ZARZĄDZENIE NR 156/2013

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014

 

Na podstawie zapisów § 3 ust. 9 uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów oraz zapisów działu V Ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania wniosków z dziedziny sportu w składzie:

1. Radosław Sieg – inspektor ds. pozyskiwania funduszy, sportu i turystyki – Przewodniczący komisji;

2. Piotr Jeske – podinspektor ds. informacji publicznej i promocji miasta;

3. Tadeusz Drobczyński – kierownik pływalni „Laguna”;

4. Sławomir Wilowski – dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy:

1. rozpatrzenie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

2. zaopiniowanie projektów,

3. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru projektów.

§ 3. Komisja konkursowa ma obowiązek zebrać się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania wniosków.

§ 4. Tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa zarządzenie nr 12/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres otwartego konkursu na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

§ 6. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Złotowa


/-/ Stanisław WełniakUzasadnienie


W dniu 11 grudnia 2013 roku został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014. Zgodnie z. § 2 punkt. 1 Zarządzenia Nr 12/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów, w dniu 12 grudnia 2013 roku Burmistrz Miasta Złotowa ogłosił nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014. Nabór na członków komisji konkursowej upłynął dnia 30 grudnia 2013 r. Do Urzędu Miejskiego w Złotowie nie wpłynęły żadne kandydatury osób reprezentujących organizacje pozarządowe. Wobec powyższego w skład komisji konkursowych powołano jedynie przedstawicieli organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta Złotowa.