PROTOKÓŁ NR XXIII/13

z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 12 marca 2013 rokuW dniu 12 marca 2013 r. od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 10.00.

Obecnych było 14 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Henryk Golla - usprawiedliwiony.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Miasta – Jerzy Kołodziejczyk, Skarbnik Gminy – Jadwiga Skórcz, Sekretarz Gminy – Aleksandra Zachęć oraz przedstawiciele mediów.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Sylwestra Szczerbiaka – za jego zgodą.

 2. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 2/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zwołania XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag, propozycji zmian do porządku obrad.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła poniższy porządek obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad i uchwalenie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów publicznych przedszkoli.

 5. Komunikaty.

 6. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Wprowadzenia do tematu dokonał Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk. Powiedział m.in., że Statut Związek Gmin Krajny musi być przyjęty przez wszystkie gminy będące członkami Związku. Poinformował, że od 1 stycznia do Związku nie należą Jastrowie, Okonek i w związku z tym proponuje się, żeby przyjąć nowy tekst Statutu obejmujący również te zmiany. W Statucie są również zapisy dotyczące przejęcia przez Związek Gmin Krajny sprawy gospodarki śmieciowej. Zwrócił uwagę, że przedłożony Radnym Statut Związku Gmin Krajny został uzgodniony z nadzorem prawnym Wojewody Wielkopolskiego i podlega on rejestracji w Ministerstwie Administracji a następnie jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Podczas dyskusji R. Głyżewski – poruszył sprawy dotyczące: § 6 ust. 1 pkt 2) – zapisu „zaopatrzenie wsi w wodę”; § 10 ust. 1. – uważa, że niepotrzebny jest zapis „prezydent miasta”; § 14 ust. 2, pkt 13i) – gdzie jest mowa tylko o wodzie a nie ma mowy o kanalizacji; § 27 – zapytał kiedy zostanie opracowany regulamin organizacyjny Biura Związku Gmin Krajny; zapisu w § 46 ust. 1 – Likwidacja Związku następuje na wniosek co najmniej 4/5 gmin …” – uważa, że powinno być 4/6. Ponadto zapytał, co jest powodem przeciągania uchwalenia zmian w Statucie – powiedział, ze temat trzeba załatwić do końca, żeby wszystko to funkcjonowało od 1 lipca 2013 r.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk. Powiedział m.in., że przedłożone propozycje zapisu zostały uzgodnione z nadzorem prawnym i wprowadzenie zmian oznaczałoby dodatkowe uzgodnienia i przesłanie ich do wszystkich gmin celem uchwalenia. Odpowiedział m.in., że jeżeli chodzi o zapis dotyczący likwidacji Związku, to jest on zgodny z przepisami i taki zapis w statucie powinien być. Natomiast regulamin organizacyjny Biura Związku Gmin Krajny powstanie z chwilą takiej potrzeby i Związek musi rozstrzygnąć, czy to będzie tak jak dotychczas, gdzie Przewodniczący Zarządu Związku będzie jednocześnie dyrektorem Biura, czy będzie zatrudniona dodatkowa osoba, a Zarząd będzie sprawował nadzór nad tą osobą – należy to decyzji Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Krajny. Jeśli chodzi o ścieki, odpowiedział, że generalnie są one przypisane w gminach do zakładów, które funkcjonują jako zakłady budżetowe i dlatego ten temat nie pojawia się w Statucie – jest tylko temat wody, bo istnieje Zakład Usług Wodnych. Powiedział, że jakakolwiek zmiana w Związku Gmin, w tym związana z wystąpieniem, wstąpieniem gmin, wymaga zmiany Statutu i rejestracji w ministerstwie.

St. Wojtuń – zapytał, dlaczego z zadań, jakie należały wcześniej do Związku Gmin Krajny, tj.: ochrona środowiska, gospodarka odpadami, kultura i turystyka, ochrona p.poż., zaopatrzenie wsi w wodę, ochrona zdrowia, promocja gospodarcza, w obecnym statucie zostały tylko dwie rzeczy: gospodarka odpadami komunalnymi i zaopatrzenie w wodę.

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Przewodniczący Rady St. Pikulik zacytował treść § 7 projektu statutu, że: „W celu wykonywania zadań Związek może tworzyć własne jednostki organizacyjne, przystępować do spółek prawa handlowego, a także współpracować i zawierać umowy z innymi podmiotami, w szczególności z organizacjami pożytku publicznego, fundacjami i stowarzyszeniami.”

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że prawdopodobnie Związek Gmin uznał, że sprawy te pozostają w gestii wójtów i burmistrzów i dlatego nie ma zapisów, które dotyczyły przede wszystkim Ochotniczej Straży Pożarnej, bo to faktycznie jest tylko w gestii wójtów, a na uwagę St. Wojtunia, że szkoda, iż Związek Gmin Krajny nie będzie zajmował się kulturą, turystyką i promocją gospodarczą, zwrócił uwagę na cytowany wcześniej zapis w § 7.

Na pytanie R. Głyżewskiego dotyczące informacji cen za śmieci segregowane i niesegregowane, Z-ca Burmistrza odpowiedział, że propozycje zostały wypracowane, natomiast nie zostały one uchwalone z uwagi na to, że nastąpiła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości, a ponadto nie można ich uchwalić, póki Statut Związku nie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – uważa, że uchwalenie cen powinno nastąpić w ciągu miesiąca od opublikowania statutu.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 11. radnych, 3. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIII/241/13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 4.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów publicznych przedszkoli.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Wprowadzenia do tematu dokonał Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk. Powiedział m.in., że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, każda gmina jest zobowiązana do ustalenia sieci publicznych przedszkoli a w związku z tym, że do chwili obecnej takiej uchwały nie ma, zachodzi konieczność jej uchwalenia.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów publicznych przedszkoli.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.


Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIII/242/13 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów publicznych przedszkoli.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 5.

Komunikaty.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił komunikaty:

 1. Przypomniał o złożeniu, w 2 egzemplarzach, w biurze Rady w terminie do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2012.

 2. Poinformował o konkursie o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2012 rok. Prosił o zgłaszanie propozycji kandydatów do biura Rady – w trzech kategoriach: I – Oświata i Kultura, II – Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne, III – Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo, IV – Sport, Turystyka i Rekreacja. Propozycje kandydatów mogą być przedyskutowane na posiedzeniach komisji. Termin zgłoszenia kandydatów wraz z ich charakterystyką, uzasadnieniem oraz zgodą na kandydowanie upływa w dniu 31 marca 2013 r.

 1. K. Żelichowski – powiedział, że zaskoczyła nas zima i zauważył, iż odśnieżane są tylko główne ulice i chodniki w mieście, a boczne – są zasypane, co utrudnia komunikację.

Odpowiedzi na powyższe udzielił Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk. Powiedział m.in., że MZUK zaczyna odśnieżać jak przestaje padać śnieg, a w trakcie opadów, odśnieżane są główne ulice, żeby utrzymać przejezdność. Poinformował, że zwróci uwagę na lepsze odśnieżanie pozostałych ulic i chodników.

 1. Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – złożył gratulacje Panu Sylwestrowi Szczerbiakowi – za zajęcie 9 miejsca w klasyfikacji końcowej Indywidualnych Mistrzostw Złotowa w Tenisie Stołowym 2013.


Punkt 6.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej, o godz. 10.35, zamknął XXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złotowie.Protokół sporządził:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Sylwester Szczerbiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik