, będzie wykonany na pewno.

Radny St. Wojtuń – powiedział, że w planach nie ma przeznaczonych żadnych środków na remonty szkół. Zapytał, czy w trakcie roku budżetowego jest taki zamiar, jeżeli będą ewentualnie środki, przeznaczenia ich na remonty szkół. Ponadto zapytał o wymianę pieca w Szkole Podstawowej Nr 2 czy Gimnazjum Nr 2 – jest zrobiony projekt, piec miał być wymieniony i dlaczego nie ma decyzji o jego wymianie, czy jest taki zamiar?

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że jeżeli chodzi o remonty szkół, to rzeczywiście w projekcie budżetu nie ma tych środków, ponieważ wiele jest tam niewiadomych, m.in. dość duże nakłady, jeżeli chodzi o utrzymanie przedszkoli, które będą najprawdopodobniej w części zwrócone z dotacji z gmin, gdzie te dzieci uczęszczają. Poza tym mamy tam rezerwę związaną ewentualnie z ostateczną kwotą subwencji, ponieważ jest to nadal projekt, a ostateczna decyzja co do wysokości subwencji zapada prawdopodobnie w marcu i pieniądze na przedszkola w budżecie nie są jeszcze przeznaczone. Być może, że w trakcie roku ta sytuacja wyjaśni się i wtedy będziemy mogli rozmawiać.

Skarbnik Gminy J. Skórcz – powiedziała, że dotacje na przedszkola, o których mówiła na komisjach, nie zostały jeszcze ujęte do budżetu, ponieważ decyzje w tej sprawie przychodzą co drugi miesiąc – jest to kwota około 700 tys. zł. rocznie. Środki te będą wprowadzone do budżetu w trakcie roku i wtedy będzie możliwość decydowania, czy przeznaczyć je na remonty, czy na coś innego. Jeżeli chodzi o przedszkola i szkoły to można powiedzieć, że plany finansowe są w pełni zaspokojone.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że w budżecie są zbilansowane wszystkie wydatki na przedszkola – na tym poziomie, co złożyły. Wiadomo też, że od przyszłego roku, rząd ma wyrównać dotację, co w naszym przypadku wychodzi około 700 tys. zł. rocznie czyli, że w dziale oświaty, jakaś rezerwa będzie. Natomiast, jeżeli chodzi o wymianę pieca, to dokładnie nie wie o co tam chodzi. Jest opracowana dokumentacja, jest ekspertyza fachowca, że piec może być jeszcze eksploatowany aż się zepsuje, a kiedy to nastąpi, nikt nie jest w stanie powiedzieć – jest to piec żeliwny i nie ma mowy, żeby to się stało nagle. Powiedział, że wszystko jest przygotowane, opisane i jeżeli coś się stanie, to w tym samym dniu dostarczymy piec, którego zamontowanie nie trwa aż tak długo. Uważa, że nie potrzeba wymieniać pieca z wyprzedzeniem, skoro wg eksperta, może być on z powodzeniem jeszcze eksploatowany.

Na tym dyskusję zakończono.

Wieloletnia Prognozya Finansowa Gminy Miasta Złotów na lata 2014-2023.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2013-2042.

Przewodniczący Rady przypomniał o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Złotów.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2014-2023.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/298/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2013-2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Budżet na rok 2014.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady St. Pikulik przypomniał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywne opinie dotyczące projektu budżetu na rok 2014, tj.:

 • w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotów na 2014 rok,

 • w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Złotów na 2014 r.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/299/13 w sprawie budżetu na 2014 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2014.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2014.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/300/13 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2014.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2013 rok.

Radni otrzymali Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2013 rok. Było ono omawiane i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było. Nie wniesiono uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska jednogłośnie, 14. głosami „za”, przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2013 rok.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2014 rok.

Radni otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2013 rok. Był on omawiany na posiedzeniach komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt.

Radny K. Steffen, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że w projekcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok w pkt 7 wkradł się błąd: jest „Gimnazjum Nr 3”, a powinno być „Gimnazjum Nr 1”. Prosił o naniesienie tej poprawki.

Dyskusji nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska jednogłośnie, głosami 14. - „za”, przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2014 rok, ze zgłoszoną poprawką przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nie wnosząc uwag.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok jest załączony do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/301/13 o zmianie uchwały nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/302/13 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 1250. Przewodniczący Rady ogłosił 5. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz.1300.Obecnych było 14. radnych.

Punkt 14.

Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Temat omawiany był na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Rady przedstawił uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta:

Uwaga 1 – wniesiona przez Pana Wrzeszcza - „Wnoszę o zawarcie w sporządzanym planie zagospodarowania przestrzennego zapisów, które zezwolą na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych” (dotyczy dz. nr 54/1, 54/2).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uwagę:

 • za uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • za odrzuceniem uwagi – głosowało 13. radnych,

 • wstrzymał się od głosowania – 1. radny.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła w/w uwagi.

Uwaga 2 – wniesiona przez Pana Andrzeja Młynarskiego - Wnoszę o wprowadzenie zapisów pozwalających na budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego z garażem” (dotyczy dz. nr 55/1).


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uwagę:

 • za uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • za odrzuceniem uwagi – głosowało 13. radnych,

 • wstrzymał się od głosowania – 1. radny.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła w/w uwagi.

Uwaga 3 – wniesiona drogą elektroniczną przez Państwa Beatę i Jakuba Marciniak- „Zgłaszamy uwagi w zakresie dotyczącym zakwalifikowania naszej działki gruntu nr 56 do tzw.”terenów zieleni niepublicznej”(ZN), wnosimy o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w projekcie planu tj. zakwalifikowania obszaru, na którym położona jest nasza działka gruntu nr 56 z propozycji zawartej w projekcie z tzw.”terenów zieleni niepublicznej (ZN)do kategorii tzw. „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”(ZN).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uwagę:

 • za uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • za odrzuceniem uwagi – głosowało 13. radnych,

 • wstrzymał się od głosowania – 1. radny.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła w/w uwagi.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/303/13 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/304/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Radni otrzymali nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.


Następnie przystąpiono do głosowania nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej:


Uwaga 1 – Pan Babiak Stanisław - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 2 – Pan Pajura Jerzy - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 3 – Pani Klaczyńska Katarzyna - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 4 Pan Woźniak Maciej - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 5 – Pan Jankowski Grzegorz - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 6 – Pan Małaczek Grzegorz - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 7 – Pan Młynarczyk Stanisław - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 8 – Pani Glinke Dorota - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 9 – Pani Marszewska Krystyna - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 10 – Pan Kasak Artur - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 11 – Pani Jędruch Barbara - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 12 – Złotowskie Towarzystwo Techniczne - uwaga o treści: „uważamy, że planowane rondo posiada zbyt wąskie zakola przy połączeniach ronda z drogami z nim łączącymi się. Poszerzenie tych zakoli przez wyłożenie tej części brukiem znacząco może usprawnić, ułatwić i przyspieszyć ruch wszystkich pojazdów wjeżdżających na rondo i z niego zjeżdżających bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu. Planowane zmiany w ogóle nie niosą za sobą usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu z ul. Zamkową. Pozwoliliśmy sobie na zaprojektowanie własnej koncepcji rozwiązania ruchu na tym skrzyżowaniu – zostały wydzielone na ul. Grudzińskich osobne jezdnie dla skręcających w ulicę Zamkową i z niej wyjeżdżających oraz prawo- i lewoskręty, dla wyjeżdżających z ulicy Zamkowej na ulicę Grudzińskich”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 13 – Pan Szczepaniak D. - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 14 – Pan Paluszkiewicz Mirosław - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 15 – Mieszkańcy budynków nr 2, 4 i 6 przy ul. Partyzantów - uwaga o treści: „zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie w zamian wyjazdu przeznaczonego do zamknięcia – innego alternatywnego wyjazdu”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 16 – Pani Jankowska Danuta - uwaga o treści: „rozwiązanie dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 188 do posesji nr 2, 4, 6 należy zmodyfikować”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 17 – Pani Rogut Anna - uwaga o treści: „likwidacja istniejącego dojazdu oraz bezpośredni zjazd z projektowanego ronda na ul. Dwór Złotowski znacznie wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa ponieważ otwartą do ruchu ulicą będą poruszały się nie tylko samochody osobowe, ale także ciężarowe obsługujące punkt skupu dziczyzny. Rozwiązanie dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 188 do posesji nr 2, 4, 6 należy zmodyfikować”.

Głosowanie:

 • „za” uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny,

 • „przeciw” uwzględnieniu uwagi – głosowało 11. radnych,

 • „wstrzymało się od głosowania” – 3. radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła w/w uwagi.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/305/13 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/306/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Pływalni „Laguna” w Złotowie położonej przy ul. Norwida 4A.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Pływalni „Laguna” w Złotowie położonej przy ul. Norwida 4A.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/307/13 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Pływalni „Laguna” w Złotowie położonej przy ul. Norwida 4A.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Projekt uchwały radni otrzymali – otrzymali również materiały z tym związane, w tym: wniosek taryfowy, uzasadnienie do wniosku, zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia przekazania pod obrady Rady Miejskiej w Złotowie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji, Radny K. Steffen – powiedział, że rozumie sens i ideę podwyżek taryf, opłat za wodę i ścieki, jednakże martwi się o tych, których nie stać na płacenie tego wszystkiego. Zapytał, czy dodatki mieszkaniowe, które miasto oferuje ludziom potrzebującym, załatwią sprawę. Ponadto zapytał, czy w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji są przeterminowane należności z tytułu opłat za wodę i ścieki – jaka to jest kwota.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że jeżeli chodzi o system dodatków mieszkaniowych, to zawiera on koszty związane z wodą, w tym z ciepłą i ze ściekami. Powiedział, że w rezultacie tak ustawionych dodatków mieszkaniowych, mieszkańcy, którzy są w niedostatku, mają możliwość uzyskania podwyższonych dodatków z tego tytułu, że woda i ścieki drożeją. Uważa, że środki, które mamy zabezpieczone na dodatki mieszkaniowe, t.j. prawie 1,6 mln zł., w dużej części są właśnie dla tych osób potrzebujących – dotyczy to też ścieków i wody.

Radny K. Koronkiewicz – poinformował, że na komisjach dużo rozmawiano z Panią Prezes MZWiK na temat możliwości obniżenia ceny wody i ścieków – zdaniem Pani Prezes, nie ma z czego. Powiedział m.in., że nie może sobie wytłumaczyć tego, że jeżeli w 2012 r. wzrosła cena wody m.in. ze względu na wymianę wodomierzy – o 7 groszy i zadanie to zostało już zakończone, a cena została. Nie została zmniejszona. W 2013 r. cena wody i ścieków wzrosła też ze względu na remont sieci – wymiana rur, ze względu na nagrody jubileuszowe itd. i w tym roku to się znowu powtarza – uważa, że woda powinna o parę groszy stanieć. To samo dotyczy spłaty kredytu – czy po spłaceniu go, zmaleje cena wody, podejrzewa, że nie. Zwrócił uwagę na to, że woda zaczyna coraz więcej drożeć ze względu na spadek sprzedaży wody, bo ludzie zaczynają oszczędzać, o czym mówił już w zeszłym roku. Uważa, że spadek sprzedaży wody o15 tys. m3 nie jest wynikiem nowszych urządzeń, ale oszczędności mieszkańców, np. zaprzestanie podlewania zieleni w prywatnych domkach. Sprzedaż wody będze coraz mniejsza i boi się, żeby wodociągi utrzymały się, będą coraz większe podwyżki. Złotów nie młodnieje tylko starzeje się – młodzi uciekają, a miasto nic nie robi w tym kierunku, żeby inwestorzy zatrudniali młodych ludzi – zostają starsi, emeryci, których nie stać na płacenie coraz większych rachunków, a sama pomoc dla najbiedniejszych też nic nie pomaga, bo są też emeryci, którzy nie zgłaszają się o pomoc do miasta. Cały czas oszczędać na wodzie – nie myć się, nie pić herbaty, to też jest problem. Rozumie, że woda jest coraz lepsza i żeby nie dopuść do tego co było z jakością wody, musi ona drożeć, ale nie aż w takim stopniu. Uważa, że o te 7 groszy woda powinna być obniżona i tak samo, jak spłacony zostanie kredyt. Prosił, żeby Pani Prezes powiedziała, dlaczego cena wody nie została pomniejszona np. o te inwestycje, które zostały już zakończone.

Następnie głos zabrała Pani Edyta Iwańska – Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, która udzieliła odpowiedzi na poruszane przez radnych sprawy. Jeśli chodzi o przeterminowane należności odpowiedziała, że nie jest w stanie podać dokładnej kwoty, ale prosiła o skontaktowanie się radnego K. Steffena w tej sprawie. Powiedziała m.in., że przeterminowane należności są głównie od firm, nie od ludzi. Natomiast, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to nie ma żadnego wzrostu przeterminowanych należności – można powiedzieć, że sytuacja ta jest opanowana. Poinformowała, że procedura odcięcia wody jest bardzo długa i zawsze jest tak, że zanim MZWiK dopełni wszystkich procedur, to zazwyczaj pieniądze są wpłacane – zdarza się więcej podań o rozłożenie płatności na raty, do czego przychylają się. Jeżeli chodzi o problemy poruszone przez radnego K. Koronkiewicza, odpowiedziała, że w 2010 r. była kontrola z Urzędu Miar i okazało się, że nie była zachowana ciągłość legalizacji wodomierzy – wszystkie wodomierze powinny być legalizowane co 5 lat, a jest około 2 tys. odbiorców i tyle jest wodomierzy różnej średnicy – musiano je w bardzo szybkim tempie wymienić. W 2012 r. kończono wymianę wodomierzy, ale tak naprawdę to te, które były 5 lat temu legalizowane, znowu wymagają legalizacji i kwota ta faktycznie została zachowana. Natomiast, jeżeli chodzi o kwoty na remonty, to były one przeznaczone tylko na te odcinki, które były wymienione w planie remontów – to się nie powtarza co roku. To nie jest tak jak mówił radny K. Koronkiewicz, że powtarza się to w potem w każdej taryfie. Zwróciła uwagę na to, że co roku tworzone są nowe plany remontowe, brane są pod uwagę odcinki sieci, które wymagają najpilniejszej wymiany i wtedy jest to uwzględniane we wniosku taryfowym. Powiedziała, że faktycznie jest bardzo duży spadek sprzedaży wody – jest to 15 tys. m3 mniej niż planowali i jest to też wynikiem mniej zużywających wodę urządzeń typu zmywarka, pralka i toaleta. Bardzo duży jest spadek zużycia wody w blokach, ponieważ ciepła woda jest bardzo droga i to nie jest tak, że ludzie piją mniej wody, bo picie wody, zużycie jej do gotowanej herbaty, czy sporządzania posiłków, jest bardzo minimalne w stosunku do zużycia całej wody – największe zużycie jest na cele higieniczne, gdzie jednak obserwujemy znaczny spadek jej zużycia w blokach. Prezes E. Iwańska powiedziała, że również życzyłaby sobie, żeby woda nie drożała, ale jest mnóstwo rzeczy do zrobienia – przypomniała sytuację, jaka miała miejsce w 2010 r. Ponadto, jak MZWiK nie ma podnosić ceny, jeżeli 9 % wyniosła podwyżka w tytułu podatków, a 4 % – z tytułu opłat za środowisko, co jest jakąś znaczącą kwotą w budżecie MZWiK.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę, że takiej podwyżki podatku nie było, a wzrost tej pozycji w MZWiK wynika z tego, że jest więcej urządzeń objętych 2.- procentowym podatkiem od budowli.

Na tym dyskusję zakończono..

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/308/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 22.

Analiza funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach 2009 - 2013 oraz prognoza na lata 2014 - 2019.

Radni otrzymali Analizę funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach 2009 - 2013 oraz prognoza na lata 2014 - 2019.

Podczas dyskusji, radna A. Andrzejewska podziękowała za tak szczegółowo przygotowany dokument, który może posłużyć przez następne lata jako materiał źródłowy do analizy, tworzenia budżetu, organizacji roku szkolnego poszczególnych placówek..

Radny K. Cichański – zapytał czy dyrektorzy placówek mieli możliwość zapoznania się z Analizą, ponieważ jest ona bardzo szczegółowa, a jeżeli do 2019 roku planowane są jakieś potrzeby dyrektorów, to uważa, że powinni się z tym zapoznać, tym bardziej, że nie ma ich zbyt wiele – zastanawia się, czy jest aż tak dobrze, czy generalnie nie wszystkie potrzeby zostały wyszczególnione.

Pani Danuta Szewczyk, insp. Urzędu Miejskiego – odpowiedziała m.in., że wszystkie potrzeby, prognozy zostały podane przez dyrektorów. Przypuszcza, że dyrektorzy nie bardzo wierzyli w to, że będą one zamieszczone, stąd pewnie podeszli do tego nie bardzo optymistycznie. Jeżeli chodzi o całą Analizę, to nie została ona przekazana dyrektorom szkół, ale jest w planie spotkanie ze wszystkimi dyrektorami i materiał ten będzie szczegółowo analizowany, szczególnie prognozy na przyszłość - jeżeli chodzi o ilość oddziałów, dzieci.

Radny St. Wojtuń – poruszył sprawy bardziej szczegółowe dotyczące szkół, zawarte w Analizie. Powiedział m.in., że przygotowane zostały różne tabele, gdzie są koszty wynagrodzeń nauczyciela przeliczone na ucznia, koszty utrzymania ucznia w danej szkole i jest tabela, w której w jednej z rubryk są koszty przypadające na ucznia ogólnie w poszczególnych latach, natomiast również szkoły mają taką jedną tabelę – koszty kształcenia ucznia. Zapytał, czy koszty przypadające na ucznia i koszty kształcenia, to jest to samo, bo wydaje mu się, że nie, ponieważ w każdej szkole koszty kształcenia ucznia na rok są dużo niższe niż ta średnia i z matematycznego punktu widzenia jest to nielogiczne.

Na powyższe D. Szewczyk – insp. Urzędu Miejskiego powiedziała, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie ma tego przed sobą.

Ponadto radny St. Wojtuń powiedział, że zastanawia się. czy wszystko jest tak dobrze przygotowane, przeanalizowane, czy też nie ma błędu, ponieważ były też dane – np. koszty remontu, zakupu środków dydaktycznych przypadające średnio na ucznia a po przeliczeniu niektórych sum, wyszło, że w szkole jest 16 uczniów – nie wie czy nie trzeba by tego zweryfikować. Powiedział, że być może nie wszyscy dyrektorzy szkół dostali takie same kryteria, może przeliczali to wg innych kryteriów i być może, trzeba by było to uporządkować.

Insp. Urzędu D. Szewczuk – odpowiedziała, że są to materiały przygotowane przez pracowników poszczególnych szkół i aż tak dokładnie ich nie analizowała – nastąpi to w najbliższych miesiącach i jeżeli jakieś liczby będą niepokojące, to będzie to wyjaśniane. Powiedziała, że sprawom poruszonym przez radnego St. Wojtunia, będzie służyło również planowane spotkanie z dyrektorami szkół.

Przewodniczący Rady podziękował za przygotowaną Analizę – jest to materiał, który można przeanalizować i ewentualnie korygować, ale jest to już jakiś schemat, w/g którego, należy rozwijać oświatę, czy kierować nią w przyszłości,.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Analizę funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach 2009 - 2013 oraz prognoza na lata 2014 - 2019, nie wnosząc uwag.

Punkt 23.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta.

Radnej A. Andrzejewskiej:

  1. Jeśli chodzi o plagę wron odpowiedział, że rzeczywiście jest z tym problem. Powiedział, że w tej sprawie będziemy robić to, co robiliśmy do tej pory, tj. – likwidować gniazda, co jednak można robić bodajże tylko do końca marca, bo później jest już zakaz oraz tradycyjnie, strzelać i odstraszać, bo nic więcej z tym nie da się zrobić. Jest to uciążliwa rzecz i innego rozwiązania nie ma – jeżeli są inne pomysły to chętnie z nich skorzystamy, ale na razie ich nie ma. Z perspektywy poprzednich lat można powiedzieć, że przez ostatnie 2 - 3 lata było ich zdecydowanie mniej, a od ostatniego roku ptaków przybyło i jest ich bardzo dużo. Jest to uciążliwa sprawa, ale w miarę możliwości będziemy problem rozwiązywać.

  2. W sprawie psów w Parku Miejskim odpowiedział, że zwróci uwagę Strażnikom Miejskim, aby szczególnie w okresie rannym, częściej zaglądali do Parku Miejskiego. Zwrócił uwagę na to, że jest to taka ciągła walka z tymi, którzy nie przestrzegają obowiązku, odprowadzania psów – za ich potrzebą - we właściwe miejsce - żeby mogły się załatwić swoje potrzeby.

Radnej M. Wegner:

 1. W sprawie dziury w chodniku przy Ekonomie, odpowiedział, że będzie to zrobione – naprawione.

 2. Jeśli chodzi o teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” za sklepem „Żabka”, który służy jako parking, odpowiedział, że sprawa ta była kilkakrotnie poruszana na różnych forach. Powiedział m.in., że Prezes Spółdzielni podchodzi do tego trochę asekurancko, mówiąc, że jest to sprawa członków spółdzielni, co uważa, nie do końca jest prawdą, bo jest Zarząd Spółdzielni, który tym administruje. Zadeklarował, że po raz kolejny podejmie rozmowę z Prezesem Spółdzielni - A. Mikickim w tej sprawie i myśli, że da się przekonać, żeby coś z tym zrobić a jeżeli nie, to trzeba wrócić do stanu, który kiedyś tam był i zrobić teren zielony, ponieważ nie może tak być, żeby w centrum miasta był taki bałagan.

 3. Jeśli chodzi o informacje dotyczące dzielnicowych, to myśli, że pan W. Pająk Z-ca Komendanta Powiatowego Policji zanotował temat i załatwi sprawę.

Radnemu J. Białkowskiemu:

W sprawie „karty rodzinnej” odpowiedział, że przeraża go ostatnio propaganda szukania – uszczęśliwiania ludzi „na siłę”. Są inne metody, żeby tym ludziom skutecznie pomóc niż to, żeby dawać karnety czy jakieś mniej odpłatne bilety na jakieś imprezy. Praktyka wskazuje, że ci ludzie z tego nie korzystają i w dużej części też nie będą korzystać – nie mówi i nie ma tego na myśli, żeby tym ludziom nie pomagać. Tym ludziom trzeba pomagać, bo rzeczywiście są niekiedy w bardzo trudnej sytuacji, ale wspomniana forma pomocy ma bardziej wymiar propagandowy, populistyczny niż faktyczny. Powiedział, że jak ktoś mówi, że rząd da bilety na przejazd dla rodzin wielodzietnych – od 5. dzieci wzwyż i będą mogli bezpłatnie jeździć, to jakoś nie widzi tego, że ci rodzice z piątką dzieci pojadą gdzieś na wczasy bezpłatnie pociągiem. Najczęściej będzie tak, że te bilety będą oddawane albo odsprzedawane i będzie tworzyć się sytuację zupełnie nienormalną, bo te dzieci i tak z tego nie skorzystają, a do tego – tworzy się patologie, ponieważ już od samego początku, mówiąc najkrócej, daje się możliwość kombinowania. Uważa, że tym ludziom trzeba pomagać, ale czy ta forma jest najwłaściwsza, to ma duże wątpliwości. Powiedział, że jesteśmy otwarci, żeby znaleźć jakąś formułę, aby tym ludziom pomóc, ale czy przedstawiona propozycja jest najlepszym rozwiązaniem, to trudno jest wyrokować, ponieważ jest to następny modny temat, który został podchwycony i, który teraz znowu robi karierę medialną. Jeżeli będzie jakaś propozycja, to nie ma problemu – tak jak podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta. Uważa, że powinno to iść w tym kierunku, że właśnie taka pomoc ma realne przełożenie na los tych rodzin i tych dzieci.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie zadaszenia siłowni napowietrznych odpowiedział m.in., że jest to temat pewnie ważny, ale dość trudny w realizacji, ponieważ zrobienie nad taką powierzchnią jakiegoś dachu jest niełatwą rzeczą i bardzo kosztowną – jest to niewykonalne, ponadto miejsca te straciłyby na estetyce.

 2. Jeśli chodzi o Mikołajki, odpowiedział, że organizatorem imprezy było miasto, konkretnie ZCAS a jeśli chodzi o pana M. Jaskólskiego, to był on zaproszony jako gość, jako Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, z którym mamy m.in. w przyszłym roku zamiar realizować ul. 8 Marca. Powiedział, że nie jest tajemnicą, że pan M. Jaskólski ma zamiar startować w wyborach na burmistrza, a ze strony organizatorów imprezy nie było jakiegoś specjalnego powitania czy przedstawiania i trudno by było, żeby zabronić mu wejść na scenę skoro był zaproszonym gościem. Pewnie rozpoczyna już swoją popularyzację i robi to na własny rachunek – nie ma to charakteru, że my go tam wspieramy czy specjalnie mu to udostępniamy. Ponadto poinformował, że był tam również pan St. Chmielewski, o którym jest też mowa, że będzie startował na burmistrza i też nikt go nie wyprosił. Uważa, że każdy ma prawo sobie dopowiedzieć i pewnie większość ludzi tak to odebrała i odebrała to, jego zdaniem (Burmistrza), prawidłowo.

Radnemu St. Pikulikowi:

W spawie zabezpieczeń drzew odpowiedział, że najczęściej są one smarowane w miejscach cięcia, chociaż na ten temat są różne poglądy – mówią też, że zasmarowanie farbą, czy maścią nic nie daje lub nie wiele pomaga i nie ma to żadnego wpływu na naruszenie struktury drewna i na pogorszenie jego jakości, jednak my to robimy – szczególnie przy obcinaniu dużych konarów jest to zabezpieczone. Powiedział, że przegląd zadrzewień odbywa się w okresie wczesno wiosennym i wtedy przeprowadzane są te zabiegi – nie wszystko jest natychmiast robione, ale w ostatnich latach w tym względzie zrobiono bardzo dużo i powinno się to też robić w następnych latach.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 24.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Radny K. Koronkiewicz – powiedział, że kiedyś była mowa na temat zainstalowania drążka do podnoszenia się, na siłowniach zewnętrznych – zapytał czy będzie to dalej realizowane, czy nie.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział m.in., że to nie jest żaden problem, tylko, że to już jest element, który jest bardzo narażony na popsucie, złamanie itd., a cała idea siłowni zewnętrznych jest taka, żeby służyło to rekreacji. Natomiast, jeżeli ktoś chce ćwiczyć wyczynowo, żeby poprawić swoją sylwetkę, to ma do tego typowe siłownie, gdzie jest jakiś program, gdzie są odpowiednie urządzenia, itd. Powiedział, że po tym wniosku radnego K. Koronkiewicza, pan M. Batko (pracownik Urzędu) orientował się, czy przy siłowniach są takie urządzenia i okazało się, że nie ma – jest to standard taki jak my mamy.

 1. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkance miasta, Pani Donacie Kilar, która przedstawiła wniosek do poszczególnych komisji Rady i Burmistrza Miasta, przyjęty na zebraniu koła PTTK w Złotowie, t.j. sprowadzenia do Złotowa „Lata z radiem”, która to audycja radiowa I programu Polskiego Radia o zasięgu ogólnokrajowym i nie tylko, doskonale zapromowałaby Złotów – cały dzień poświęcony miastu. Wie, że nie wszystkim to odpowiada – jeżeli nie, to niech to będzie inna forma promocji miasta.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że na komisjach, przed następną sesją, sprawa będzie jeszcze rozważana.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przeczytał nadawców życzeń świątecznych i noworocznych, które wpłynęły do Rady Miejskiej.

 2. Złożył również wszystkim życzenia świąteczne.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.
Punkt 25.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.00, zamknął XXXI sesję Rady Miejskiej.
Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Krzysztof Koronkiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik