UCHWAŁA NR XX/184/12

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 30 października 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. ”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: nr 17 poz. 128; z 2007 r.: nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675; z 2011 r.: nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281; z 2012 r.: poz. 567) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 ze zmianami: z 2011 r.: nr 112 poz. 654, nr 149 poz. 887, nr 205 poz. 1211, nr 208 poz. 1241 i nr 209 poz. 1244) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Roczny Program Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane w zależności od możliwości finansowych Miasta.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej

 

 

mgr Stanisław Pikulik