ZARZĄDZENIE Nr 85/11
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym oraz ochrony zdrowia.

Na podstawie zapisów działu V Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 73/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r. zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert z dziedziny:
I. Kultury fizycznej, sportu i rekreacji w składzie:
1)Radosław Sieg – inspektor ds. pozyskiwania funduszy, sportu i turystyki – Przewodniczący komisji,
2)Jakub Pieniążkowski – instruktor ds. sportu w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej,
3)Kinga Trojanowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej Jedynki,
4)Adam Bagrowski – przedstawiciel Fundacji CIS - Chcemy Integracji Społeczeństwa,
5)Krystyna Kosiba – przedstawiciel Stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody (Oddział Złotów).

II. Przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym w składzie:
1)Wiesława Gniot – inspektor ds rozwiązywania problemów alkoholowych – Przewodniczący komisji,
2)Hanna Olencka – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3)Wiesław Depta – przedstawiciel Stowarzyszenia Komitet Organizacyjny Euro Eco Meeting w Złotowie,
4)Grażyna Komorowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
5)Grzegorz Bąbiński – inspektor ds zamówień publicznych.

III. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
1)Wiesława Gniot – inspektor ds rozwiązywania problemów alkoholowych – Przewodniczący komisji,
2)Wiesław Depta – przedstawiciel Stowarzyszenia Komitet Organizacyjny Euro Eco Meeting w Złotowie,
3)Krzysztof Staniewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Ostoja”,
4)Grzegorz Bąbiński – inspektor ds zamówień publicznych,
5)Magdalena Płaczek – inspektor ds. kadrowo-płacowych.

§ 2. Do zadań Komisji konkursowej należy:
1.rozpatrzenie ofert pod względem merytorycznym,
2.zaopiniowanie ofert,
3.przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru ofert.

§ 3. Komisja Konkursowa ma obowiązek zebrać się najpóźniej w 7 dniu po upływie terminu składania ofert.

§ 4. Tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa zarządzenie Nr 74/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres otwartego konkursu ofert.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 12/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        Burmistrz Miasta Złotowa


                                                                                          /-/ Stanisław Wełniak