Wykaz prowadzonych rejestrów w Urzędzie Miejskim w Złotowie

L.p.

Nazwa prowadzonego rejestru

1

Akty stanu cywilnego.

2

Rejestr delegacji

3

Rejestr działalności regulowanej

4

Rejestr interpelacji i wniosków radnych.

5

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

6

Rejestr mężczyzn i kobiet objętych rejestracją wojskową.

7

Rejestr nałożonych mandatów karnych.

8

Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

9

Rejestr pełnomocnictw.

10

Rejestr planów miejscowych.

11

Rejestr przypisów i odpisów podatku leśnego – osoby fizyczne.

12

Rejestr przypisów i odpisów podatku leśnego – osoby prawne.

13

Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

14

Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości – osoby prawne.

15

Rejestr przypisów i odpisów podatku rolnego – osoby fizyczne.

16

Rejestr przypisów i odpisów podatku rolnego – osoby prawne.

17

Rejestr skarg kierowanych do Burmistrza Miasta Złotowa.

18

Rejestr skarg kierowanych do Rady Miejskiej w Złotowie.

19

Rejestr świadczeń osobistych u rzeczowych na rzecz obrony.

20

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Złotowie.

21

Rejestr upoważnień dotyczących kontroli zarządczej.

22

Rejestr upoważnień.

23

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego.

24

Rejestr wyborców.

25

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

26

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

27

Rejestr wydanych decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.

28

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

29

Rejestr wymiarowy dzierżaw rolniczych.

30

Rejestr wymiarowy I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

31

Rejestr wymiarowy kosztów zbycia mienia komunalnego.

32

Rejestr wymiarowy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

33

Rejestr wymiarowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

34

Rejestr wymiarowy sprzedaży mienia komunalnego.

35

Rejestr wymiarowy użytkowania wieczystego gruntów.

36

Rejestr wysłanych kopert dowodowych.

37

Rejestr zakupów.

38

Rejestr zamówień publicznych.

39

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Złotowa.

40

Rejestr żądanych kopert dowodowych.