Zarządzenie Nr 47/13

Burmistrza Miasta Złotowa

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5, 6, 13, 14, 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Nr XX/184/12 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. zarządza się, co następuje:

§1.1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie:

1) upowszechniania kultury, sztuki i tradycji,

2) upowszechniania kultury fizycznej,

3) turystyki i krajoznawstwa,

w 2013 r., w związku z ogłoszonym zarządzeniem Nr 29/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 kwietnia 2013 r konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów.

2. Zadania w zakresie ekologii i ochrony środowiska nie będą realizowane. Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

3. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji, stanowią załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotowie stosownie
do powierzonego im zakresu czynności.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Złotowa

 

/-/ Stanisław Wełniak