PROTOKÓŁ NR V/11

z V sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 29 marca 2011 roku


W dniu 29 marca 2011 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady V sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00., stwierdzając udział 13. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Kazimierz Steffen – przebywający na szkoleniu oraz Jacek Lewandowski.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Z-cę Komendanta Powiatowego Policji, dyrektorów szkół, Wicestarostę Powiatu Złotowskiego, przedstawicieli mediów.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z IV sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krzysztofa Koronkiewicza – za jego zgodą.

 2. Protokół z IV sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z IV sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 2/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zwołania V sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że uwag, propozycji zmian dotyczących nie zgłoszono, poddał pod głosowanie przedłożony porządek obrad sesji.

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowali wszyscy obecni Radni – 13. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad V sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z IV sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8 -go Marca – ul. Wielatowska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca – ul. Wielatowska.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

 15. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów za 2010 rok.

 16. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2010.

 17. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2010 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2011.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2011 -2014.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 23. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 24. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 13.01. do 16.03.2011 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 13 stycznia do 16 marca 2011 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna A. Andrzejewska:

Zwróciła się o przybliżenie sprawy dotyczącej skansenu na Półwyspie. Zapytała, jakie jest przeznaczenie skansenu, kiedy zostanie on uruchomiony, jakie przewidziane jest jego zagospodarowanie, kto będzie administrował tym terenem.

 1. Radny R. Głyżewski:

Zapytał o sprawę dotyczącą ul. 8 Marca – ul. Leśna, tj. czyja jest to droga, ponieważ z tego co wie, to będzie zmiana właściciela tej drogi. Prosił, aby w miarę dokładnie przedstawić kwestię zagospodarowania: ulice, chodniki, place, parking koło szkoły, niebezpieczny zjazd od strony ul. 8 Marca – ul. Leśna, który nie odpowiada aktualnym wymogom.

 1. Radny K. Żelichowski:

Poruszył sprawę oświetlenia i zwrócił się o:

 1. rozważenie postawienia - powieszenia jednej lampy na stojącym już słupie przy wiadukcie, żeby oświetlić drogę łączącą ul. Rogatki z ul. Królowej Jadwigi;

 2. rozważenie wzmocnienia oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Krzywoustego, ponieważ robi się coraz cieplej a młodzież chciałaby dłużej grać w piłkę na tym boisku.

 1. Radna A. Rogut:

 1. Poruszyła problem braku chodników i odwodnienia (deszczówki) na osiedlu „za rzeką” – w czasie ulewnych deszczów wiele piwnic jest zalewanych, ziemia jest wypłukiwana i na ulicach tworzą się rzeczki. Zwróciła uwagę na sprawę bezpieczeństwo dzieci, które idą do szkoły ulicą. Powiedziała, że na osiedlu „za rzeką” istnieje dużo takich ulic a rozłożenie inwestycji w czasie, pozwoliłoby na sukcesywne wykonywanie tych prac.

 2. Zwróciła się z prośbą o zwiększenie ilości pojemników na śmieci – koszy ulicznych na osiedlu „za rzeką” oraz o postawienie ławek w tzw. parku „przy górce”, ponieważ nie ma tam żadnej ławki, o które proszą mieszkańcy tego rejonu.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Zapytał, co zrobiono w sprawie, którą zgłaszał na sesji w miesiącu styczniu dotyczącą utrudnionego wyjazdu z parkingu przy sklepie „Piotra i Pawła”.

 2. Przedstawił prośbę mieszkańców z ul. Łowieckiej. Zapytał, czy byłaby możliwość zainstalowania spowalniaczy ruchu i w jakim okresie na ul. Łowieckiej, ponieważ w związku z przebudową ulic jest tam nasilenie ruchu, co stwarza zagrożenie dla biegających tam dzieci tym bardziej, że na ul. Łowieckiej brak jest chodników.

 3. Poruszył sprawę zamierzeń inwestycyjnych na lata 2012 – 2014, które będą głosowane w pkt 20 porządku obrad. Brak jest tam zapisanych takich zadań jak budowa boisk, budowa placów zabaw, itd. Zapytał czy będzie możliwe rozszerzenie zamierzeń inwestycyjnych o te zadania.

 4. Nawiązał do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, gdzie proponuje się zakup kabiny w.c., której koszt ma wynieść 60 tys. zł. Zapytał, czy nie jest to trochę wygórowana cena, czy nie mogłaby być niższa. Uważa, że koszt 60 tys. zł. jest zbyt duży.

 5. Zauważył, że coraz mniej ludzi korzysta z basenu, natomiast w lutym – w okresie, ferii basen był wykorzystany, na co wpływ miało na pewno obniżenie ceny biletów. Zapytał, czy nie można byłoby spróbować, aby w jednym miesiącu obniżyć cenę i „pójść na ilość ludzi”. Powiedział, że na 4-5 osób korzystających z basenu w ciągu godziny jest zbyt duża obsługa – czy nie można byłoby zmniejszyć tych kosztów.

 6. Zwrócił uwagę na to, że od dłuższego już czasu jest ogłoszenie na stanowisko ratownika, na które nie ma chętnych. Zapytał co jest przyczyną tego, czy ich brak, czy kwestia finansowa, czy inne kwestie. Czy nie wpływa to na bezpieczeństwo korzystających z basenu.

 1. Radny St. Wojtuń:

Poruszył sprawę dotyczącą bezpieczeństwa na drogach, t.j. ulicy Reymonta, gdzie w strefie zamieszkania jest wyznaczone przejście dla pieszych z boiska „Orlik”, przed którym rosną krzewy i dla kierowców jadących tam z dużą prędkością – ul. Reymonta jest ulicą prostą, bez zakrętów, dochodzący do tego przejścia – głównie młodzież i dzieci, są niewidoczni. Zgłosił propozycję, żeby przesadzić krzewy albo położyć przed przejściem „muldę”, ponieważ może dojść tam do wypadku.

 1. Radna M. Wegner:

Zapytała, kiedy będzie zainstalowana tablica informacyjna przy hali widowiskowo-sportowej ZCAS od strony ul. Boh. Westerplatte.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta oraz Kierownik Pływalni „Laguna”w pkt 22 porządku obrad V sesji.

Punkt 5.

Rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

Radni otrzymali zarządzenie nr 32/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim oraz projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim z załącznikiem, w którym ujęte były uwzględnione oraz nieuwzględnione uwagi do projektu planu. Temat był omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę, o czym była mowa na posiedzeniach komisji, tj. aby w projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim w § 5 ust. 1 - w pkt 5) wykreślić „c.o.” i wpisać „ciepłowniczej” – w celu uściślenia zapisu, żeby nie budziło to wątpliwości.

K. Żelichowski – zwrócił na uwagę zgłoszoną przez M. Szymaniaka, który nie wyraża zgody na przejście drogi wewnętrznej przez jego działkę i zastanawia się, czy ta droga wewnętrzna, oznaczona symbolem 7 KDW, nie powinna być zaliczona jako droga publiczna, ponieważ drogi wewnętrzne są generalnie do terenów zielonych, parkingi wewnętrzne, a tutaj jest połączenie drogi ul. Władysława Jagiełły z drogą 1 KD. Jest to długi odcinek i wydaje mu się, że powinno to być zaliczone jako droga publiczna. Wie, że mieszkańcy będą starać się o odszkodowania. Powiedział o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że nie plan decyduje czy droga jest drogą wewnętrzną, czy publiczną, tylko funkcja tej drogi. Uważa, że funkcja tej drogi będzie publiczna.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że proponuje utrzymać ten zapis, ponieważ jak są tego typu spory, to wiadomo o co chodzi – chodzi w przyszłości o odszkodowanie za grunt, który zostanie przejęty od właścicieli nieruchomości pod drogę. Uważamy i to jest interes miasta, że w tym przypadku jest to droga, która będzie służyła obsłudze nowo powstałych działek, które stanowią własność tych właśnie właścicieli, którzy drogę powinni wybudować. Co do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że słyszał o tym, ale szczegółów nie zna. Natomiast w takich przypadkach każdorazowo wyrok musi być indywidualny. To na pewno nie jest tak, że jest to prawo, które powinno być stosowane w każdym jednym przypadku, bo powszechnie są znane w Polsce przykłady, gdzie na osiedlach, które budowane są przez deweloperów, są drogi wewnętrzne i tam żadna gmina nie wykupuje tych terenów – kupuje to deweloper, a udziały w tych drogach mają właściciele mieszkań i tak to może być zrealizowane w tym zakresie. Uważa, że powinniśmy to w tej wersji przyjąć. Natomiast, jeżeli ci właściciele nieruchomości mają co do tego wątpliwości, czy mają inne zdanie, to przysługuje im kwestia sporu sądowego, czy ewentualnie tryb odwoławczy.

K. Żelichowski - powiedział, że posiada orzeczenie Trybunału, z którego wynika, że „drogę należy uznać za publiczną gdy jest powszechnie dostępna i faktycznie spełnia funkcje publiczne, a warunki te są spełnione, gdy droga ta jest połączona z siecią dróg publicznych, jest otwarta dla publicznego i prywatnego transportu, a korzystanie z niej nie jest ograniczone do indywidualnie określonej grupy osób”. Powiedział, że osiedle to nie jest zamknięte, przynajmniej jeżeli chodzi o tą drogę.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jest takie orzeczenie i jego nie kwestionuje. Uważa, że praktyka idzie również i w drugim kierunku, że drogi wewnętrzne mają zupełnie inny charakter niż mówi to wspomniane orzeczenie. W związku z tym jest tutaj spór – my nie jesteśmy jedynym miastem, które broni się przed tego rodzaju uchwałami i to jest oczywiste i jasne. Jeżeli właściciele tych działek, które stanowią zaplecze obecnych działek, mają możliwość ich zabudowy, a więc poprzez uchwałę, która – ma nadzieję – będzie podjęta, powodujemy zdecydowanie wzrost wartości tych nieruchomości. W związku z tym, z jakiej racji 18 tys. mieszkańców ma później zapłacić jeszcze odszkodowanie za drogę, która służy de facto podniesieniu wartości tej nieruchomości. W grę wchodzą tu również interesy. Orzeczenie to być może odnosi się do jakiejś konkretnej sprawy, która wskazywałaby, że funkcja ta tego terenu stanowi drogę publiczną. Uważa, że w tym przypadku nie stanowi to drogi publicznej, ponieważ możliwości dostępu do istniejących nieruchomości są inne – nie z projektowanej drogi, czyli, że nowi nabywcy tych działek mogą zamknąć tą drogę z obu stron.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia nieuwzględnionych uwagi złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

Przewodniczący Rady St. Pikulik przedstawił uwagi nieuwzględnione i poddał je pod głosowanie.

Uwagi nieuwzględnione, zgłoszone przez:

 1. Annę Sarosik zam. w Złotowie przy ul. Kr. Jadwigi o treści:

 1. projekt planu nie uwzględnia miejsc parkingowych dla istniejących zakładów pracy, a zaprojektowana zatoka przy ul. Królowej Jadwigi jest za mała;

- za przyjęciem uwagi nie głosował żaden radny,

- przeciw przyjęciu uwagi głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

W wyniku głosowania uwaga nie została przyjęta.

 1. poszerzenie chodników o ścieżkę rowerową zawęzi jezdnię uniemożliwiając ruch dwukierunkowy;

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – wyjaśnił, że uwaga dotyczy ul. Królowej Jadwigi, która nie jest objęta zmianą planu.

- za przyjęciem uwagi nie głosował żaden radny,

- przeciw przyjęciu uwagi głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

W wyniku głosowania uwaga nie została przyjęta.

 1. Alicję Warmke - Centrum Szkoleniowo Kosmetyczne ul. Królowej Jadwigi – o treści:

 1. projekt planu nie uwzględnia miejsc parkingowych dla istniejących zakładów pracy, a zaprojektowana zatoka przy ul. Królowej Jadwigi jest za mała;

- za przyjęciem uwagi nie głosował żaden radny,

- przeciw przyjęciu uwagi głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

W wyniku głosowania uwaga nie została przyjęta.

 1. zaprojektowany parking przy ul. Kr Jadwigi jest za mały i zaspokoi wyłącznie potrzeby użytkowników i właścicieli lokali usługowych, które powstaną na terenie oznaczonym 1U;

- za przyjęciem uwagi nie głosował żaden radny,

- przeciw przyjęciu uwagi głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

W wyniku głosowania uwaga nie została przyjęta.

 1. poszerzenie chodników o ścieżkę rowerową zawęzi jezdnię uniemożliwiając ruch dwukierunkowy;

- za przyjęciem uwagi nie głosował żaden radny,

- przeciw przyjęciu uwagi głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

W wyniku głosowania uwaga nie została przyjęta.

 1. Zofię Ambros zam. w Krajance przy ul. Parkowej - o treści: uregulowanie stanu prawnego działki nr 89 przy ul. Kr. Jadwigi;

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk wyjaśnił m.in., że sprawa ta nie ma związku z planem, gdyż działki te mają uregulowany swój status prawny – chodziło tu o coś innego, kiedyś w przeszłości Pani Z. Ambros dzierżawiła działkę od miasta, a obecnie sprawa ta jest nieaktualna i zgłoszona uwaga nie ma żadnego związku z uchwalaniem tego planu.

- za przyjęciem uwagi nie głosował żaden radny,

- przeciw przyjęciu uwagi głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

W wyniku głosowania uwaga nie została przyjęta.

 1. Mieczysława Szymaniak zam w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi - o treści: nie wyrażam zgody na przejście przez moją działkę drogi wewnętrznej;

- za przyjęciem uwagi głosował 1. radny,

- przeciw przyjęciu uwagi głosowało 10. radnych,

- wstrzymało się od głosowania 2. radnych.

W wyniku głosowania uwaga nie została przyjęta.

Po rozpatrzeniu, Rada Miejska nie przyjęła powyższych nieuwzględnionych uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/33/11 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady przypomniał o uwzględnieniu zgłoszonej wcześniej autopoprawki do powyższego projektu uchwały, tj. aby w § 5 ust. 1 - w pkt 5) wykreślić „c.o.” i wpisać „ciepłowniczej”.

St. Wojtuń – jest zadowolony, że jego wniosek w formie autopoprawki został uwzględniony. Wypowiedział się w sprawie dróg wewnętrznych. Powiedział m.in., że w dniu dzisiejszym przy podjęciu tej uchwały pewnie nic nie zmienimy, ale w ogóle tych dróg wewnętrznych jest chyba 9. Jego zdaniem trudno będzie właścicielom tych gruntów porozumieć się, żeby takie drogi wybudować, bo w zasadzie oni będą inwestorami tych dróg. Powiedział o rozwiązaniu tej sprawy na przyszłość, tj. można wprowadzić tzw. opłaty adiacenckie, ale wie, że miasto broni się przed tym. Taka opłata powoduje, że jeżeli wzrasta wartość nieruchomości, co ma miejsce w tym przypadku, ponieważ projektuje się i daje możliwość wybudowania budynków mieszkalnych, to gmina może żądać opłaty, którą można byłoby przeznaczyć na wykonanie dróg i uzbrojenie tych terenów. Powiedział, że nie będzie to problem, być może obecnych władz, ale w przyszłości, Rada czy Burmistrz będą musieli zmierzyć się z tym problemem.

Dalszej dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. osób, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/34/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/35/11 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/36/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca – ul. Wielatowska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca – ul. Wielatowska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/37/11 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca – ul. Wielatowska ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca – ul. Wielatowska.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę, aby w projekcie uchwały w § 6 i § 7 zmianie ulega punktacja – dodane zostaną ust. 1 i ust. 2, bez zmiany treści.

Dyskusji nie było. Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca – ul. Wielatowska.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/38/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca – ul. Wielatowska.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/39/11 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę, aby w projekcie uchwały w § 6 w pkt 11) zwrot o treści: „lub 1 garażu na 1 mieszkanie”, poprawić na „lub 1 garażu na 2 mieszkania”.

St. Wojtuń – poinformował, że wniosek w sprawie zmniejszenia ilości miejsc postojowych czy garaży zgłaszał na spotkaniu przy wyłożeniu planu i dobrze, że udało się to zmienić. Powiedział, że jeśli chodzi o budynek, to jest możliwość budowania go z dachem płaskim lub dachem dwuspadowym, a w okolicy są dachy dwuspadowe. Jest to alternatywa i ma nadzieję, że będzie tam jednak dach dwuspadowy, a nie płaski.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/40/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było. Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/41/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów za 2010 rok.

Radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów za 2010 rok.

A. Andrzejewska – poinformowała, że Sprawozdanie było omawiane na posiedzeniach Komisji. Ponadto członkowie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego uczestniczyli w posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uważa, że przedłożony materiał jest obszerny.

Dyskusji nie było. Nie zgłoszono uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów za 2010 rok, nie wnosząc uwag.

A. Andrzejewska – zgłosiła wniosek o przerwę w obradach.

Godz. 1145. Przewodniczący Rady ogłosił 15. minutową przerwę.

Po przerwie, o godz. 1200 wznowiono obrady.

Obecnych było 13. radnych.

Punkt 16.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2010.

Radni otrzymali informacje: Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2010. Były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie.

Podczas dyskusji, St. Wojtuń zwrócił uwagę na to, że tworzy się coraz więcej tzw. stref zamieszkania, gdzie wszystkie drogi stają się równorzędne i zmienia się hierarchia tych dróg - te, które były z pierwszeństwem, teraz już nie są. Zapytał, czy w związku z tym zauważono zwiększoną ilość kolizji. Ponadto zapytał jak wygląda Złotów na tle innych miast jeśli chodzi o występowanie różnego rodzaju przestępstw, czy spraw karalnych. Czy Komenda Powiatowa w Złotowie prowadzi takie badania, czy porównuje się do innych tego typu miejscowości.

R. Głyżewski – powiedział, że materiał jest bardzo duży, w którym zawarte są wszystkie sprawy. Zapytał, czy w weekendy – w miejscach najbardziej zagrożonych, gdzie odbywają się dyskoteki, są patrole piesze Policji.

Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Witold Pająk. Jeśli chodzi o strefę zamieszkania, to nie zauważa się zwiększonej ilości kolizji, wręcz przeciwnie – strefy zamieszkania wyciszają te miejsca, ponieważ maksymalna prędkość, jaka jest tam dopuszczalna, wynosi 20 km/h i w zasadzie ruch odbywa się z małą prędkością. Policja w strefach zamieszkania nie notuje zwiększonej kolizji. W sprawie badań, o których mówił St. Wojtuń odpowiedział, że Komenda Powiatowa Policji nie prowadzi ich. Badania takie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Powiedział, że Komenda Powiatowa korzysta z tych statystyk i orientują się jak Złotów wygląda w porównaniu do innych miast, chociażby w woj. wielkopolskim. Jeśli chodzi o sam Złotów to w porównaniu do innych miast, Złotów wypada całkiem dobrze – ilość przestępstw nie odbiega w porównaniu do innych miast w Wielkopolsce. Natomiast jako powiat, który jest trzecim powiatem pod względem powierzchni w Wielkopolsce, to niestety ilość przestępstw na obrzeżach jest nieco większa w porównaniu do innych powiatów o podobnej liczbie mieszkańców. Powiat Złotowski ma około 71 tys. mieszkańców i utrzymanie bezpieczeństwa na tak rozległym terenie, przy tej samej ilości etatowej, jest zdecydowanie większym zakresem zadań dla Policji. Poinformował, że z tego też względu, Komenda Główna Policji robi już nowy podział etatów, z których część będzie przekazane na mniejsze Komendy Powiatowe typu Złotów - z tego co wstępnie wie, to na Komendę Powiatową w Złotowie będzie również zwiększona ilość etatów. Zwiększona ilość etatów na pewno odbije się również na poprawę bezpieczeństwa. Na pytanie radnego R. Głyżewskiego, odpowiedział, że jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, to rzeczywiście zagrożenie pod względem wybryków chuligańskich, czy zwiększonej ilości ruchu osobowego na terenie miasta jest większe. W weekendy Policja kieruje zwiększone ilości patroli. Powiedział, że na pewno jest to zauważalne, ponieważ są patrole piesze, są patrole zmotoryzowane i są również patrole – może niezauważalne, tzw. patrole operacyjne, czyli Policjanci bez mundurów, samochody nie oznakowane oraz patrole ruchu drogowego. Wszystkie zadania, które powinny być prowadzone w sobotę i niedziele, są jak najbardziej realizowane.

Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Pytań i uwag do złożonej Informacji i do obecnego na sesji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nie było.

Informacja Komendanta Straży Miejskiej.

Podczas dyskusji, R. Głyżewski powiedział, że informacja Komendanta Straży Miejskiej jest wyczerpująca. Poruszył dwie sprawy, które są dla niego strategiczne, tj. sprawę monitoringu i ilości strażników miejskich. Uważa, że jeżeli jest monitoring i jest coraz więcej kamer, to musi być jakiś patrol, który w przypadku zauważenia na monitoringu przestępstwa, powinien interweniować od razu, a tego nie ma. Ponadto uważa, że na takie miasto jak Złotów, dwóch strażników miejskich, przy ich zadaniach jakie mają, jest ilością niewystarczającą. Zwrócił się do Burmistrza, żeby – może nie w tym roku – przymierzyć się do zwiększenia liczby strażników. Zdaniem R. Głyżewskiego, minimalną liczbą na Złotów, jest czterech strażników.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że postulat w sprawie zwiększenia obsadę Straży Miejskiej zgłaszany jest od kilku lat. Jednak zwiększenie zatrudnienia nie odbywa się bez konsekwencji, ponieważ to kosztuje. Praktyka tych służb, nie tylko Straży Miejskiej, ale i Policji, Straży Pożarnej i innych wskazuje na to, że zawsze występują braki kadrowe i stale brak ludzi powoduje, iż funkcje te nie w pełni są wykonywane. Przypuszcza, że gdyby nawet zatrudnić ich kilkunastu, to pewnie zadania, które są przypisane strażom miejskim, czy innym służbom, też by nie były wykonywane. Jest dwóch strażników i przydałoby się więcej, ale też trzeba mieć na względzie, że to kosztuje. Strażnicy, do tej pory, podstawowe swoje zadania wypełniają prawidłowo i dobrze. Powiedział, że jest jednak sprawa, która ewentualnie powinna być jakoś rozstrzygnięta, tj. inkaso na rynku, ale to też trzeba do tego podchodzić ostrożnie - być może, że po rozwiązaniu tego, byłaby inna sytuacja. Omawiana sprawa jest sprawą otwartą i można nad tym dyskutować przy budżecie na rok przyszły. Jeżeli chodzi o sprawy związane z monitoringiem powiedział, że funkcjonuje to bardzo dobrze i myśli, że Z-ca Komendanta W. Pająk potwierdzi to – jest podgląd na monitoringu i jest bezpośrednie połączenie z Komendą Powiatową Policji. Poinformował, że na każde jedno zgłoszenie przekazywane z punktu obserwacyjnego do Policji, reakcja jest natychmiastowa – z tego co wie, to jest nawet rejestrowany czas zgłoszenia do reakcji na miejscu.

Powyższe potwierdził W. Pająk Z-ca Komendanta Policji. Ponadto powiedział m.in., że jeżeli chodzi o interwencje w weekendy, o których mówił R. Głyżewski, to nie ma żadnego problemu – na telefon z monitoringu, błyskawicznie wysyłany jest patrol, który reaguje na dane zdarzenie.

Burmistrz Miasta – zwrócił uwagę, że Straż Miejska nie jest upoważniona do reagowania na wszystkie incydenty i w związku z tym tworzenie takiej „lotnej brygady”, która reagowałaby na każde zarejestrowane przestępstwo, czy wykroczenie na monitoringu, jest po prostu niemożliwe, ponieważ oni nie mają nawet do tego pełnych uprawnień. Powiedział, że aż tak dużo tych zdarzeń nie ma, żeby tworzyć służbę przez 24 godziny i żeby ona reagowała. Uważa, że obecnie jest to dobrze rozwiązane, z Policją w tym względzie nie ma również żadnych problemów – reakcja jest prawidłowa i właściwa.

R. Głyżewski – przedstawił cytat z Informacji Komendanta Straży Miejskiej „Do pełnego wykorzystania możliwości wizyjnego monitoringu miasta niezbędny wydaje się patrol interwencyjny” - prosił, żeby to wyjaśnić.

Z uwagi na chwilową nieobecność Komendanta Straży Miejskiej, odpowiedzi na powyższe udzielił Z-ca Komendanta Policji W. Pająk, który powiedział m.in., że jest to jakieś niedomówienie, ponieważ mówiąc o interwencyjnym patrolu, Komendant Straży Miejskiej nie miał na uwadze patrolu Straży Miejskiej, lecz patrol Policji. Sprawa ta jest załatwiona – każde zgłoszenie z monitoringu jest przyjęte przez oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji i „od ręki” kierowany jest patrol. Policja posiada takie patrole i wydaje mu się niekonieczne tworzenie dodatkowych patroli Straży Miejskiej. Powiedział, że w pełni przekazywane są z monitoringu informacje o każdym naruszeniu ładu i porządku na terenie miasta. Policja nie widzi tu żadnych zastrzeżeń do Komendanta Straży Miejskiej, Burmistrza – jest to bardzo dobrze wykonywalne.

K. Żelichowski zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o inkaso – pobieranie opłat na rynku, to nie trzeba czekać do przyszłego roku. Wystarczy ogłosić konkurs na obsługę kasową rynku, a na pewno jakaś firma zgłosi się i jest wówczas cały czas do dyspozycji dwóch strażników.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że na takie rozwiązanie się nie zgadza, ponieważ wtedy trzeba dodatkowo zatrudnić strażnika, który będzie kontrolował, czy wszystkie wpływy odprowadzane są do kasy miejskiej.

A. Andrzejewska – powiedziała, że w ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, gdzie omawiano wiele problemów, uczestniczył Komendant Straży Miejskiej, który nie ukrywał tego, iż jest ich stanowczo za mało. Potrzebne byłyby osoby na drugą zmianę – w godzinach popołudniowych, ponieważ jest wiele takich działań, które nie mają miejsca przed południem, a pojawiają się po południu – chodziło głównie o złe parkowanie, sprzedaż z wolnej ręki na ulicach, itd. Komendant zwrócił uwagę na pobieranie opłaty na targowisku. Powiedział, że są to również duże korzyści dla naszego bezpieczeństwa, ponieważ nie ma na rynku broni, alkoholu i wielu innych rzeczy pojawiających się w miejscach, gdzie są pracownicy cywilni, którzy nie zawsze zwracaliby na to uwagę. Dlatego należałoby przeanalizować, co jest korzystniejsze, czy rzeczywiście zatrudnić dodatkowego strażnika, który będzie pobierał opłaty na rynku, bo to też przemawia za tym, że są to zdecydowane korzyści.

Na tym zakończono omawianie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informacje Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2010.

Punkt 17.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2010 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2011.

Radni otrzymali Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2010 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2011. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było. Nie zgłoszono uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2010 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2011, nie wnosząc uwag.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

J. Skórcz Skarbnik Gminy – przypomniała proponowane zmiany, które były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji. Przedstawiła w skrócie proponowane zmiany w planie dochodów bieżących, w zakresie wydatków bieżących oraz w zakresie wydatków majątkowych. Ponadto powiedziała, że rozwiązuje się rezerwę celową – z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska ORLIK w wysokości 161.000 zł. oraz, że bez zmian pozostają: deficyt budżetowy, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu Gminy Miasta Złotów, w związku z czym nie dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podczas dyskusji, R. Głyżewski – prosił o wyjaśnienie, czy 60 tys. zł. jest przeznaczone na zakup jednej, dwóch, czy trzech kabin w.c., ponieważ jest to wysoka kwota.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że będą to kabiny, na które będzie ogłoszony przetarg, a faktyczne koszty będą znane po przetargu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/42/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji, A. Andrzejewska poinformowała, że zmiana dotyczy zwiększenia środków: o 1.000 zł. na zadania związane ze wspieraniem lecznictwa odwykowego, o 12 tys. zł. na sport, o 20 tys. zł. na zakup urządzeń dotyczących narkomanii. Powiedziała, że w dniu wczorajszym wpłynął wniosek i na następnej sesji będzie proponowana zmiana, ponieważ będzie to związane z alkoholizmem a nie z narkomanią. Ponadto zwiększa się środki o kwotę 1.000 zł. na utrzymanie bazy lokalowej w związku z wzrostem czynszu za utrzymanie pomieszczeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/43/11 o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2011 -2014.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

R. Głyżewski – zwrócił uwagę na to, że Kierunki działania Rady Miejskiej na lata 2011-2014 są jednym z podstawowych spraw, które są w gestii Rady, a materiał, który otrzymali jest autorstwa Burmistrza Miasta. Powiedział, że pierwsza komisja była w poniedziałek o godz.9.00, a materiały otrzymali w piątek o godz. 13.23 i praktycznie było bardzo mało czasu na jego przeanalizowanie. Prosił, żeby plan działania Rady był autorstwa radnych, ponieważ każdy z radnych ma jakieś sprawy i dlatego ma wniosek, aby ten materiał przełożyć na sesję kwietniową. Powiedział, że główne kierunki pracy, zostały przyjęte na rok 2011, a jeśli chodzi o lata 2012 – 2014, to jest jeszcze sporo czasu i myśli, że można się do tego przygotować, opracować wspólnie i wspólnie dojść do jakiegoś konsensusu. Miasto jest nasze jedno i każdy chciałby wprowadzić swoje pewne zadania i kierunki.

St. Wojtuń – odniósł się do powyższej wypowiedzi. Powiedział m.in., że wniosek jest chyba za późno, bo trzeba było go zgłosić kiedy ustala się porządek obrad. Teraz prawdopodobnie nie da się z tym nic zrobić. Nawiązał do interpelacji A. Rogut, która zgłaszała wniosek, żeby uwzględnić, czy wykonać chodniki i kanalizację deszczową. Zwrócił uwagę, że taki wniosek można było złożyć do tego planu i być może byłby uwzględniony w planie Rady. Zapytał o plan zamierzeń inwestycyjnych na rok 2011, w którym jest zapisany zakup urządzeń rekreacyjnych. Chciałby dowiedzieć czegoś więcej w tej sprawie, bo rozumie, że nie są to place zabaw tylko coś innego, być może jest to, o co kiedyś wnioskował, tj. zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń siłowych dla młodzieży, co potwierdził Burmistrz Miasta.

R. Głyżewski – zwrócił uwagę na to, że uchwała będzie głosowana, ale zawsze można być przeciw, albo wstrzymać się od głosowania.

Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę na to, że Kierunki działania są planem, który w miarę potrzeby można będzie zmienić. Szczegóły będziemy ustalać przy opracowywaniu kolejnych budżetów na dany rok i dlatego myśli, że następne lata są potraktowane bardziej ogólnie, kierunkowo. Uważa, że nie ma potrzeby, żeby jeszcze raz przerabiać ten problem, tym bardziej, że na komisjach nie było jakiś większych uwag.

Na pytanie St. Wojtunia, dotyczące budowy hali sportowej dla szkół przy ul. 8 Marca – czy jest to na razie taki pomysł i zapis, czy Burmistrz ma jakąś koncepcję i kiedy ewentualnie byłaby realizowana ta inwestycja, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że jak sama nazwa tego dokumentu wskazuje, jest to program. Powiedział, że widzimy taką potrzebę, żeby tą salę sportową rozbudować, czy wybudować nową. Intencją tego jest, żeby było to zapisane w ten sposób, że jak pojawią się możliwości dofinansowania, przynajmniej w części, z zewnątrz, to „miasto” jest w stanie - nie wie czy w tym roku, może w 2012 – 2013 r., przygotować dokumentację i kiedy pojawią się takie możliwości realizacyjne, żeby być gotowym do takiej inwestycji.

K. Żelichowski – zwrócił uwagę na to, że w przedłożonym planie nie są zawarte tylko zadania z jednej dzielnicy, części miasta, ale jest dużo ulic i inwestycji robionych w całym mieście. Powiedział, że zawsze możemy wprowadzić coś dodatkowo, a jakiś plan, wizję powinniśmy mieć ustaloną – Kierunki działania nie są „sztywne” i w miarę potrzeby będzie można je uzupełnić.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2011 - 2014.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2011 - 2014.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 9. radnych, 4. - wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/44/11 w sprawie w sprawie Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2011 -2014.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Brewka, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powiedział, że przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która została znowelizowana w 2010 r. i jeden z wymogów nowelizacji nakłada na Burmistrza obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy. Zgodnie z nowelizacją, pierwszym etapem jest wywołanie uchwały o sposobie i zasadach powoływania tego zespołu. Następnym etapem, o którym mowa również w projekcie uchwały, będzie powołanie przez Burmistrza zespołu, którego zadaniem będzie integracja i koordynowanie wszystkich podmiotów działających w tym temacie na terenie miasta. Na pytanie St. Pikulika dotyczące składu zespołu odpowiedział, że ustawa wymienia kto powinien wchodzić w jego skład. Natomiast, jeżeli chodzi o skład personalny, to będzie on znany dopiero, po wytypowaniu swoich przedstawicieli przez podmioty wymienione w ustawie. Obsługę techniczną, organizacyjną będzie zapewniał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/45/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 22.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta oraz T. Drobczyński – Kierownik Pływalni „Laguna”.

Radnej A. Andrzejewskiej:

W sprawie skansenu przy promenadzie i Jez. Miejskim odpowiedział, że w przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie z dyrektorem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej i Muzeum Ziemi Złotowskiej w celu ustalenia szczegółów uruchomienia skansenu. Prawdopodobnie administratorem bieżącym będzie ZCAS, ponieważ ma wyposażenie, ma przygotowanie ludzkie i techniczne, żeby ten obiekt utrzymywać. Natomiast Muzeum miałoby pełnić rolę wyposażeniowo – dydaktyczną. Jest jednak problem w tym, w jaki sposób to ma być otwarte, bo niemożliwe jest żeby było to bez dozoru, a jeżeli miałoby być to otwarte dla zwiedzających, to będą dodatkowe koszty, bo trzeba kogoś zatrudnić. Powiedział, że jest tam jeszcze parę innych problemów, które trzeba rozstrzygnąć i najpóźniej w miesiącu maju, ten obiekt uruchomić i oddać do eksploatacji.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

Jeśli chodzi o ul. 8 Marca odpowiedział, że jest to ulica powiatowa. Prowadzone są rozmowy z Powiatem, aby ją przebudować i wprowadzić tam również taki porządek, który zabezpieczy bezpieczeństwo i poprawi wizerunek tej ulicy. Na razie nie ma żadnych uzgodnień, ale są takie plany. Ze wstępnych ustaleń, to w tym roku miałby być wykonany odcinek kończący tą naszą ulicę wzdłuż byłego Technikum Rolniczego – z przejściem dla pieszych, które wprowadza na osiedle Zamkowe, tj. od Słonecznej do szkoły. Ma nadzieję, że to w tym roku zostanie wykonane. Powiedział, że jest też propozycja, żeby miasto przejęło ulicę, ponieważ obecnie straciła ona charakter powiatowy, ponieważ ma ona raczej funkcję ulicy osiedlowej. Wiąże się to jednak z konsekwencjami, bo trzeba będzie tą ulicę przebudowywać, modernizować. Jest to zadanie, które na pewno w tej kadencji powinno być wykonane. Jeśli chodzi o ul. Leśną, to jest ona „miejska”.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

 1. W sprawie ul. Trzech Króli i Rogatki odpowiedział, że było wystąpienie sołtysa z Międzybłocia o budowę oświetlenia. Powiedział, że w planie tego nie ma. Jest to droga wzdłuż nasypu kolejowego i nawet gdybyśmy mieli pieniądze i bardzo chcieli, to nic nie możemy robić bez zgody PKP, ponieważ jest to teren kolejowy i praktycznie tej drogi nie ma – ona funkcjonuje, ale „kolej” nigdy na to nie wyrażała zgody i nic tam nie możemy zrobić. Natomiast, jeżeli chodzi o stronę od ul. Chojnickiej wzdłuż drogi ul. Rogatki, to na razie nic nie planujemy tam robić, ponieważ skupiamy się na osiedlu mieszkaniowym, które powstaje i mamy tam opracowaną dokumentację na budowę dróg i oświetlenia. Teren został uzbrojony w kanalizację, wodę itd. i w tym roku mają być tam wybudowane pierwsze odcinki dróg z oświetleniem. Powiedział, że słup, który tam stoi nie nadaje się do zainstalowania oświetlenia, ponieważ nie ma do czego przyłączyć lampy – było to sprawdzane i okazało się, że nie ma tam możliwości technicznych.

 2. Jeżeli chodzi o oświetlenie boisk przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 odpowiedział, że mają one tylko oświetlenie uliczne. Nie ma tam dodatkowego oświetlenia samego boiska. Powiedział, że nie ma problemu, żeby paliły się tam lampy i zainteresuje się tym.

Radnej A. Rogut:

 1. W sprawie deszczówki i przebudowy docelowej dróg na ul. Zamkowej, odpowiedział, że to nie jest zapisane w programie. Natomiast jest taki plan, żeby przygotować jeszcze w tym roku dokumentację na odwodnienie wszystkich ulic na Zamkowej II i III, i po kolei, tak jak budowane były te drogi, spróbować zacząć to realizować – łącznie, tam gdzie jest taka potrzeba i występują największe problemy, z ewentualnym poszerzeniem czy wybudowaniem w niektórych miejscach chodników. Powiedział, że taki plan jest i spróbujemy to w tym roku przygotować pod względem dokumentacyjnym, a w latach następnych próbować to realizować.

 2. Jeżeli chodzi o kosze na śmieci i o ławki odpowiedział, że nie ma problemu – zostaną one postawione.

Na uwagę R. Głyżewskiego, o braku koszy w stronę szkoły, o czym była mowa na spotkaniu z mieszkańcami, Burmistrz odpowiedział, że dostawimy je.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. Odnośnie wyjazdu z parkingu przy sklepie „Piotra i Pawła” odpowiedział, że wniosek w tej sprawie został złożony do Starostwa Powiatowego i po pozytywnym załatwieniu wniosku, będzie to wykonane.

 2. Jeżeli chodzi o spowalniacz ruchu na ul. Łowieckiej odpowiedział, że był tam spowalniacz – na samym rogu koło p.Z. Rzeczyckiego i został rozmontowany. Powiedział, że jest tam z tym problem, ponieważ część mieszkańców chce, żeby był spowalniacz ruchu, a część nie i dlatego nie wiemy co z tym fantem zrobić. Obecnie, w związku z modernizacją ul. Domańskiego-Chojnicka, ludzie jeżdżą ul Łowiecką i sytuacja jest tam gorsza niż zwykle, a czy docelowo ma być tam spowalniacz, to trudno mu powiedzieć i nie chce w tej sprawie zajmować jednoznacznego stanowiska, ponieważ kiedyś był tam spowalniacz, ale były głosy przeciwne temu i w związku z tym drugi raz nie będziemy tego robić, chyba, że ludzie tam jakoś określą się.

K. Koronkiewicz – powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami ul. Łowieckiej i większość jest za zamontowaniem spowalniacza, nie koniecznie w tym samym miejscu, zwłaszcza przy obecnym natężeniu ruchu na tej ulicy, na której nie ma chodników, a biegają tam dzieci. Dzieci chodzą ulicą również do szkoły.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział m.in., że nie będziemy robić spowalniaczy ruchu dlatego, żeby dzieci bawiły się na ulicy, tak nie można postępować, bo nie jest to żaden argument – dzieci nie mogą bawić się na ulicy. Powiedział, że należy zdecydować się, czy dzieci idą ulicą, czy bawią się na ulicy. Zwrócił uwagę na to, że na ul. Łowieckiej był spowalniacz, ale duża część ludzi była temu przeciwna i dlatego zostało to zdemontowane – nie jest to pierwsza sprawa, jest ona od 5-6 lat. Powiedział, że zorientuje się, jakie są tam rzeczywiście oczekiwania ludzi. Natomiast takich argumentów, że stanowi to zagrożenie, ponieważ dzieci nie mają gdzie się bawić, nie przyjmuje i z tego powodu spowalniaczy robić nie będziemy. Powiedział, że jest to wyjątkowo typowa ulica osiedlowa i oprócz tych mieszkańców, to może jeździ tam 5 % innych ludzi – w takim przypadku, gdy będzie nawet 10 spowalniaczy, niczego to nie zmieni. Zaproponował, że przeprowadzimy tam sondaż, aby zobaczyć, jakie jest tam zdanie mieszkańców na ten temat i podejmiemy decyzję, a praktyka wskazuje, że w sprawie spowalniacza w tym miejscu, zdania mieszkańców są podzielone.

Radnemu St. Wojtuniowi:

Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych z boiska Orlik odpowiedział, że możemy krzak usunąć, ale zaraz będzie wniosek o następne. Jest tam teren zabudowany, gdzie obowiązuje jazda 20 km/h. Uważa, że nie możemy ulegać tego typu argumentacji – to jest miasto, są określone przepisy. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś nie przestrzega przepisów, to my będziemy mu umożliwiać jazdę szybszą niż to przewiduje przepis. Dotyczy to też żądania, żeby powycinać drzewa na Al. Piasta przy przejściach dla pieszych. Powiedział, że trzeba tu mieć zdrowy rozsądek i przewidywać skutki, bo usunięcie krzewu niczego nie rozwiąże. Ten krzak tam rzeczywiście trochę zasłania, ale jeżeli ktoś jest trochę przewidywalny, to nie pojedzie 60 km/h, bo w każdej chwili ktoś tam może wyjść. Wycięcie jednego krzaka niczego nie zmieni, bo ten, który jeździ tam 60 – 70 km/h, to i tak będzie jeździł, czy ten krzak jest, czy go nie ma. Powiedział, że możemy spowodować, żeby ten krzak usunąć, ale to nie zlikwiduje problemu – problem jest w czym innym, trzeba przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.

Radnej M. Wegner:

W sprawie tablicy informacyjnej przy hali widowiskowo - sportowej odpowiedział, że z tego co mówił dyrektor ZCAS S.Wilowski, to tablica jest – są tylko formalności związane z pozwoleniem na budowę, bo niestety nawet na to, musi być pozwolenie na budowę.

St. Wojtuń – nawiązał do odpowiedzi Burmistrza. Powiedział, że nie wszyscy ludzie zdają sobie sprawę co to jest strefa zamieszkania, bo spotyka ludzi, którzy przyjeżdżają na targowisko i tłumaczy im, że nie wolno parkować gdzie się chce, tylko w wyznaczonych miejscach, itd. Znak przy wjeździe od ul. Mickiewicza stoi być może bardzo blisko skrzyżowania i ludzie go nie widzą. Uważa, że usunięcie krzewu na pewno poprawi widoczność kierowców, którzy szybciej zauważą dziecko wychodzące z Orlika i zwiększy to bezpieczeństwo dzieci.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że to nie jest argument. Jeżeli ktoś nie widzi tego znaku, to musiał przyjechać z bardzo daleka, a tam 99 % ludzi jest przynajmniej jeden raz na rynku i przyjeżdża z różnych stron – jeżeli kierowca nie widzi znaku, to trzeba się zastanowić, czy powinien mieć prawo jazdy, a jak jeździ na pamięć, to mu żaden krzak nie pomoże. Nie zależy mu na krzaku, możemy go wyciąć, tylko co to da.

St. Wojtuń – powiedział, że można postawić barierkę i przesunąć dalej przejście, pozostawiając krzak. Teraz dyskutujemy na ten temat, ale jak dojdzie tam do wypadku, to dopiero wtedy będziemy zastanawiać się, co można było w tej sprawie zrobić.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę, że w strefie zamieszkania, pieszy ma pierwszeństwo na jezdni i nie są potrzebne żadne przejścia. Powiedział, że zostało to zrobione, żeby ludzi tak poprowadzić, aby nie chodzili po jezdni – dlatego jest tam chodnik wzdłuż „Sparty” i w jednym miejscu przeprowadzenie na drugą stronę, żeby ludzie mieli skrót. Każdy kierujący musi sobie zdawać sprawę z tego, że pieszy ma pierwszeństwo na tym terenie.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że powinniśmy trzymać się pewnych reguł, które wyznacza prawo o ruchu drogowym, a nie dobra wola, chęć kierowcy, czy jego widoczność, czy umiejętności, bo jeżeli pominiemy prawo o ruchu drogowym, to robi się dowolność. Strefa zamieszkania określa wprost – 20 km/h, pieszy z pierwszeństwem, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych. Jeżeli tego nie spełniamy, to wtedy trzeba interweniować i robić co innego, natomiast nic ponadto.

Tadeusz Drobczyński – Kierownik Pływalni „Laguna” udzielił odpowiedzi na interpelacje Radnego K. Koronkiewicza:

 1. W sprawie cen biletów na basen odpowiedział, że są to w zasadzie najniższe ceny wśród obiektów basenowych w okolicy – przedstawił obecne ceny biletów: 10 zł. bilet normalny i 7 zł. bilet ulgowy. Ceny ustalone są na poziomie minimalnym. Jeżeli chodzi o ferie zimowe, to rzeczywiście jest dużo klientów, ponieważ dzieci mają wolne i rodzice przyjeżdżają z nimi na basen – również przyjeżdżają autokary z dziećmi z okolicznym miejscowości, w celu zapewnienia dzieciom wolnego czasu. Powiedział, że jest to specyficzny okres w roku i w zasadzie jest to jeden taki wyjątek, kiedy jest tylu klientów – w pozostałych okresach roku korzystających z basenu jest mniej. W okresach letnich są inne alternatywy – jazda rowerem, plac zabaw, itd. i klientów jest wtedy mniej – każdy wybiera to, co mu odpowiada. Natomiast w miesiącach zimowych możliwości alternatywnych jest mniej i z tego względu większa liczba osób korzysta z basenu. Na pytanie K. Koronkiewicza, czy w okresach wiosennych, gdzie jest mniej osób na pływalni, nie warto byłoby obniżyć ceny biletów, żeby zachęcić i pójść na ilość, aby basen był bardziej wydajny, T. Drobczyński odpowiedział, że w zasadzie jest też promocja w wakacje, w sierpniu, w którym praktycznie mała liczba osób przychodzi na basen z tego względu, że mają inną alternatywę. Być może można byłoby pomyśleć o jakiejś obniżce cen biletów w dni powszednie, ale jest to kwestia do przedyskutowania z Burmistrzem – trzeba sprawdzić, jakie są bilanse, ponieważ są określone koszty, które nie są wcale małe.

Burmistrz St. Wełniak nawiązał do wypowiedzi kierownika Pływalni. Powiedział m.in., że ceny, o których mówił, są cenami za każdorazowe wejście na basen, natomiast są jeszcze karnety i inne ceny w godzinach porannych. Z tego co pamięta, to w ubiegłym roku, czy 2 lata temu, średnia cena wejścia na basen wynosiła 5 zł., co jest prawie po kosztach. Uważa, że nie można iść z ceną niżej, ponieważ powoduje to, że spadną przychody, a wzrastają koszty. Każdy przyrost frekwencji na basenie powoduje również zwiększenie kosztów wody, energii, chemii basenowej, itd. To nie jest tak, że przy 100 osobach i 200, są te same koszty. Powiedział, że średnia cena wejścia na basen jest obiektywnym miernikiem, czy to jest drogo, czy nie. Jednak nie każdy musi iść na basen w godzinach szczytu bez wcześniejszej rezerwacji, np. karnetowej. Jak kogoś nie stać, to może kupić karnet, gdzie cena jednego wejścia wyjdzie mu zdecydowanie mniej – około 5 zł. Również wiele ludzi chodzi na basen od godz. 6.00 do godz. 8.00. gdzie cena biletu jest także niższa – czyli to nie jest tak, że nie ma alternatywy. Powiedział, że byłby przeciwny obniżeniu ceny biletu, ponieważ spowoduje to automatycznie konieczność dotacji z budżetu na utrzymanie basenu.

 1. Jeżeli chodzi o ogłoszenie na stanowisko ratownika, Kierownik Pływalni „Laguna” odpowiedział, że jest ono umieszczone od około 1,5 miesiąca. Deficyt ratowników jest sprawą, która nurtuje go cały czas. Powiedział, że od 15 marca odszedł 1 ratownik, o czym wiedziano wcześniej i podjęto działania w celu zatrudnienia nowego – niestety, do chwili obecnej żaden ratownik nie głosił się. Chcieli jak najszybciej przyjąć ratownika, żeby zapewnić pełną liczbę osób, która będzie mogła pełnić takie funkcje na basenie. Przedstawił kryteria, jakie są przy naborze ratownika, w tym przede wszystkim kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, który jest podstawową sprawą, ponieważ od nowego roku są nowe przepisy, obligujące do tego, że każdy ratownik powinien posiadać taki kurs. Na pytanie K. Koronkiewicza, jakim problemem jest zatrudnienie ratownika i czy będzie zachowane bezpieczeństwo na basenie w tej formie co teraz mamy, T. Drobczyński odpowiedział, że kolejną, decydującą sprawą, iż ratownicy nie chcą podjąć pracy na pływalni może być wynagrodzenie, które nie jest zbyt wysokie. Średnia płaca ratownika na pływalni wynosi około 1.650 zł. brutto. Poinformował, że w niektórych przypadkach rezygnowali ratownicy spoza Złotowa, ponieważ brali pod uwagę koszty dojazdu i uważali, że to im się nie opłaca. Jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa w tej formie co teraz mamy, odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest ono zachowane. Powiedział, że posiada również uprawnienia ratownika oraz wymagane kursy i jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba, to będzie pełnił dyżur – do momentu jak uda się kogoś zatrudnić.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że kwestią wyboru jest, jaką politykę stosować na tych obiektach, ponieważ jeżeli obniżymy cenę biletu, to konieczna będzie dotacja z budżetu i dlatego trzeba tego pilnować. Wiadomo, że ratownicy czekają na podwyżki i nie tylko oni, ale i inni pracownicy, co powoduje dodatkowe koszty. Podał przykład pływalni w Pile, gdzie przez 3 miesiące poniesiono stratę 1,5 mln zł., a w Wągrowcu, przez 2 miesiące – 300 tys. zł.

Powiedział, że korzystanie z obiektów typu basen, lodowisko w naszych polskich warunkach, niestety, nie może być za darmo, ani za tanio, ponieważ nas nie stać, jako miasta, żeby w takim zakresie to dofinansowywać. Musimy prowadzić taką politykę, żeby nie zamykać drogi do korzystania z obiektów, ale jednocześnie, żeby też nie powodowało to zdecydowanych kosztów dla budżetu. Poinformował, że w związku z radykalnymi podwyżkami cen energii, wzrostem cen wody, wzrostem cen wszystkich innych potrzebnych rzeczy: chemii basenowej, itd., mimo przyrostu ceny biletów w granicach 12 %, obecnie za ubiegły rok mamy około 90 tys. zł. do tyłu przy takiej samej frekwencji. Dlatego trzeba być tu ostrożnym i uważa, że nie można dopuścić do obniżki cen biletów, ponieważ będzie tak jak na innych basenach.

Punkt 23.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – powitał Henryka Szopińskiego – radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który poinformował m.in., że jest członkiem w trzech komisjach Sejmiku, tj. Komisji Kultury, w której jest Z-cą Przewodniczącego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Gospodarki, Infrastruktury - pracy jest dużo, trudno jest godzić wszystkie obowiązki ale stara się wywiązywać z nich jak może. Jest jednym z 39 radnych Sejmiku w koalicji rządzącej składającej się z 17 radnych Platformy Obywatelskiej i 7 radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powiedział, że odwiedza inne samorządy, proponując różną współpracę i myśli, że w Złotowie też taka współpraca będzie. H. Szopiński zadeklarował również wszelką pomoc, jeżeli będzie taka potrzebna oraz poinformował, że będzie uczestniczył w sesjach.

 2. A. Andrzejewska – w lutym dostaliśmy statut, deklarację członkowską przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Zapytała czy miasto przystąpiło do tej organizacji, i jakie z tego będziemy mieli korzyści.

 3. R. Głyżewski – poruszył sporawy organizacyjne dotyczące pracy Rady, żeby materiały na sesję przychodził wcześniej. 1. Henryk Golla – poinformował, że na Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, radny K. Steffen zgłosił wniosek dotyczący ul. Jeziornej, tj. „usprawnienia spływu wody deszczowej przy posesji p. Kubackiego”. Prosił o odpowiedź w tej kwestii.

 2. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przypomniał, że konieczności złożenia do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2010 – w 2 egzemplarzach. Poinformował, że po szkoleniu RIO, na którym była mowa, że małżonkowie muszą również w oświadczeniach wykazać swoje dochody, był w Urzędzie Skarbowym, gdzie dowiedział się, że w dalszym ciągu jest tak jak było, tj. małżonkowie nie muszą składać oświadczeń majątkowych. Ponadto poinformował o sposobie wypełnienia części A pkt II oświadczenia, gdzie w ppkt 1) wpisuje tylko powierzchnię domu, natomiast w ppkt 4) wpisuje się działkę, na której znajduje się dom, czyli powierzchnię i wartość tej działki.

 2. Poinformował o zaproszeniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego na uroczystości z okazji 71 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbędą się w dniu 13 kwietnia br. w Poznaniu. Zainteresowanych wyjazdem, prosił o zgłoszenie się do biura Rady.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.Punkt 24.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.20, zamknął V sesję Rady Miejskiej.
Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad Przewodniczący

Rady Miejskiej

Krzysztof Koronkiewicz

mgr Stanisław Pikulik