PROTOKÓŁ NR XXV/13

z XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 23 kwietnia 2013 roku


W dniu 23 kwietnia 2013 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 12. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Krystian Cichański, Sylwester Szczerbiak i Stanisław Wojtuń – usprawiedliwieni.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy i wszystkich przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXIV sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krzysztofa Żelichowskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXIV sesji radni otrzymali, był on również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 4/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zwołania XXV sesji Rady Miejskiej.


Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Uwag, propozycji zmian do porządku obrad XXV sesji nie zgłoszono.

Rada przez aklamację przyjęła poniższy porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXIV sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Złotów.

 12. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2013 rok.

 13. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 15. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 16. Zamknięcie sesji.    

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 14 marca do dnia 11 kwietnia 2013 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 14 marca do dnia 11 kwietnia 2012 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny J. Białkowski:

 1. Zapytał o sprawę związaną z nowym boiskiem przy ul. Mickiewicza. Powiedział, że kiedy niedawno jeden z nauczycieli wychowania fizycznego chciał w godzinach przedpołudniowych wejść na boisko przy ul. Mickiewicza, przekazano mu informację o nowym zarządzeniu Burmistrza, według którego wstęp na to boisko jest płatny 10 zł., a z tego co pamięta – z kilkakrotnych rozmów na temat odpłatności za korzystanie z tego boiska, Burmistrz odpowiadał, że korzystanie z niego będzie bezpłatne, natomiast płatne – około 34 zł./godz., miało być korzystanie z boiska w godzinach nocnych, kiedy będziemy korzystali z oświetlenia. Uważa, że pobieranie opłat za korzystanie z boiska byłoby nie w porządku w stosunku do mieszkańców, do uczniów szkół, tym bardziej, że niedostępne jest boisko przy Wioślarskiej a, żeby wejść na boisko przy ul. Mickiewicza i pobiegać na bieżni, trzeba byłoby płacić.

 2. Zwrócił się z prośbą, aby z uwagi na to, że bieżnia wokół boiska przy ul. Mickiewicza jest trochę niewymiarowa, oznaczyć i opisać gdzieś z boku podstawowe dystanse, takie jak np.: 100, 400, 800, 1000 m – to na pewno zadowoli nauczycieli.

 1. Radna A. Andrzejewska:

Zapytała, jak wygląda sprawa dotycząca przeniesienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

Prosił o posprzątanie po zimie piasku na ulicach i chodnikach na terenie miasta – szczególnie w kierunku cmentarza, również boczne uliczki osiedlowe.

 1. Radny K. Steffen:

Zapytał:

 1. Jak wygląda sprawa wdrażania ustawy śmieciowej, która ma obowiązywać od 1 lipca br.

 2. Kiedy skończy się bałagan wzdłuż jez. Zaleskiego – od strony ul. Jastrowskiej i ul. Jeziornej, gdzie można znaleźć szafy, lodówki, worki z butelkami itp.

 1. Radny H. Golla:

 1. Zwrócił się o rozważenie wybudowanie nowego zejścia na promenadę od ul. Staszica, za warsztatem samochodowym p. R. Konicera – jest tam wydeptana ścieżka a piasek zsypuje się na promenadę. Uważa, że docelowo można by tam zrobić takie zejście – schody i z boku jakiś pas, żeby ewentualnie można sprowadzić rower.

 2. Zapytał, czy w związku z rozbudową Pływalni „Laguna” przewidziana będzie w tym miejscu zmiana usytuowania parkingów, czy pojawią się nowe miejsca parkingowe, ponieważ w tej chwili podjeżdża się tam wszędzie, gdzie jest to możliwe i nawet w przypadku jakieś akcji, odpowiednie służby nie mogłyby przejechać. Zwrócił uwagę na to, że przy Pływalni „Laguna” są wyznaczone miejsca parkingowe a niedaleko – przy Starostwie i PZU, są dwa duże parkingi, które są puste.

 1. Radny K. Kulasek:

Poruszył sprawę dotyczącą stref płatnego parkowania. Powiedział, że na komisji Z-ca Burmistrza - J. Kołodziejczyk wyjaśniał sprawę nieodpłatnego parkowania, iż jest to nie możliwe, ponieważ ustawa zabrania stosowania czasowych – 15. minutowych zwolnień z opłaty za parkowanie, a wyczytał, że w Gliwicach wprowadzono na pierwsze 15 minut parkowania, stawkę „zerową”. Zaproponował wprowadzenie strefy ograniczonego parkowania, bo problem nie dotyczy tylko Złotowa – w Internecie jest dużo przykładów, gdzie w strefach płatnego parkowania zamiera handel, usługi, co jest zresztą również bardzo widoczne na terenie wokół naszego starego miasta, a osoby zajmujące się handlem i usługami bardzo narzekają w tej chwili na swoje obroty.

 1. Radny R. Głyżewski:

 1. Zwrócił uwagę na wieżę przy ul. Boh. Westerplatte, gdzie była kiedyś siedziba Straży Pożarnej. Wie, że jest to w gestii powiatu, ale zapytał, jakie są działania miasta w sprawie jej usunięcia, ponieważ szpeci ona wizerunek miasta.

 2. Poruszył sprawę oznakowania ulic, w tym na osiedlu Zamkowa – tablice są w różnych miejscach, są pewne braki. Prosił, żeby globalnie rozpatrzyć temat oznakowania ulic na terenie całego miasta, głównie na ulicach osiedlowych, gdzie też jest brak tabliczek z nazwami ulic.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 14 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

Materiały radni otrzymali. Były one omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2012 rok jest załączone do protokołu.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – przypomniał, że w omawianym temacie radni otrzymali:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2012 rok,

 2. sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Złotów za 2012 rok,

 3. uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 kwietnia 2013 r. – wyrażającą pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Złotów za 2012 rok,

 4. uchwałę nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotowa za rok 2012 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2012,

 5. uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2013 r. – wyrażająca pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,

 6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą wykonania budżetu za 2012 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Omówienie tematu – prezentację rozpoczęła od Wieloletniej Prognozy Finansowej, który to dokument coraz częściej traktuje się jako dokument nadrzędny jeśli chodzi o budżet roczny. Przedstawiła tendencję, jaka jest przy konstrukcji prognozy wieloletniej, w tym w dochodach: bieżących i majątkowych, w wydatkach: bieżących, obsłudze długu oraz poręczeń i gwarancji, wydatkach majątkowych, w wyniku operacyjnym budżetu. Poinformowała o zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, która oceniana jest łącznie według trzech wskaźników – wskaźnik spłaty rat kredytów i odsetek do planowanych dochodów, który w 2012 r. wynosił 5,9 % (max 15 %), wskaźnik łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów, który wynosił 35,1 % (max 60 %) oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wynika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Omówiła kwotę długu w latach wieloletniej prognozy finansowej. Następnie Skarbnik Gminy przybliżyła wykonanie budżetu za rok 2012. Omówiła realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2012. Budżet po stronie dochodów został uchwalony w wysokości 40.307 tys. zł., a wprowadzone zmiany w ciągu roku w kwocie 4.536 tys. zł., spowodowały zwiększenie dochodów do kwoty 44.843 tys. zł. – plan dochodów na 31.12.2012 r. został wykonany w kwocie 45.644 tys. zł., tj. w 101,8 %. Natomiast, jeśli chodzi o wykonanie wydatków, to wyniosły one 43.936 tys. zł., tj. 95,4 % planu. Deficyt budżetowy z planowanego na początku roku 379 tys. zł., w trakcie roku zwiększył się do kwoty 1.215 tys. zł., a jeśli chodzi o wykonanie, to wynik budżetu zamknął się wynikiem dodatnim – 1.708 tys. zł. Natomiast wynik operacyjny budżetu planowany był na poziomie 1.661 tys. zł., następnie 2.174 tys. zł., a wykonany 4.594 tys. zł. Omówiła wykonanie dochodów bieżących, które zasadniczo nie odbiegało od planu, w tym bieżące - 101,8 % planu oraz majątkowe, które wykonano w 101,0 %. Przedstawiła realizację wydatków – plan zakładał wydatki w wysokości 40.686 tys. zł., a wprowadzone zmiany w ciągu roku o 5.372 tys. zł., spowodowały zwiększenie planu wydatków do kwoty 46.058 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 43.936 tys. zł., tj. 95,4 % planu, w tym wydatki bieżące – 95,9 %, wydatki majątkowe – 92 %. Omówiła strukturę wydatków całego budżetu, wg ważniejszych działów, gdzie największym beneficjentem jest oświata, wychowanie i opieka przedszkolna – 15.500 tys. zł., a następnie opieka społeczna – 9.541 tys. zł. Przedstawiła zestawienie finansowania oświaty w latach 2009 – 2012.

Po zakończonej prezentacji, Skarbnik Gminy J. Skórcz prosiła o pytania i ewentualne uwagi.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z budżetu, przypomniał, że temat był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Pytań nie było. Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2012 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/251/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Radni otrzymali projekt uchwały, który był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Ponadto otrzymali:

 1. uchwałę nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotowa za rok 2012 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2012,

 2. uchwałę nr SO.-0955/1/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, która jest załączona do protokołu.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej St. Pikulik, który przypomniał, że Komisja Rewizyjna nie miała uwag do wykonania budżetu i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa, po przeanalizowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, nie stwierdziła żadnych uwag – wyraziła opinię, że wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa z wykonania budżetu za 2012 rok, jest uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Radni nie zgłosili uwag, zapytań do omawianego tematu i przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/252/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta St. Wełniak, który podziękował za udzielenie absolutorium. Podziękował również wszystkim współpracownikom, zarówno w Urzędzie Miejskim jak i we wszystkich instytucjach miejskich, ponieważ budżet jest realizowany nie tylko przez burmistrza i skarbnika, ale głównie przez te jednostki.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2013 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/253/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Projekt uchwały dotyczy dotacji w kwocie 150.000 zł. na dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem zabytku – prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie a środki finansowe na dotacje związane z pracami konserwatorskimi zostały zaplanowane w budżecie na 2013 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 4810 Rezerwy.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 10. radnych, 2. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/254/13 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Godz. 11.50. – Przewodniczący Rady ogłosił 15. minutową przerwę w obradach.

Obrady wznowiono o godz. 12.10..

Obecnych było 12. radnych.


Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 20.600,00 zł. z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasto Złotów – zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki finansowe na to zadanie zostały zaplanowane w budżecie na 2013 rok w Ochronie zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/255/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/256/13 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/257/13 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2013 rok.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji K. Koronkiewicz zapytał czy w zasobach mieszkaniowych są jakieś wolne mieszkania, do których w razie potrzeby można byłoby przenieść ludzi, czy są braki mieszkaniowe – ile jest ludzi oczekujących na mieszkania.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o listy przydziału mieszkań, przede wszystkim socjalnych, to co roku lista ta jest odnawiana – sprawdzane są kryteria dochodowe, sytuacja materialna i lokalowa rodziny i jeżeli to się nie zmienia, osoby te ponownie trafiają na listę na następny rok – jeżeli chodzi o przydział lokali socjalnych, to takich osób jest zawsze kilkanaście. Jest lista przydziału lokali socjalnych osób eksmitowanych z dotychczas zajmowanego mieszkania, bo jeżeli jest wyrok sądu, to nie mają znaczenia kryteria dochodowe, trzeba to wykonać i takie listy są sporządzane. Jest również lista osób, które zamieszkują budynki przeznaczone do wyburzeń i taka sytuacja była na al. Piasta – były tam 4 rodziny, którym musieliśmy zabezpieczyć mieszkania – trafiły one na listę i w ubiegłym roku wszyscy otrzymali mieszkania. Ponadto powiedział, że w zasobach komunalnych Gminy Miasto Złotów są budynki, które nie są przeznaczone do sprzedaży, żeby móc zabezpieczyć ludziom mieszkania, głównie socjalne. Natomiast jeżeli chodzi o takie lokale, które byłyby jakby w rezerwie, to praktycznie jest tak, że zawsze w zasobach gminy są mieszkania przeznaczone do sprzedaży, których nie można np. w krótkim czasie sprzedać i dlatego w sytuacji jaka była w ubiegłym roku, nie było żadnego problemu, żeby wszystkim ludziom zabezpieczyć mieszkania. Myśli, że w tym roku listy przydziału mieszkań ulegną trochę skróceniu, z uwagi na to, że w wyniku remontu budynku przy al. Piasta, powstaną dodatkowe mieszkania, których dotychczas nie było – np. po remoncie pomieszczeń Hufca ZHP powstaną dwa dodatkowe mieszkania. Ponadto niektóre osoby, które tam mieszkały, wyprowadziły się do swoich nowo wybudowanych domów i będzie dodatkowych 8 mieszkań, które będą zasiedlane.

Na tym dyskusję zakończono.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo - inwestycyjnych na 2013 rok.

Punkt 13.

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Sprawozdanie Radni otrzymali. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta oraz S. Wilowski – Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

Radnemu J. Białkowskiemu:

 1. W sprawie odpłatności za boisko przy ul. Mickiewicza odpowiedział, że jest projekt zarządzenia, w którym rzeczywiście, po konsultacji z Dyrektorem ZCAS - S. Wilowskim, wyjaśniło się, że jest tam propozycja 10 zł. za godzinę odpłatności dla grup zorganizowanych, natomiast dla osób indywidualnych jest to bezpłatne. Powiedział, że jeżeli będzie to problem, to możemy z tego ewentualnie zrezygnować – nie jest to żaden majątek a chodziło o to, żeby była jakaś kontrola, aby grupy np. po kilkanaście czy kilkadziesiąt osób nie przychodziły od razu na to boisko, a poprzez zapłacenie 10 zł./godz. byłaby jakaś kontrola ze strony ZCAS-u nad wykorzystaniem boiska. Na uwagę J. Białkowskiego, że nie wie jak mieliby płacić, gdy przychodzi na boisko szkoła – czy zbierać po 0,50 zł. od uczniów, Burmistrz odpowiedział, że możemy to zmienić, bo zarządzenie jeszcze nie weszło w życie. Powiedział, że dla grup zorganizowanych wstęp na boisko niech pozostanie 10 zł./godz., a szkoły na zajęcia wychowania fizycznego i inne, korzystałyby bezpłatnie. Na pytanie J. Białkowskiego, co z biegającymi na bieżni wieczorem, Burmistrz odpowiedział, że korzystają oni z bieżni za darmo, jednak, żeby była jakaś kontrola i nadzór, to trzeba to zgłosić do zarządzającego obiektami.

H. Golla – powiedział, że w rozmowach przed tym, kiedy boisko zaczęło się tworzyć, Burmistrz mówił, że dla osób indywidualnych korzystanie z niego będzie nieodpłatnie, a dla grup zorganizowanych – płatne, ale w przypadku szkół uważa, że jest to wyjątkowa sytuacja i mogłyby korzystać z boiska nieodpłatnie.

Dyrektor ZCAS, S. Wilowski – zwrócił się z prośba, żeby wpłynęło pismo ze szkół o zamiarze przeprowadzania zajęć lekcyjnych na boisku, bo może okazać się, że będzie zamknięta brama, i znowu mogą być pretensje, że ktoś kogoś nie chciał wpuścić. Zwrócił uwagę, że musi być jakiś harmonogram godzinowy korzystania z boiska, żeby ZCAS wiedział, jak planować rezerwację obiektu, tym bardziej, że cały kompleks ORLIKA jest otwarty, jest też do dyspozycji i jest bezpłatny – żeby nie było tak, że z boiska korzystają jakieś drużyny, grupy a przyjdzie szkoła, która będzie chciała prowadzić zajęcia wychowania fizycznego i będą niepotrzebne nieporozumienia.

 1. W sprawie oznakowania bieżni na stadionie przy ul. Mickiewicza odpowiedzi udzielił S. Wilowski – Dyrektor ZCAS. Odpowiedział, że wiedzą o oznaczeniu i opisaniu podstawowych dystansów na bieżni. Będzie to zrobione po poprawieniu przez wykonawcę w miesiącu maju linii na bieżni – czekają na skończenie tych prac i wtedy ZCAS zrobi obmiary – tak jak jest na stadionie przy ul. Wioślarskiej, podstawowe dystanse będą opisane.

Radnej A. Andrzejewskiej:

W sprawie przeniesienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział m.in., że jest opracowana dokumentacja i pozwolenie na budowę. Powiedział, że kosztorys jest bardzo wysoki bo wynosi prawie 0,5 mln zł. i dlatego trzeba to przeanalizować a następnie podjąć decyzję co dalej z zamiarem remontu i przeniesieniem MOPS. Uważa, że jeżeli taniej nie da się tego zrobić, to powinniśmy poczekać z tym na lepsze czasy, bo to jest za dużo pieniędzy, żeby przeznaczyć na administrację i trzeba się nad tym poważnie zastanowić.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

Jeżeli chodzi o sprzątanie po zimie odpowiedział, że ono trwa i niedługo obejmie również rejon ul. Chojnickiej. Powiedział, że odbyło się spotkanie z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych i pracownikami odpowiedzialnymi za część osób zatrudnionych na robotach publicznych i interwencyjnych, na którym uzgodniono, że do końca miesiąca kwietnia – na święta majowe, miasto powinno być po zimie uprzątnięte i tak na pewno będzie. Poinformował, że nie jest to dodatkowe zlecenie – jest to w ramach umowy ogólnej na utrzymanie czystości i porządku w gminie, zawartej z MZUK.

Radnemu K. Steffenowi:

 1. W sprawie wdrożenia ustawy śmieciowej odpowiedział, że wczoraj (22.04.2013 r.) odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Krajny, na którym zostały przyjęte wszystkie uchwały potrzebne do wprowadzenia tej ustawy i po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i rozpocznie się proces przygotowania. Przewiduje się, że w połowie maja byłoby rozstrzygnięcie przetargu na wybór odbiorcy odpadów – wszystkie te prace będą sukcesywnie trwały a w połowie maja rozesłane zostaną ankiety, które trzeba będzie złożyć do biura Związku Gmin. Powiedział, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Krajny, na którym będzie również podjęta decyzja co do organizacji biura obsługi związanego z realizacją tej całej ustawy śmieciowej. Uważa, że wszystko jest na dobrej drodze i 1 lipca powinno to ruszyć. Poinformował, że łącznie z deklaracją przekazana będzie ulotka o sposobie segregacji odpadów, natomiast większa akcja propagandowo-informacyjna przewidywana jest w ramach Euro Eco Meetingu – przeprowadzona będzie wśród uczestników i nie tylko mieszkańców miasta, lekcja, w jaki sposób śmieci mają być segregowane, żeby można mówić o tym, że ktoś płaci 15 a ktoś 9,50 zł. Powiedział, że wszystko dotyczące realizacji ustawy śmieciowej jest obecnie na dobrej drodze i nie powinno być problemu.

 2. Jeżeli chodzi o jez. Zaleskie odpowiedział, że w najbliższych dniach będzie tam posprzątane – uporządkowano już teren od strony lasu w kierunku do ul. Jastrowskiej, pozostała jeszcze skarpa wzdłuż ul. Jastrowskiej i to w najbliższych dniach zostanie tam uprzątnięte. Ponadto poinformował o pracach nad jez. Baba – powiedział, że została pogłębiona rzeka i trwają tam prace niwelacyjne – nawożenia żwiru, aby na Euro Eco Meeting była tam otwarta ścieżka z pomostem, a teren po lewej stronie ścieżki od rzeki byłby obsadzony drzewami i krzewami.

Radnemu H. Golla:

 1. Jeżeli chodzi o zejście na promenadę do jeziora koło p. R. Konicera, to uważa, że jeżeli ktoś idzie na spacer, to nie idzie najkrótszą drogą – idzie drogą najbardziej dostępną, przyjazną i przyjemną. Powiedział, że wbrew pozorom, wykonanie tego zejścia nie będzie ani tanie, ani łatwe w utrzymaniu i uważa, że nie powinniśmy tego robić, ponieważ skarpa jest tam stroma i, żeby wybudować tam schody, to trzeba byłoby ją zniwelować, a poza tym, w dużej części utwardzić. Zwrócił uwagę na późniejsze utrzymanie tego, w tym w okresie zimowym. Ponadto trzeba byłoby odprowadzić z obu stron schodów wodę, a to nie jest takie proste – mamy przykłady, że nawet przy najmniejszej pochyłości, przy dużych ulewach, woda wyrywa tam piach i jest to dość skomplikowana sprawa.

H. Golla – zgodził się, że koszty tego zadania na pewno nie będą tanie, ale to nie musi być robione od razu – w przyszłorocznym budżecie można byłoby znaleźć środki na zrobienie projektu. Powiedział, że miejsce to jest wydeptane przez ludzi i używane przez dziesięciolecia. Uważa, że przy dzisiejszych technologiach i możliwościach, nie byłoby problemu z realizacją tego zadania – problemem mogą być tylko ewentualnie koszty.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że jest to wykonalne, tylko, że będzie to na pewno kosztowne w wykonaniu, bo to nie będzie sprawa samych schodów – trzeba będzie zniwelować skarpę, umocnić ją i odprowadzić głównie wodę, bo tam nawet obecnie widać po najmniejszym deszczu, że do pół chodnika na promenadzie jest piach – jeżeli ktoś idzie na spacer, to jaki jest problem, żeby przejść 50 metrów dalej po ładnym chodniku i zejść w miejscu bardzo wygodnym. Na informację H. Golli, że tą niebezpieczną ścieżką, zjeżdżają rowerami, Burmistrz odpowiedział, że dla takich ludzi, to nawet schody są niepotrzebne, bo będą oni jeździć po schodach. Ponadto powiedział, że również architekt p. Joanna Sapieha-Kopicka, zwróciła uwagę, że powinno być wejście na promenadę, ale wymaga to naprawdę dużych inwestycji, bo trzeba to wtedy zrobić porządnie, o odpowiedniej szerokości, zniwelować skarpę, a to naprawdę nie jest łatwe zadanie. Natomiast dla funkcji promenady, niewiele to zmieni, bo na ul. Staszica i ul. Obrońców Warszawy jest 5 zejść. Powiedział, że możemy na ten temat dyskutować, ale uważa, że proponowanego zejścia w tym miejscu, nie powinniśmy robić. Na uwagę H. Golli o alternatywnym zejściu na promenadę na wysokości CPN – przy cmentarzu ewangelickim, Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że zgodziłby się, żeby utwardzić ścieżkę koło byłej siedziby Nadleśnictwa, ponieważ jest to łatwiejsze w wykonaniu – możemy to rozpatrzyć. Uważa, że budowanie od nowa wspomnianego wcześniej zejścia koło p. R. Konicera jest nieporozumieniem – to dzikie przejście będzie zabezpieczone barierką i nie będzie tam w ogóle przejścia.

 1. Jeżeli chodzi o rozbudowę basenu i miejsca parkingowe, odpowiedział, że jest przewidzianych kilka miejsc parkingowych, ale nie ma problemu, żeby generalnie uregulować ruch na parkingu koło basenu i domu kultury tylko, że to oznacza, iż fizycznie miejsc parkingowych będzie mniej, bo trzeba wtedy wydzielić tam odpowiedniej szerokości drogę, żeby można było pomalować pasy na miejsca postojowe, co oznacza, że miejsc będzie mniej niż obecnie. Ma wątpliwości, czy byłoby to lepsze rozwiązanie niż jest obecnie. Zgodził się z tym, że jeżeli jest więcej ludzi na basenie, czy odbywają się imprezy w ZCAS, to nie idzie tam przejść, a na parkingu przy ul. Norwida są puste miejsca.

Na uwagę K. Żelichowskiego, że samo wymalowanie pasów by nic nie dało, ponieważ w ślad za tym musiałyby być kontrole Policji – uważa, że kilkakrotne kontrole nauczyłyby ludzi właściwego parkowania, Burmistrz zaproponował, żeby komisja wypracowała jakieś stanowisko w tej sprawie – można to zrobić, ale jednocześnie trzeba się nad tym zastanowić, bo to oznacza, że miejsc parkingowych będzie mniej.

Radnemu K. Kulasek:

W sprawie stref nieodpłatnego parkowania odpowiedział, że tak jak była mowa na ostatniej sesji, trzeba to dobrze rozpatrzyć. Powiedział m.in., że przepis ustawy o drogach publicznych wyklucza takie rozwiązanie, bo mówi się, że można wprowadzić zerową stawkę opłaty, ale dla niektórych użytkowników drogi, czyli trzeba określić „których użytkowników”, bo inaczej uchwała Rady będzie niezgodna z ustawą i w związku z tym jest ryzyko, że zostanie ona uchylona – może to być zarzut bezprawnego działania. Uważa, że tutaj nie ma raczej wyjścia. Ponadto okazało się, że w polskim prawie o ruchu drogowym, nie ma niczego takiego jak zegar parkingowy i czasowy postój i dlatego sytuacja jest bez wyjścia – nie ma takiej możliwości. Powiedział, że w sejmie trwają prace nad nową ustawą, która ma generalnie te uprawnienia przenieść do rad gmin, ale podobno są opory Ministerstwa Transportu. Ustawa nie miałaby regulować takich rzeczy, jak płatne strefy parkowania, czasowe strefy parkowania, zegary parkingowe itd. - bo w tej chwili to jest nawet śmieszne, że Sejm zajmuje się tak niepoważnymi sprawami, żeby ustalać takie szczegóły, pozbawiając kompetencji rad gmin – podobno trwają prace, żeby to zmienić i dać pełne upoważnienie radom gmin – wypada tylko czekać na te rozwiązania.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

 1. Jeżeli chodzi o wieżę po Straży Pożarnej odpowiedział, że jest to sprawa powiatu. Miasto występowało kilkakrotnie w tej sprawie, ale jest tam podobno dość duży problem techniczny, ponieważ podłoże wieży jest wylane z jakiegoś potężnego betonu, którego usunięcie jest dość kosztowne i dlatego opierają się, żeby to wykonać. Poinformował, że plan przewiduje likwidację wieży, a póki co, to teren ten jest zabudowywany i nie będzie to tak widoczne od ulicy.

 2. W sprawie tablic z nazwami ulic odpowiedział, że będzie to realizowane w II półroczu br. – będzie przeprowadzona akcja wymiany tablic w całym mieście, które są zamówione. Tablice będą umieszczone najczęściej na istniejących już słupach, głównie oświetleniowych – nie będą umieszczane na oddzielnych słupach, ponieważ jest to bardzo szybko niszczone.


K. Steffen – dopytał, czy mamy metodę na tych co wyrzucają śmieci, lodówki, worki z butelkami itd. w miejsca niedozwolone, bo ustawa, która wejdzie w lipcu br., tego nie zlikwiduje, a co z działkowcami – gdzie będą wyrzucać śmieci.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że zamiarem „ustawy śmieciowej” jest właśnie wyeliminowanie dzikich składowisk odpadów i wywożenia śmieci w miejsca niedozwolone – uważa, że przepisy te pozwalają na to, ponieważ bez znaczenia będzie, ile obywatel wyprodukuje śmieci, bo wszystkie muszą być odebrane i nie będzie tak, że komuś śmieci nie zabiorą. Bez względu na to ile będzie tych śmieci, mieszkaniec będzie płacił określoną kwotę, którą w Złotowie ustala Związek Gmin Krajny i obywatel nie będzie zainteresowany, żeby wywozić śmieci gdzie indziej, ponieważ przyjadą i zabiorą je. Powiedział, że jest jakaś szansa, że sytuacja „z dzikimi wysypiskami” powinna ulec zmianie. Do tej pory było kilka przykładów złapania tych, którzy wywożą śmieci w niedozwolone miejsca – była to żmudna policyjno-dochodzeniowa robota, bo np. złapano obywatela miasta na podstawie rachunku znalezionego w śmieciach. Było też kilka takich przypadków na ul. Wielatowskiej, na ul. Wodociągowej – w kierunku na ogródki działkowe oraz na wiaduktach – sankcje są jednak symboliczne w stosunku do tego czynu, ponieważ wystawiany jest mandat i trzeba posprzątać. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż bardzo trudno jest tego dopilnować, ale ma nadzieję, że ta ustawa to zmieni.


Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 15.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. J. Lewandowski – zapytał, czy jeszcze przed dniem wejścia w życie „ustawy śmieciowej”, tj. przed 1 lipca, nie można przeprowadzić akcji odbioru odpadów, takich jak meble, tapczany, telewizory, pralki, lodówki – tak jak to się robi kilka razy w roku w całej Europie. Akcję taką mógłby przeprowadzić Miejski Zakład Usług Komunalnych i być może mieszkańcy nie będą wyrzucali śmieci po lasach, rowach.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Powiedział m.in., że jest to robione dwa razy do roku, tj. przy okazji Euro Eco Meetingu oraz jesienią. Przy okazji EEM akcja taka trwa kilka dni – w tym roku będzie ona przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca – są wówczas specjalne ogłoszenia, wywieszki w różnych rejonach miasta, ludzie mogą wystawiać sprzęt, są ustalone terminy i MZUK to zabiera. Jest też porozumienie z firmą z Wielkopolski, która przeprowadza zbiórkę elektrosprzętu, o czym mieszkańcy są informowani. Powiedział, że przeprowadzana jest zbiórka odpadów wielogabarytowych, elektrosprzętu i nie ma powodu, żeby ktoś wyrzucał to nad jezioro, czy wywoził do lasu. Ponadto, jeśli chodzi o elektrosprzęt, to przy zakupie nowego, można odstawić w punkcie sprzedaży stary sprzęt.

Na uwagę J. Lewandowskiego, żeby uchwalić większą karę za wywożenie śmieci w niedozwolone miejsca, Burmistrz odpowiedział, że powinien w tej sprawie zwrócić się do posłów żeby zmienili prawo.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że jeżeli chodzi o obywatela, to może on robić wszystko to co nie jest zakazane prawem, natomiast jeżeli chodzi o urzędy to mogą one działać tylko w ramach prawa i to nie jest tak, że możemy uchwalać sobie wszystko co tylko chcemy, bo jeżeli prawo coś reguluje, to my możemy poruszać się tylko w ramach tego prawa.

 1. A. Andrzejewska – nawiązała do utrzymania czystości w mieście. Powiedziała m.in., że będąc we Wrześni, podczas spacerów z psem, w jednym dniu była 3-krotnie kontrolowana przez Straż Miejską, czy przy smyczy ma woreczek na psie odchody.

Burmistrz Miasta – zwrócił uwagę, że było to bezprawne działanie Straży Miejskiej.


M. Wegner – powiedziała, że jeżeli chodzi o temat psich problemów, to jedno z miast w Polsce stworzyło bazę danych, tj. DNA psa i nie ma wtedy problemu – jest to na pewno koszt, ale uważa, że byłoby to jedyne wyjście – jedyna możliwość, żeby taką sprawę załatwić.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że spróbuje rozpoznać temat. Ponadto poinformował, że płacimy coraz więcej za psy będące w schronisku i dlatego rozważana jest propozycja, aby osobom, które wezmą psa ze schroniska, przez pół roku płacić 150 – 200 zł. na karmę dla tych psów i ewentualnie ponosić jakieś opłaty weterynaryjne.

 1. K. Kulasek – zapytał o osobę, która kontroluje parkingi – jakie ma zadania, na jakiej zasadzie jest zatrudniona, jakie ma uprawnienia.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Powiedział m.in., że osoba ta jest zatrudniona w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy, na okres pół roku i nie przewidujemy, żeby było to na stałe, ale na okres letni. Osoba ta ma przede wszystkim egzekwować porządek w ruchu drogowym, w tym również kontrole opłat parkingowych, ale nie tylko, bo również porządek na parkingach, tj. właściwe parkowanie pojazdami, ponieważ niekiedy nie idzie wjechać ani wyjechać – parkingi nie mogą być tak zastawiane, jak się komu podoba, bo wtedy utrudniają tam ruch innym kierowcom – podał, przykład parkingu koło PEPCO przy ul. Mickiewicza i przy ul. Norwida – naprzeciwko Przychodni. Poinformował, że w przypadku jakiegoś zdarzenia, osoba ta zwraca najpierw uwagę, a jeżeli to powtarza się, to robi zdjęcie w celu udokumentowania i wystawia kierowcy zaproszenie do Straży Miejskiej, która rozstrzyga sprawę.

 1. K. Koronkiewicz – zaproponował, aby w turnieju podczas Euro Eco Meetingu zmobilizować się i wystawić drużynę radnych, samorządowców w siatkówkę czy w piłkę nożną.

Burmistrz St. Wełniak – zaproponował, aby taki mecz samorządowców, rozegrać podczas inauguracji, planowanego w połowie maja, symbolicznego otwarcia boiska przy „Sparcie” i hali sportowej przy ul. Mickiewicza.

 1. J. Lewandowski – poruszył sprawę dotyczącą dworca PKP. Powiedział, że mówi się, iż PKP rezygnuje z tego co podtrzymywali przez wiele lat i oddają samorządom budynki, dworce – zapytał, czy coś na ten temat wiadomo.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta. Powiedział mi.in., że jeżeli chodzi o PKP, to tak jak mówił na jednej z sesji, około 2 lata temu były rozmowy z PKP, przyjechała delegacja, były uzgodnienia – zadeklarowaliśmy wtedy chęć przejęcia tych terenów, a PKP miało przygotować sprawy techniczne, pomiarów geodezyjnych, podziału itd. i na tym sprawa zakończyła się. Kilka razy interweniowano w PKP w tej sprawie, ale do tej pory jest cisza. Była wtedy mowa, że dworzec PKP w Złotowie nie podlega sprzedaży ani przekazaniu, ponieważ nie ma takich możliwości i podstaw czyli, że nic się w tym względzie nie zmieniło. Wie, że zostały sprzedane budynki mieszkalne. Powiedział, że jeżeli chodzi o dworce takie jak Poznań czy inne, na trasach przelotowych, to być może są tam inne ustalenia – przeprowadzają tam remonty, natomiast przy takich trasach jak Złotów, to praktycznie w całej Polsce stan obiektów PKP jest fatalny i jest bałagan. Jeżeli chodzi o oddawanie dworców na rzecz samorządów, to mogło się to odbywać tylko na takiej zasadzie, że samorządy przejmowały, najczęściej odpłatnie i organizowały tam później, po remoncie jakąś działalność a część tych pomieszczeń była wykorzystywana przez kolej na dotychczasową funkcję. Powiedział, że w Złotowie są również możliwości, żeby PKP zaproponować rozwiązanie do nieodpłatnego przekazania dworca, ponieważ możemy alternatywnie zaproponować miejsce, tj. pomieszczenia wspólnie z dworcem PKS. Ponadto poinformował, że dogadując się z inwestorem Netto, m.in. przewidywaliśmy możliwość połączenia dworców – jest miejsce na kasę, w.c, pomieszczenie poczekalni i nie ma problemu, obecny dworzec PKP może w ogóle nie istnieć, bo nic tam nie ma.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przypomniał o złożeniu, w 2 egzemplarzach, w biurze Rady w terminie do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2012. Prosił, żeby uwzględnić uwagi Urzędu Skarbowego z poprzednich oświadczeń.

 2. Burmistrz St. Wełniak:

 1. Zaprosił na uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w tym o godz. 1400 – Msza św. w kościele p.w. WNMP, godz. 1600 – koncert w sali kinowej ZCAS.

 2. W nawiązaniu do przedłożonej propozycji rozegrania meczu piłkarskiego podczas inauguracji otwarcia stadionu i hali sportowej przy ul. Mickiewicza, poinformował, że jeżeli potrzebne jest jakieś wsparcie, to można zgłosić się do p. S. Wilowskiego – dyrektora ZCAS, a ponowne oddanie do eksploatacji obiektów sportowych planowane jest na 17 maja.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 16.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.15, zamknął XXV sesję Rady Miejskiej.Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Krzysztof Żelichowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik