Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie

CPV:
45.21.00.00-2, 45.21.22.12-5, 45.30.00.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniający warunki określone w art. 22 ust. ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, stanowiących podstawę dokonania oceny spełniania warunków, wymagane jest, aby Wykonawca:
1) Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadania polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej.
2) Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym, co najmniej 3 pracownikami kadry technicznej posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi i będącymi członkami właściwych izb samorządu zawodowego, w tym:
a) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe, min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji, co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
b) 1 osobą na stanowisko kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, w tym, co najmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sanitarnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
c) 1 osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, w tym, co najmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
3) Znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym:
był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 mln. zł.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.


Termin realizacji:
do dnia 20 czerwca 2013 r. (wraz z uzyskaniem w tym terminie pozwolenia na użytkowanie).

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2012-10-22 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-10-22 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące