ZARZĄDZENIE NR 8/2013

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 09 września 2013 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Złotowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594), w związku z § 16 Statutu Gminy Miasto Złotów – uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego nr 50 poz.961) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej VI kadencji na dzień 24 września 2013 roku na godzinę 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie przy Al. Piasta 1.

§ 2. Ustalam następujący porządek obrad Rady:

1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVIII sesji i uchwalenie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów

za I półrocze 2013 roku.

6. Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2013/2014.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu al. Piasta, ul. Szkolnej i ul. Nieznanego Żołnierza w Złotowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Staszica, ul. Obrońców Warszawy i al. Mickiewicza w Złotowie.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

13. Zamknięcie sesji.

§ 3. Do udziału w sesji zapraszam: Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego, Radnego Sejmiku Województwa Wlkp, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przedstawiciela Biura Wizytatorów Kuratora Oświaty, Księży Proboszczów, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych, Prezesa SM “Piast”, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich, Dyrektora Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich, prezesów: MLKS Sparta, Sydkraft Złotów Sp.z o.o., MZWiK Sp. z o.o., MZUK Sp. z o.o., ZTBS Sp. z o.o., dyrektorów i kierowników zakładów i jednostek miejskich: MZZ, MBP, ZCAS, MZGL, MOPS, pływalni „Laguna”, Przewodniczących RN spółek Gminy, Starostę Powiatu Złotowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego, Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

§ 4. Powierzam Burmistrzowi Miasta zapewnienie przygotowania i obsługi sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik