ZARZĄDZENIE NR 5/2013
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Złotowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 16 Statutu Gminy Miasto Złotów – uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego nr 50 poz.961) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej VI kadencji na dzień 28 maja 2013 roku na godzinę 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie przy Al. Piasta 1.

§ 2. Ustalam następujący porządek obrad Rady:

1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXV sesji i uchwalenie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013.

6. Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów 2013.

7. Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

13. Zamknięcie sesji.

§ 3. Do udziału w sesji zapraszam: Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego, Radnego Sejmiku Województwa Wlkp Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przedstawiciela Biura Wizytatorów Kuratora Oświaty, Księży Proboszczów, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych, Prezesa SM “Piast”, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich, Dyrektora Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich, prezesów: MLKS Sparta, Sydkraft Złotów Sp.z o.o., MZWiK Sp. z o.o., MZUK Sp. z o.o., ZTBS Sp. z o.o., dyrektorów i kierowników zakładów i jednostek miejskich: MZZ, MBP, ZCAS, MZGL, MOPS, pływalni „Laguna”, Przewodniczących RN spółek Gminy, Starostę Powiatu Złotowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego, Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

§ 4. Powierzam Burmistrzowi Miasta zapewnienie przygotowania i obsługi sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / mgr Stanisław Pikulik