OGŁOSZENIE KONSULTACJI


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 Załącznika do uchwały Nr XLI/225/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Burmistrz Miasta Złotowa

postanawia przeprowadzić konsultację w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia

Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r."


Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 30 września 2013 r.


Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 października 2013 r.


Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Złotowa.


Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  1. otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 października 2013 r. o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1;

  2. zamieszczenia projektu programu współpracy Gminy Miasta Złotów w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zlotow.pl (zakładka komunikaty i obwieszczenia) i na stronie internetowej www.zlotow.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie, w celu wyrażenia, uwag w formie pisemnej (na adres: al. Piasta 1, 77-400 Złotów) lub poprzez pocztę elektroniczną (adres mailowy: w.gniot@zlotow.pl, r.sieg@zlotow.pl) w przedmiocie projektu, w okresie od 30 września 2013 r. do dnia 14 października 2013 r., na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.


Serdecznie zapraszam do współpracy.