PROTOKÓŁ NR XXII/13

z XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 29 stycznia 2013 rokuW dniu 29 stycznia 2013 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 14 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Krystian Cichański - usprawiedliwiony.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, dyrektorów, kierowników i prezesów jednostek samorządowych, przybyłych gości oraz przedstawicieli mediów.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Kazimierza Steffena – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXI sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 1/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zwołania XXII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie § 33 ust. 1. i § 47 ust. 2. Statutu Gminy Miasto Złotów – przyjętego uchwałą nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 50 poz. 961), do biura Rady wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do porządku obrad XXII sesji projektu uchwały w sprawie uznania skargi Pana Andrzeja Bireckiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną, który zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 9.

Następne punkty uległy przesunięciu.

Za powyższym głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXII sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XXII sesji głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2012 roku.

 6. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2013 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Złotów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Andrzeja Bireckiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną

 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 11. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 12. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 13 grudnia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2013 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji, R. Głyżewski zwrócił uwagę na to, że w grudniu odbyła się sesja dotycząca budżetu i inwestycji na 2013 r., a z prasy dowiaduje się o inwestycji za 4 mln zł. – największej inwestycji w bieżącym roku. Inwestycja ta jest trafiona, było to dyskutowane, że jest taka potrzeba i trzeba to robić. Zwrócił uwagę, że nieraz dziwnie się dzieje, ponieważ radni dowiadują się o czymś prawie na samym końcu. Prosił Burmistrza, że jeżeli jest taki temat, to są komisje, spotkania radnych, żeby go przedstawić i omówić, bo jest to temat strategiczny i bardzo ważny. Zwrócił się do Burmistrza o bliższe przedstawienie spraw dotyczących zakresu, finansowania, terminu i realizacji mostu na rzece Głomia, ulicy i ronda między ul. Partyzantów a ul. Jastrowską.

Burmistrz St. Wełniak – udzielił odpowiedzi. Przypomniał, że rozmawiano o tym przy konstruowaniu budżetu – zadania tego w tamtym czasie nie wprowadzono. Powiedział m.in., że uznaje uwagę radnego R. Głyżewskiego i rzeczywiście powinien radnych uprzedzić, chociaż temat nie jest nowy, ponieważ dokumentacja na most jest już gotowa, jest na etapie pozwolenia na budowę a dokumentacja na rondo jest przygotowywana i w odpowiednim czasie zaproponujemy wprowadzenie to do budżetu. Przedstawił zakres zadań inwestycyjnych. Jeśli chodzi o most powiedział m.in.., że dokumentacja jest gotowa i będzie to nowy szerszy, most, ścieżka rowerowa i chodnik po obu stronach, przebudowane całe otoczenie z zejściem nad jez. Baba i dojściem do ul. Kościelnej. Natomiast rondo będzie wykonane w tej wersji jak w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta w części, który w ubiegłym roku został uchwalony i który radni otrzymali, kiedy ta sprawa była omawiana. Na pytanie R. Głyżewskiego o środki, czy będą to środki zewnętrzne, Burmistrz odpowiedział m.in., że na razie nie podjęto żadnych konkretnych decyzji, bo uważamy, że na przebudowę mostu i fragmentu drogi od ul. Kościelnej do ronda, powinniśmy wystąpić o pieniądze z tzw. „schetynówek” – programu przebudowy dróg lokalnych, ponieważ według kryteriów, które obecnie obowiązują w przyznawaniu tych środków, mamy tam duże szanse ich uzyskania można byłoby uzyskać 50 % dofinansowania i z takim wnioskiem wystąpimy. Powiedział, że nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji, bo wnioski są składane w II półroczu i będą realizowane najprawdopodobniej w roku 2014, a jak na razie, nie ma ogłoszenia o naborze, w związku z tym nie można powiedzieć nic konkretnego – taka była do tej pory procedura i praktyka, że odbywało się to w roku poprzedzającym, a realizacja w roku następnym. Natomiast, jeżeli chodzi o budowę ronda, powiedział m.in., że nie liczymy na dofinansowanie Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Poznaniu, ponieważ oni mają sprawę rozwiązaną – jest dobry przejazd na tej drodze, a miasto ma tam główny interes i to podwójny, tj. żeby udrożnić ruch z ul. Grudzińskich oraz, żeby zrobić dojazd do terenów budowlanych, co przewiduje plan zagospodarowania. Będzie musiała to być inwestycja miejska, chociaż liczymy na wymianę nawierzchni na ul. Jastrowskiej i Partyzantów przez Zarząd Wojewódzki Dróg.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 13 grudnia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2013 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny J. Białkowski:

 1. Zapytał jak wygląda w mieście Złotowie sprawa dotycząca ogródków działkowych – czy ogródki są na terenach miejskich, czy miasto ma jakieś plany odnośnie tych terenów, tj. zagospodarowania ich w inny sposób.

 2. Nawiązał do wypowiedzi Burmistrza na XXI sesji dotyczącej „ustawy śmieciowej”, w tym propozycji cen za odpady. Zapytał, czy odbył się przetarg, czy coś się zmieniło i czy są jakieś nowe informacje w tym temacie.

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Zwróciła się do Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby przypomniał regulamin noclegowni, ponieważ Policja zgłasza do niej uwagi, że nie wszyscy są przyjmowani i żeby media również były zorientowane, na jakich zasadach przyjmowane są osoby do noclegowni w okresie zimowym.

 2. Prosiła o zainstalowanie na osiedlu przy ul. Szkolnej – przy sklepie, tablicy na nekrologi i aby nie wieszać na niej innych ogłoszeń.

 3. Zaproponowała, aby zastanowić się – wzorem innych miast, gmin i organizować raz do roku spotkanie par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Nawiązał do planowanego w tym roku remontu dróg i oświetlenia na osiedlu Chojnicka II. Zwrócił się z prośbą o przyspieszenie prac ze względu na to, że w ostatnim czasie dosyć często są tam włamania – nie tak dawno były tam 3 włamania pod rząd i aby się włamać, przenosili nawet rusztowania z jednego miejsca na drugie, a Policja nie reagowała – mieszkańcy czują się tam niebezpiecznie. Powiedział, że faktycznie jest tam miejsce tak nieoświetlone i jest to raj dla złodziei. Prosił, aby ze względu na to, że na sesji nie ma Komendanta Powiatowego Policji, wystosować pismo do Policji z prośbą o wzmożenie tam patroli – żeby wieczorami, w nocy pojawił się tam radiowóz.

 2. Zapytał, czy ze względów bezpieczeństwa, jest możliwość zainstalowania lampy na przejściu dla pieszych na ul. Boh. Westerplatte przy sklepie Rossmann – takiej jakie są na Al. Piasta i ul. Mickiewicza.

 3. Zapytał, czy stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego, można byłoby umieścić numery telefonów komórkowych do Straży Miejskiej.

A. Andrzejewska i Burmistrz Miasta poinformowali, że numery telefonów są umieszczona na BIP-ie.

 1. Radny K. Żelichowski:

Powiedział, że przy okazji remontu ul. Krzywoustego, na wysokości sklepu PSS „Społem”, zrobiono wysepkę ograniczającą prędkość, ze znakami z obu stron – obecnie tych znaków nie ma i jest tam trochę niebezpiecznie, ponieważ kierowcy jeżdżą prosto przez wysepkę, nie ograniczając prędkości.

 1. Radna M. Wegner:

Prosiła o wyjaśnienie, jak wygląda wygładzanie tafli lodowiska i czy jest taka możliwość, żeby robić to częściej.

 1. Radny K. Kulasek:

 1. Zapytał, czy jest przewidziane czyszczenie kloszy lamp ulicznych na terenie „starego miasta”.

 2. Powiedział, że mieszkańcy ul. Moniuszki proszą o zainstalowanie na tej ulicy spowalniacza ruchu, ponieważ zdarzają się tam częste przypadki przekraczania nadmiernych prędkości przez kierowców.

 1. Radny R. Głyżewski:

 1. Zwrócił się z prośbą, aby ze środków na remonty bieżące naprawić nawierzchnię – połatać dziury na ulicy Zamkowej.

 2. Prosił o naprawę 2-3 studzienek kanalizacyjnych na ul. Zamkowej, które są obniżone o około 5-8 cm.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta, Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Kierownik Pływalni „Laguna” oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pkt 10 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2012 roku.

Radni otrzymali

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych w mieście Złotowie w 2012 roku;

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez sportowych w mieście Złotowie w 2012 r. (w oparciu o zawarte umowy na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym);

 • Sprawozdanie z działalności kulturalnej Złotowskiego Centrum Aktywności – 2012 r. – wykaz wydarzeń kulturalnych w obiektach ZCAS w 2012 r.;

 • Wydarzenia sportowe w 2012 r.

Materiały były omawiane na posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji, A. Andrzejewska podziękowała wszystkim organizatorom imprez kulturalnych i sportowych na terenie miasta. Powiedziała, że jest tak wiele różnych ofert i trzeba być wielkim malkontentem, żeby nie wybrać coś ciekawego dla siebie. Przypomniała, że dodatkowo imprezy kulturalne organizują również stowarzyszenia, którym również podziękowała,

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że jeżeli chodzi o sport i kulturę, to dużo dzieje się w naszym mieście. Podziękował wszystkim organizatorom za zaangażowanie. Przyłączył się do radnej A. Andrzejewskiej, że trzeba być malkontentem, żeby narzekać, że w Złotowie nic się nie dzieje.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonych Sprawozdań.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2012 roku, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2013 rok.

Radni otrzymali:

 • Wykaz ważniejszych imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Miasto Złotów w 2013 r.;

 • Plan przewidywanych działań kulturalnych na 2013 r.;

 • Plan przewidywanych działań sportowo – rekreacyjnych na 2013 rok.

Materiały były omawiane na posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji, St. Wojtuń – zapytał czy są jakieś plany na Euro Eco Meeting, czy forma będzie nadal taka sama jak dotychczas.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział m.in., że jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje i zdaje sobie sprawę, że formuła EEM trochę się przeżyła – jest to już 20 lat, ale nowych pomysłów specjalnie nie ma. Powiedział, że to jest dość trudne, a alternatywą jest zupełna zmiana, czyli organizowanie innej imprezy, za czym osobiście nie jest, bo jakby nie było, to temat ekologii jest nadal aktualny. Nie wie, czy ma to jakiś wpływ na postawę ludzi, którzy uczestniczą, ale przynajmniej na ten temat mówi się.

St. Wojtuń – zapytał, czy nie można byłoby zaprosić np. „Lato z Radiem”, które organizuje także koncerty - nie wie czy to nie jest za późno i czy to jest dobry pomysł, odbywa się to w różnych miastach, także wielkości Złotowa. Z tego co wie, to dla miasta byłby to koszt w granicach 100.000 – 150.000 zł., a w zamian byłyby jakieś gwiazdy, znani ludzie a przede wszystkim – promocja miasta. Zapytał, czy były prowadzone już takie próby.

Burmistrz Miasta – odpowiedział, że swego czasu nawiązali kontakt, ale do tego nie doszło ze względu na koszty. Impreza ta nie jest taka tania, a trwa w sumie około 5 godzin w radiu, natomiast relacja jest z przerwami – około godziny. Poinformował, że impreza „Lato z Radiem” była w Wałczu i odbiór ludzi, którzy w niej uczestniczyli był negatywny. Powiedział, że jest to robione pod radio, telewizję i wszystko jest temu podporządkowane – w rzeczywistości nie ma takiej zabawy, jak to słychać w radiu czy widać w telewizji. Poza tym odbiega to od charakteru imprezy EEM, bo mamy swój program i byłoby bardzo trudno wpleść go w „Lato z Radiem”, które odbywa się do południa, w godz. od 9. do 12.- tej i wymagało by to zupełnej zmiany koncepcji, a ponadto dochodzą również inne koszty towarzyszące związane z imprezą.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2012 rok, nie wnosząc uwag.Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji A. Andrzejewska zapytała jaka to jest kwota zwolnienia.

Odpowiedzi oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień w omawianym temacie udzieliła J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Powiedziała m.in., że rok 2012 nie jest jeszcze rozliczony do końca i dlatego dokładnie kwoty tej nie znamy – zazwyczaj było to 50-60 tys. zł., a w tej chwili – po rozmowie z księgową MZGL wie, że będzie to kwota około 300 tys. zł. Gdyby nawet nie podjęto tej uchwały to stoimy przed alternatywą, bo te pieniądze MZGL będzie musiał dostać z tego względu, że istnieje ryzyko, iż straci płynność finansową. Jeżeli MZGL wpłaciłby te pieniądze do budżetu, to możemy te pieniądze dać z powrotem, tak jak to robiliśmy, ale w formie dotacji przedmiotowej, która podlega już opodatkowaniu podatkiem VAT, co zdecydowanie nie opłaca się. Dlatego korzystniejsze jest wywołanie takiej uchwały i zwolnienie MZGL z wpłaty takiej kwoty, jaka wyjdzie z rozliczenia. Zwracając się z wnioskiem w tej sprawie, MZGL argumentował to również tym, że tworzą fundusze remontowe na każdą powołaną wspólnotę mieszkaniową i odpisy te są dokonywane na poszczególnych mieszkańców, natomiast nie dokonują fizycznie przelewów na rachunki bankowe tych wspólnot, do czego są zobowiązani. Ponadto powiedziała, że ze względu na duże należności od lokatorów, MZGL nie wykonuje remontów, a jeśli ich nie wykonuje i powstrzymuje się z wydatkami, to ta nadwyżka na koniec roku rośnie i zgodnie z przepisami musi ją wpłacić do budżetu. Powiedziała, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia co roku.

Burmistrz Miasta – poinformował, że nadwyżka ta jest wyższa niż w latach poprzednich, co wynika z tego, że zwiększyły się opłaty za mieszkania socjalne, bo podjęta uchwała o gospodarowaniu mieszkaniowym gminy wprowadziła inną metodę naliczenia i opłaty za lokale socjalne wzrosły o 100 % i nie ma też odpisów na lokale socjalne indywidualne dla mieszkańców – jest to jeden fundusz.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXII/238/13 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali wraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie Sanepidu – był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

St. Wojtuń – powiedział, że zmiana tego regulaminu jest konsekwencją zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i z regulaminu zostały wyłączone punkty związane z odpadami komunalnymi. Zapytał, gdzie teraz te punkty znajdą się, czy Związek Gmin Krajny stworzy jakiś nowy regulamin i w jaki sposób mieszkańcy będą o tym poinformowani – prosił o szersze wyjaśnienie tego tematu.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział m.in., że jest tak, jak mówi St. Wojtuń, tj. kompetencje w zakresie odpadów komunalnych zostały zdjęte z rad gmin i przekazane przez nie do Związku Gmin Krajny. Natomiast pozostałe sprawy, wynikające z ustawy, dotyczące m.in. zwierząt itd., są nadal w gminach – gminy nie scedowały tego na Związek Gmin Krajny, w związku z tym przedłożony regulamin jest konieczny, żeby w tej części uchwaliła to Rada i żeby mógł on obowiązywać na terenie gminy – dotyczy to wszystkich gmin, które są w Związku. Natomiast wszystkie sprawy śmieciowe będą regulowały odpowiednie uchwały, a przeprowadzony przetarg wyłoni operatora w gminach. Na uwagę St. Wojtunia, że radni nie będą mieli już wpływu na to, Burmistrz odpowiedział m.in., że Zarząd Związku Gmin Krajny podjął decyzję, żeby to konsultować z radami gmin. Powiedział, że z tego co wie, to Sejm przyjął ustawę i kiedy zacznie ona obowiązywać, Związek Gmin Krajny przystąpi dopiero do podejmowania tych wszystkich uchwał, które są potrzebne, żeby zacząć realizować ustawę od 1 lipca. Jeżeli chodzi o cenę, to wstępne propozycje były 9,50 zł. i 15 zł., a jak będzie ostatecznie, to rozstrzygnie przetarg – żeby mieć jakiś pogląd to przyjęto średnie ceny, chociaż są już głosy gmin poznańskich, że to jest za drogo, że nie da rady, a Piła natomiast podniosła bez żadnych skrupułów o 50 % od 1 stycznia, co nie ma w ogóle związku z nową ustawą. Powiedział, że jest tutaj poważne zamieszanie i trzeba działać w miarę ostrożnie, żeby nie powodowało to większych konfliktów społecznych a, że będzie to drożej, to trzeba się z tym zgodzić, bo system ten, który ustawa stworzy jest droższy i nie ma mowy, że odpady będą składowanie tradycyjne na wysypisku śmierci – trzeba będzie je segregować i utylizować. Poinformował, że wg dyrektywy Unii, do 2020 roku, 75 % wszystkich odpadów ma być ponownie zagospodarowane a tylko 25 % odpadów może być składowane – jest to duże wezwanie i potrzebne są na to olbrzymie pieniądze. Zadeklarował i takie jest stanowisko Zarządu Związku Gmin Krajny, że wszystkie informacje związane z tym tematem, będą przekazywane do rad, żeby każdy radny je otrzymywał, bo wtedy jest okazja dopytać na komisjach, czy na sesji, czy ewentualnie przyjąć jakieś stanowisko i myśli, że przekazywanie informacji w tej formie jest najlepsze. Poinformował, że jest też strona w Internecie, na której można również z tym zapoznać się.

Ponadto w dyskusji głos zabrali:

 1. H. Golla, który m.in. zwrócił uwagę na problem segregacji śmieci w blokach, w budownictwie wielomieszkaniowym – uważa, że sprawa ta będzie też przedmiotem zainteresowania znacznej ilości mieszkańców, ponieważ każdy obawia się o cenę.

 2. K. Koronkiewicz, który m.in. powiedział, że do omawianego tematu jest bardzo dużo obaw i nie chodzi tu o segregację śmieci, bo będzie to następna bardzo duża podwyżka dla mieszkańców. Mowa jest o cenie 9,50 zł. i 15 zł., a mimo wszystko operator do odbioru odpadów ma być wyłoniony w przetargu, w którym będą startować duże firmy oferujące niższe ceny i wtedy przyczyniamy się do upadku Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Dla niego nic się nie zmieni oprócz większego rachunku, bo jak nie będzie segregował śmieci, to czeka go stu procentowa podwyżka. Ponadto poruszył sprawę zakupu pojemników i ściągalności należności jeżeli mieszkańcy nie będą płacić, przez co będzie uszczuplony budżet.

 3. K. Żelichowski – m.in. zwrócił uwagę, że jest ustawa, która nakłada na nas taki obowiązek i nie mamy na to wpływu. Powiedział, że dochodzą takie głosy, że jest to kolejny podatek, który miasto nakłada, żeby zwiększyć sobie dochody. Zapytał, czy to są pieniądze „znaczone”, które idą tylko na śmieci i nie będą zasilać żadnego innego funduszu, czy to jest rzeczywiście tak, że miasta chcą sobie zwiększyć budżet.

Burmistrz Miasta St. Wełniak powiedział, że jest to zupełnie nowa rzecz a system jest znany w Europie Zachodniej i praktycznie „żywcem” został przeniesiony na warunki Europy Wschodniej, bo to nie dotyczy tylko Polski – również wszystkich państw, które weszły do Unii. Zwrócił uwagę, że mamy zupełnie inną strukturę mieszkań i w związku z tym jest dylemat, w jaki sposób ma to być realizowane a, że musi być realizowane, to nie podlega dyskusji. Jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, to możliwości segregacji są, ale nie ma systemu, który przymuszałby operatora i stworzyłby możliwości, żeby egzekwować segregację, bo jeżeli ktoś złoży deklarację, że będzie segregował śmieci, a de facto nie będzie tego robił, to w jaki sposób to wyegzekwować – w temacie tym jest wiele spraw, wiele problemów i nawet autorzy tej ustawy oraz ci wszyscy, którzy w tym działają, nie wiedzą jak to będzie funkcjonować. Poinformował, że jeżeli chodzi o zakup pojemników, to jest zmiana w ustawie i operator może zakupić pojemniki, natomiast jeżeli zawrzemy to w specyfikacji do przetargu, to będzie musiał je zakupić. Burmistrz zwrócił uwagę, że jest ustawa, którą trzeba realizować i wprowadzić w życie. W sprawie zaległości odpowiedział, że w ustawie rozstrzygnięto to – poprzednio tego nie było, egzekucje będą prowadziły organy gminy – nie Związek Gmin. Burmistrz Miasta powiedział, że byłoby dobrze żebyśmy nie musieli dopłacać do tego z budżetu, ale jest w tym względzie sceptyczny i sądzi, że będziemy musieli dopłacać, bo widać to na przykładzie MZGL, gdzie są zaległości w opłatach za mieszkania i nie ma co ukrywać – podobnie będzie tutaj. Powiedział, że z pieniędzy za odpady komunalne ani złotówka nie może być przeznaczona na inny cel, bo jest to celowa działalność. Będzie to rozliczane w ten sposób, że ludzie będą wpłacać do Związku Gmin, czy do organizacji, którą Związek powoła, a ona będzie regulować faktury operatorowi. Zwrócił uwagę na to, że te przepisy i ustawa ma jedną zaletę, że powinno skończyć się wywożenie śmieci w miejsca niedozwolone – do lasów, rowów itd., bo bez względu na to, ile śmieci będzie, to operator będzie musiał je odebrać i obywatelowi nie będzie zależało np. podrzucać śmieci w inne rejony miasta, czy wywozić do lasu. Powiedział, że do dobrych stron tej ustawy można zaliczyć, że wyeliminuje ona takie przypadki i głównie o to chodziło, a poza tym, że ma być cały system utylizacji odpadów, żeby w zdecydowanej większości nie trafiały one na składowiska.

Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk – udzielił dodatkowych informacji. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o wynagrodzenie operatora, to będzie ono ustalone w wyniku przetargu a jak okaże się, że stawki te będą wyższe niż uchwalone opłaty, to wtedy gminy będą musiały przez jakiś okres czasu do tego dołożyć, bo takie jest założenie i pierwsza umowa będzie zawarta na rok. Powiedział, że opłaty te nie muszą być wyższe i zna takie przykłady, że będą one niższe – zależy od tego, ile osób mieszka. Jeżeli chodzi o bloki, to ludzie będą płacić również od osoby, ale będzie to bardziej odczuwalne, ponieważ trudno będzie z segregacją śmieci. Uważa, że najważniejsze jest to, że wszyscy będziemy płacić za wywóz nieczystości komunalnych, a w tej chwili bywa często tak, że osoby mają umowę z MZUK – bo muszą, ale jest ona realizowana np. tylko raz na miesiąc.

Burmistrz Miasta – zwrócił uwagę, że ustawa ta i ten system ma jedną zaletę, że obojętnie ile tych śmieci wyprodukuje się, to operator będzie musiał je odebrać.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXII/239/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Andrzeja Bireckiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Projekt uchwały z uzasadnieniem radni otrzymali w wersji elektronicznej dzień przed sesją.

Podczas dyskusji głos zabrali:

 1. K. Koronkiewicz, który powiedział m.in., że ten temat nie był omawiany na posiedzeniach komisji i jego wiedza opiera się na tym, co było w mediach. Zapytał:

 • jaka jest przyczyna odmowy przedłużenia umowy, że po 20 latach kiosk ma być zlikwidowany,

 • jeśli kiosk zostanie zlikwidowany, to czy planowane jest coś innego w tym miejscu,

 • czy miasto jest tak bogate, że pozbywa się podatnika, który płaci za grunt, za dzierżawę i tym samym przyczynia się do wzrostu bezrobocia,

 • co będzie lepsze, czy zlikwidowanie kiosku i pusty plac, za który miasto w ogóle nie dostanie pieniędzy, czy stojący zadbany kiosk, bo nie uważa obiektu za zły i brzydki.

 1. St. Wojtuń – zapytał, czy nie można byłoby zostawić kiosku jeszcze przez 2 lata, jak chciał p. A. Birecki i wtedy, po tym okresie, bez żadnych kłótni, rozwiązać dzierżawę, a H. Golla dodał, żeby zaznaczyć jednoznacznie, że nie będzie dodatkowych rozwiązań w tej kwestii i będzie to decyzja ostateczna.

 2. K. Żelichowski, który zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna nie zajmowała się zasadnością lokalizacji kiosku na pl. Paderewskiego, tylko zasadnością skargi na Burmistrza. W uzasadnieniu jest napisane, że sprawa, której dotyczy skarga i jej ostateczne rozstrzygnięcie w zakresie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej ze skarżącym, leży wyłącznie w kompetencji Burmistrza. Powiedział, że Komisja zajmowała się tylko tym, czy skarga na Burmistrza jest zasadna, czy nie – nie zajmowała się tym, czy Burmistrz mógł podjąć decyzję o odmowie przedłużenia dzierżawy, czy nie – Komisja uznała, że skarga jest bezzasadna, natomiast to co mówił K. Koronkiewicz, to jest zupełnie inna kwestia.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że Komisja Rewizyjna zbadała sprawę i uznała, że skarga jest bezzasadna, bo sprawa tej skargi nie należy do kompetencji Rady.

Burmistrz St. Wełniak – poinformował o przyczynie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy – minęło 20 lat i w związku z tym, umowa z dniem 31 stycznia 2013 r. traci swoją moc i staje się nieważna. Powiedział, że nie przedłuży umowy, ponieważ uważa, że wybudowany obiekt jest brzydki i nie powinien tam w ogóle powstać, a ponadto argumenty wysuwane przez Panią, czy Pana Bireckiego, są w jego przekonaniu bezpodstawne, ponieważ nikt nie pozbawia ich prowadzenia działalności – mogą prowadzić działalność, tylko, że nie w tym miejscu. Podał przykłady sześciu pomieszczeń wokół pl. Paderewskiego, które od dłuższego czasu stoją puste i ich właściciele z chęcią je wydzierżawią – dlatego nie można mówić o pozbawieniu możliwości prowadzenia działalności. Powiedział, że kiosk jest zlokalizowany w miejscu w najgorszym z możliwych, bo jest na przejściu do „Biedronki”, a poza tym jeżeli już mówimy o przyszłości tego terenu, to w każdym cywilizowanym mieście tereny te służą do wypoczynku dla mieszkańców, a nie do zabudowy i jeżeli ktoś zgłosi się, to teren ten wydzierżawimy, bo po to te tereny są w centrach „starówek” miast, żeby temu służyły – nikt nie działa złośliwie, natomiast musimy być konsekwentni. Ponadto powiedział, że kiedy była remontowana ul. Mickiewicza, wydzielono inną działkę i proponowano Państwu Bireckim nabycie jej na jakiś preferencyjnych warunkach, o które chciano zwrócić się do Rady i wybudowanie ładniejszego kiosku – było to 3-4 lata temu i spotkano się z zupełną odmową, a argumenty, że oczekiwali, iż sfinansuje im to właściciel pizzerii, są nie do przyjęcia. Działanie to – odmowa przedłużenia umowy dzierżawy, nie ma na celu, żeby komuś utrudnić życia, czy pozbawić miejsca pracy lecz ma na celu zlikwidowanie tego obiektu, bo jest on brzydki – oprócz eternitu jest tam wszystko: kamień, glazura, szkło i metal. Poinformował, że jak był np. remontowany plac Paderewskiego, ul. Kościelna i Wojska Polskiego, ludzie pytali kiedy to zniknie. Powiedział, że 20 lat temu, ówczesna Rada Miejska podjęła uchwałę nie tylko dotyczącą p. A. Bireckiego, ale również trzech innych osób, którym także odmówiono przedłużenia umowy dzierżawy. Czasy się zmieniły i nie ma potrzeby społecznej, żeby takie punkty istniały, a jeżeli tak, to powinny istnieć w jakiejś koegzystencji z całym wizerunkiem miasta i nie może być tak, że jeden taki obiekt psuje obraz tej części miasta. Jeżeli chodzi o pytanie St. Wojtunia dotyczące terminu przedłużenia umowy, Burmistrz odpowiedział, że p. A. Birecki buduje dom 40 lat i nie można mu zaufać co do dzierżawy gruntu na okres 2 lat. A poza tym byłoby to nie fair w stosunku do tych pozostałych osób, którym również odmówiono przedłużenia umowy na okres 2-3 lat. Zwrócił uwagę na to, że w pobliżu obecnego kiosku jest pusty lokal będący własnością p. H. Cherka, który z chęcią go wydzierżawi.

A. Andrzejewska – zwróciła uwagę, żeby wrócić do sedna przedłożonego projektu uchwały, nad którą odbywa się dyskusja, tj. nad zasadnością skargi – czy skarga jest zasadna, czy bezzasadna.

St. Pikulik – powiedział m.in., że Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga jest bezzasadna co zostało przez nią uargumentowane i nie ma żadnych podstaw, żeby Rada mogła narzucić Burmistrzowi inną decyzję.

K. Żelichowski (członek Komisji Rewizyjnej) poinformował m.in., że temat nie był omawiany na posiedzeniach komisji, ponieważ sprawa ta wyszła dosyć późno i dlatego zajęto się nią wczoraj (28.01), żeby temat wprowadzić na sesję styczniową i nie czekać na rozstrzygnięcie skargi do marca.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Andrzeja Bireckiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 11. radnych, 3. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXII/240/13 w sprawie uznania skargi Pana Andrzeja Bireckiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 10.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta.

Radnemu J. Białkowskiemu:

 1. W sprawie ogródków działkowych odpowiedział, że ich użytkownicy w Złotowie mogą spać spokojnie, ponieważ w planach zagospodarowania przestrzennego i w studium zagospodarowania miasta, tereny te są przeznaczone na te cele. Ponadto tereny te są przekazane w wieczyste użytkowanie na rzecz ogrodów działkowych, poza terenem przy ul. Polnej, który to teren nie jest miejski, tylko Skarbu Państwa i użytkownicy tych ogrodów wiedzą, że jest to teren typowo miejski i docelowo powinien być on zagospodarowany, ale póki co, to żadnych zamiarów tam nie ma i długie lata nie będzie. Powiedział, że jeżeli chodzi ogródki działkowe, to nie ma problemu i obaw – są one w mieście bardzo potrzebne, przede wszystkim dla wypoczynku ludzi, ale również są to tereny zielone dla miasta zupełnie bezpłatne, bo nie musimy tam robić ani nasadzeń, ani konserwować i przeznaczać pieniądze na ich utrzymanie.

 2. Jeżeli chodzi o ustawę „śmieciową” – odpowiedzi udzielono podczas omawiania pkt 8 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów”. Burmistrz powiedział, że jak będą nowe informacje, to będą przekazane radnym.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie miejsca na nekrologi na osiedlu przy ul. Szkolnej odpowiedział, że nie ma problemu i tablica zostanie zainstalowana.

 2. Jeżeli chodzi o spotkania par małżeńskich z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego odpowiedział, że swego czasu próbowano to robić, ale ludzie nie chcieli tego, ponieważ traktują to w większości jako osobistą, rodzinną rzecz i chcą, żeby było to organizowane jak do tej pory, tj. tylko dla danej pary. Ponadto poinformował, że swego czasu z Urzędu Stanu Cywilnego wysyłano życzenia z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, ale to też były różne odgłosy – niektórzy tego sobie nie życzyli, a w niektórych przypadkach była dość niezręczna sytuacja, bo trafiono, że małżeństwo jest w trakcie rozwodu i od tego też odstąpiono. Powiedział, że jeżeli ktoś sobie to życzy, czy życzy sobie jakieś uroczystości, to Urząd Stanu Cywilnego jest na to otwarty.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie ul. Chojnickiej odpowiedział, że przetarg jest obecnie przygotowywany i na dniach będzie on ogłoszony – termin wykonania będzie najprawdopodobniej do końca czerwca 2013 r. i na pewno to zrobimy. Powiedział, że zwrócimy się do Policji, żeby objęli większą częstotliwością patroli ten teren – przekażemy przedstawioną przez K. Koronkiewicza informację dotyczącą włamań na tym osiedlu.

 2. Jeżeli chodzi o oświetlenie przejść dla pieszych odpowiedział, że realizacja tych oświetleń, które wykonano trwała 3 lata – z przygotowaniem dokumentacji, wszystkimi pozwoleniami i umową z Enea. Poinformował, że jest to dość kosztowna sprawa, bo 3 oświetlenia kosztowały ponad 50 tys. zł. – lampy te są bardzo drogie. Powiedział, że w budżecie są zaplanowane pieniądze na wymianę oświetlenia, ale na konkretne zadania, ponieważ doszliśmy do porozumienia z Eneą, że wymienią słupy oświetleniowe wzdłuż ulicy Jastrowskiej i Partyzantów, bo są one skorodowane i zagrażają tam bezpieczeństwu – uzgodniono, że miasto kupi słupy a Enea je wymieni. Powiedział, że jeżeli zostaną pieniądze to być może wtedy skupimy się nad realizacją tego oświetlenia dla pieszych, ponieważ na pewno poprawia to bezpieczeństwo.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

W sprawie oznakowania wysepki na ul Krzywoustego odpowiedział, że wie o tym, ponieważ Policja również zwraca nam uwagę, że powinniśmy przywrócić te znaki. Powiedział, że to go przeraża, że będzie to stale niszczone, przewracane, bo kierowcy nie uważają – nie dotyczy to tylko ul. Krzywoustego, tak samo jest np. przy wjeździe z ul. Zamkowej w ul. Hubego – tam też zdjęto te znaki, bo trzeba było stale pilnować, żeby prostować je, wymieniać itd. – wie, że trzeba to robić. Ma być przeprowadzone rozeznanie, czy nie ma mniejszych rozmiarów tych tablic, bo one są tak duże, ogromne, że tam, gdzie jest wąskie przejście, to niekiedy jest tak, że większy samochód zahacza o te znaki. Powiedział, że postaramy się, żeby do tego wrócić tym bardziej, że Policja zwraca nam na to uwagę, że jest nieprawidłowe – musimy to zrobić i zrobimy.

Radnemu K. Kulasek:

 1. W sprawie kloszy oświetleniowych na „starym mieście” odpowiedział, że jest zaplanowane ich czyszczenie i będzie to zrobione – do tej pory wyczyszczono klosze na al. Piasta i na promenadzie.

 2. Jeżeli chodzi o spowalniacze ruchu na ul. Moniuszki, odpowiedział, że na tej ulicy jest ograniczenie prędkości. Ponadto – ze spowalniaczami jest dość duży problem, ponieważ niektórzy sobie tego nie życzą i jest tak, że są montowane, a później są głosy, żeby je zdemontować. Powiedział, że na ul. Moniuszki jest problem, ponieważ wzdłuż tej ulicy jest parking, co oznacza, że trzeba te miejsca, gdzie będzie spowalniacz z tego parkingu wyłączyć – będzie tam wtedy o kilka miejsc parkingowych mniej i dlatego trzeba się poważnie zastanowić – ci ludzie muszą dokonać wyboru, bo to głównie ich dotyczy. Jeżeli będzie to powszechna akceptacja tych mieszkańców, to jesteśmy skłonni to zrobić.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

 1. W sprawie poprawy stanu nawierzchni ul. Zamkowej odpowiedział, że na wiosnę będą takie prace renowacyjne realizowane – wie, że powinna być tam zrobiona nowa nawierzchnia, ale na ten rok nie ma tego w planie.

 2. Jeżeli chodzi o studzienki kanalizacyjne odpowiedział, że Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w tym roku ma w planie – tak jak w poprzednim, regulację części studzienek i myśli, że Prezes MZWiK zanotuje to i zostaną one wyregulowane.

Ponadto odpowiedzi udzieliła E. Iwańska – Prezes MZWiK Sp. z o.o. Powiedziała m.in., że miesiąc temu radni byli przeciwni taryfie, w której są również uwzględnione plany remontów, inwestycji i m.in. pieniądze potrzebne na regulacje studzienek, a regulacja jednej studzienki, to jest koszt około 8 tys. zł. Powiedziała, że albo Radni chcą, żeby MZWiK inwestował, remontował i przyjmują ich plany – bo taryfa jest opracowywana zgodnie z ustawą i wszystko zostało pokazane w materiałach, ale Radni są potem przeciwni. Poinformowała, że nie mogła być w grudniu na sesji i było jej bardzo przykro, że nie było zajętego stanowiska w sprawie taryfy – większość radnych uznała, że lepiej się wstrzymać. Po zwróconej uwadze przez Burmistrza Miasta, że nie taka jest rola Pani Prezes na tej sesji, Prezes E. Iwańska powiedziała, że jeżeli chodzi o studzienki kanalizacyjne, to co roku MZWiK ma uwzględnione kilkanaście studzienek do poprawki i jeżeli są takie uwagi, to studzienki na ul. Zamkowej będą poprawione. Na pytanie K. Żelichowskiego, Prezes MZWiK odpowiedziała, że taryfy weszły w życie, ale jest jej przykro, że bez akceptacji radnych.

Radnej M. Wegner:

W sprawie tafli lodowiska – odpowiedzi udzielił T. Drobczyński – Kierownik Pływalni „Laguna” i wyjaśnił jak przebiega pielęgnacja tafli lodowiska. Powiedział m.in., że czyszczenie tafli lodowiska odbywa się dwa razy w ciągu dnia, tj. o godz. 15. i przed zamknięciem – o godz. 21. Wyjaśnił, że zbyt częste czyszczenie i dolewanie kolejnej warstwy wody powoduje uzyskanie takiej grubości lodu, że instalacja tego nie przemrozi i wtedy na tafli będzie woda. Uważa, że w tej kwestii trzeba ostrożnie postępować i z taflą lodowiska nie jest źle, ponieważ więcej jest głosów przychylnych – ludzie przyjeżdżają spoza Złotowa i chwalą, że na innych lodowiskach nie ma takich warunków jak u nas, a tylko pojedyncze są głosy ludzi, którzy przyjeżdżają po świeżo zrobionym lodzie i mówią, że lód jest kiepski. Zwrócił uwagę na to, że lód może być czasami zjechany, ponieważ na lodowisku przebywa różna ilość osób i różnie ludzie jeżdżą. Powiedział, że przerwy na czyszczenie tafli lodowiska ustalono o stałych godzinach – z myślą o korzystających, żeby nie wprowadzać zamieszania.

Radnej A. Andrzejewskiej:

W sprawie regulaminu noclegowni odpowiedzi udzielił – P. Brewka Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik MOPS powiedział m.in., że sprawy przyjmowania do noclegowni reguluje uchwała Rady Miejskiej z czerwca 2006 roku, gdzie oprócz kwestii odpłatności, został również przyjęty regulamin przyjmowania, pobytu, sposobu zachowywania się, usuwania z noclegowni w przypadku naruszenia zasad tego regulaminu. Przypuszcza, że Radnej A. Andrzejewskiej chodziło o sprawę sprzed 2-3 tygodni, kiedy Policja przywiozła osobę, którą znaleziono na mieście – były temperatury poniżej zera, a osoba ta była w stanie mocno wskazującym na spożycie alkoholu. Przypomniał, że regulamin noclegowni wyraźnie mówi, że na jej terenie nie można przebywać pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających – obojętnie jaki to jest stan spożycia. Natomiast od wielu lat jest przyjęta niepisana zasada, że jeżeli dana osoba jest w takim stanie, że jest po 2-3 piwach, nie zachowuje się agresywnie, jest w stanie normalnie w miarę funkcjonować, to jest ona przyjmowana na pobyt doraźny – na nocleg, żeby nie zamarzła, a w pozostałych przypadkach, co mają uzgodnione z Policją – dana osoba jest odwożona do Izby Wytrzeźwień. Dlatego dziwi się, że Policja nie zwróciła się do niego, bo zgodnie uchwałą Rady, osobą odpowiedzialną za noclegownię jest kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a do niego taki sygnał w ogóle nie wpłynął. Powiedział, że okresie zimowym są bardziej elastyczni, bo jeżeli w nocy takie przypadki się zdarzają, to wiadomo – żeby ta osoba nie zamarzła, będzie przyjęta na korytarz. Natomiast we wspomnianym przypadku, to nie była nawet pora nocna – była to bodajże godz. 18.30. Powiedział, żeby utrzymać porządek w noclegowni, to osoby pod wpływem alkoholu nie mogą być tam przyjmowane i nie można robić wyjątków.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 11.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. J. Lewandowski – powiedział, że swego czasu była mowa na temat zastosowania ulg w podatku dla mieszkańców, którzy swoje domy i gospodarstwa ogrzewają gazem, paliwem ekologicznym. Zapytał jak ta sprawa wygląda.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że jest za wprowadzeniem takiej ulgi. Uważa, że trzeba czymś promować zachowania proekologiczne, z tym jednak, że musimy zastanowić się nad całym rozwiązaniem, bo pojawią się zaraz problemy – jak się robi jakiś wyjątek z ogólnej zasady, to tych problemów zaraz zaczyna narastać i zachodzi pytanie czy tylko mieszkania, czy również np. zakłady, punkty usługowe, handlowe. Nasuwa się też pytanie, co ze wszystkimi, którzy nie opalają, a robi to za nich Sydkraft, bo też można powiedzieć, że jest to proekologiczne. Zadeklarował podjęcie prac nad tym, żeby przynajmniej doprecyzować temat i wtedy mogłoby to być podstawą dyskusji w komisjach, natomiast wejść w życie może to dopiero od przyszłego roku, po uchwalaniu podatków. Powiedział, że jest to temat, który kiedyś był omawiany, a nie został podjęty, ale skoro jest taka wola radnych, to jest za tym, żeby próbować to rozwiązać. Będą to raczej symboliczne kwoty, bo uważa, że powinno to dotyczyć tylko mieszkań, od których podatek od nieruchomości jest niewielki, bo w skali roku, przy 200 metrowym mieszkaniu jest to tylko około 140 zł. Ponadto poinformował o temacie, który przestał już obowiązywać, chociaż nadal jest stosowany, mianowicie ulgi w podatku od nieruchomości dla tych osób, które wykonywały elewacje budynków. Uważa, że warto byłoby do tego tematu również wrócić – dotyczy to tylko części miasta, nie wszystkich budynków i nie wszystkich lokalizacji, ponieważ jesteśmy zainteresowani, żeby centrum miasta szczególnie dobrze wyglądało i tutaj jest to najbardziej potrzebne, chociaż w innych częściach miasta również, ale tak daleko to by nie obejmowało.

Burmistrz uważa, że warto byłoby połączyć te dwie sprawy i rozpatrzyć je łącznie.

 1. A. Andrzejewska – zapytała o temat rozbudowy Muzeum Ziemi Złotowskiej, tj. wykorzystania na to przejścia obok Muzeum i jakie jest stanowisko Burmistrza w tej sprawie. Poinformowała, że był to pomysł Klubu Radnych „Zadbajmy o Złotów”, ponieważ uważają za celowe poszerzenie obiektu Muzeum.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że uważa, iż jest to dobry pomysł i myśli, że w tym roku powinniśmy go zrealizować. Powiedział, że jest tam nie wiele robót do wykonania, tym bardziej, że jest wstępna dokumentacja na przyłączenie tego do sklepu, a teraz byłoby to w drugą stronę i niewiele trzeba nakładów, żeby poprawić zdecydowanie warunki Muzeum – byłoby to miejsce na ekspozycje stałe itd. i jak będzie dokumentacja, to przedstawimy konkretne rozwiązanie.

 1. K. Steffen – prosił, żeby coś zrobić z dwoma brzydkimi obiektami przy ul. Dworaczka – budynki z eternitem, z brudnymi, nie mytymi kilkanaście lat oknami itd. Powiedział, że pewnie takich budynków znalazło by się więcej, ale te są szczególnie zaniedbane.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że jest to słuszna uwaga i kilka razy przymierzano się do tego, ale właścicielka jest oporna – ponowimy próbę, bo rzeczywiście jeden budynek jest od strony ul. Dworzaczka i Kościelnej, a drugi – gdzie był kiedyś zespół adwokacki.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik:

 1. Przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji interpelacji i wniosków radnych za rok 2012.

 2. Podziękował radnemu Sylwestrowi Szczerbiakowi za ciekawe przedstawienie historii wyzwolenia Złotowa podczas uroczystości z tej okazji na Cmentarzu Wojennym w dniu 25 stycznia br. Poinformował, że 1 lutego odbędą się w Podgajach uroczystości powiatowe z okazji wyzwolenia ziemi złotowskiej.

 1. Burmistrz St. Wełniak – poinformował, że wczoraj (28.01.13 r.) odbył się darmowy dla mieszkańców koncert Filharmonii Łódzkiej, którego sponsorem była ENEA, a miasto i powiat wspólnie pokryło tylko koszty noclegów i kolacji po koncercie. Powiedział, że była to kolejna impreza czy uroczystość na wysokim poziomie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 2. Przewodniczący Rady St. Pikulik – poinformował, że w miesiącu lutym nie ma planowanej sesji – kolejna, XXIII sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r.

 3. J. Lewandowski – zaproponował, aby sesje rozpoczynały się o godz. 9-tej.

Powyższe nie zostało zaakceptowane.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 12.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej, o godz. 13.10, zamknął XXII sesję Rady Miejskiej w Złotowie.Protokół sporządził:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Kazimierz Steffen

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik