PROTOKÓŁ NR XII/11

z XII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 27 grudnia 2011 roku


W dniu 27 grudnia 2011 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Powiedział, że sesja, będzie składać się z dwóch części: I-szej – uroczystej oraz z części II-giej – roboczej. Przedstawił porządek uroczystej, I części sesji:

 1. wprowadzenie w świąteczny nastrój poprzez modlitwę, odczytanie ewangelii przez ks. Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP – Dariusza Chabraszewskiego,

 2. dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń.

Ks. Proboszcz Dariusz Chabraszewski – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wprowadził w świąteczny nastrój, odczytał ewangelię o Zwiastowaniu Maryi oraz złożył wszystkim najlepsze życzenia.

Następnie, wszyscy obecni, dzieląc się opłatkiem, składali sobie życzenia.

Po uroczystej części, przystąpiono do dalszych obrad sesji.

Obecnych było 13. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Henryk Golla i Jacek Lewandowski.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Komendanta Powiatowego Policji, prezesów i dyrektorów jednostek samorządowych, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Stanisława Wojtunia – za jego zgodą.

 2. Protokół z XI sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 25 października 2011 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 9/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zwołania XII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XII sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XII sesji głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Krajny w Złotowie.

 8. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr IV/19/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012-2042.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dla Gminy Miasto Złotów na 2012 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2012.

 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2011 rok.

 14. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2012 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XI/82/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 20. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 21. Zamknięcie sesji.    

Podczas sesji odbędzie się uroczyste wręczenie statuetki z okazji jubileuszu 20-lecia działalności firmy CHRUPEK PPHU M.F. Miedzińscy, M.A. Barczak Sp. jawna w Złotowie.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 12.10. do 14.12.2011 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 12 października do dnia 14 grudnia 2011 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Zwróciła się z prośbą o ponowne zamontowanie na parkingu przy ul. Szkolnej zapory ograniczającej (rury) wystawianie przednich części samochodów poza krawężnik - na jezdnię, która była na tym parkingu przed remontem.

 2. Poruszyła sprawę dotyczącą ul. Szkolnej. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę, iż ulica ta jest ulicą osiedlową i stawianie dodatkowych znaków, ograniczników jest wbrew przepisom, jednak przy wyjeździe z ul. Michała Robaka na ul. Szkolną - przy samum brzegu, zawsze parkują samochody, które znacznie ograniczają widoczność i utrudniają wyjazd z ul. M. Robaka.

 3. Zwróciła się do obecnego na sesji Komendanta Powiatowego Policji, żeby chociaż jeden – dwa razy, przeprowadzić akcję i sprawdzić, w godzinach rannych i popołudniowych, z jaką prędkością jeżdżą rodzice do Przedszkola nr 4 i szkoły. Jest to ulica osiedlowa i ograniczenie prędkości jest ewidentne, dlatego zwróciła się z prośbą, żeby sprawdzić to i pouczyć kierowców - nie jest za tym, żeby od razu karać, ale przypomnieć i pouczyć, że jest to droga osiedlowa.

 1. Radna M. Wegner:

W imieniu osób niepełnosprawnych, zwróciła się z prośbą do obecnego na sesji Komendanta Powiatowego Policji oraz do Straży Miejskiej, żeby sprawdzać, kto staje na parkingach w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, szczególnie tam, gdzie jest dojazd do sklepów.

 1. Radna A. Rogut:

 1. Zwróciła uwagę na brak oświetlenia w części chodnika od „Kaczego Dołku” w stronę ul. Partyzantów – przy promenadzie. Poinformowała, że był tam inaczej umiejscowiony chodnik, a lampy oświetleniowe zostały w parku, natomiast na nowej części chodnika nie ma w ogóle lamp i wieczorem jest tam ciemno.

 2. Prosiła o poprawienie betonowej nawierzchni na ul. Partyzantów, zarówno przy pierwszym jak i drugim wjeździe, gdzie beton jest zupełnie rozkruszony i pozostały tam znaczne dziury.

 3. Prosiła o naprawienie starych i częściowo uszkodzonych schodów do budynków przy pl. Kościuszki 7 i 8, które stanowią zagrożenie dla osób z nich korzystających.

 4. Zapytała, czy będą przygotowane bannery promujące Złotów dla osób wyjeżdżających na EURO 2012 do innych miast, np. do Poznania.

 1. Radny J. Białkowski:

Poruszył sprawę dotyczącą wyjazdu z ul. Garncarskiej na ul. Mickiewicza, gdzie odgrodzona jest część dla rowerzystów, z której nikt nie korzysta. Zwrócił uwagę na duży problem wyjazdu z ul. Garncarskiej, szczególnie w godzinach szczytu. Powiedział, że sytuację rozwiązałoby zrobienie rozjazdu w prawo i w lewo, dzięki czemu kierowcy - szczególnie ci, którzy chcą jechać w prawo - nie musieliby czekać w jednym rzędzie samochodów. Uważa, że należałoby zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu, tym bardziej, że wydzielona tam ścieżka rowerowa nie jest wykorzystywana, a jeżeli nawet, to można byłoby ją wydzielić jakąś inną drogą.

 1. Radny K. Żelichowski:

Zwrócił uwagę na to, że w ostatnim czasie na ul. Krzywoustego, Al. Piasta, Domańskiego często nie działało oświetlenie uliczne – awarie zdarzały się z dużą częstotliwością. Zapytał, czy sprawa ta została już rozwiązana, czy już nie będzie przerw w prądzie. Ponadto poinformował, że na łuku ul. Domańskiego i ul. Chojnickiej jest 6-7 nowych lamp, które w ogóle nie świecą. Zapytał, czy będą jakiejś kary dla Energetyki, bo to było naprawdę bardzo uciążliwe.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Poruszył sprawę oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza. Zwrócił uwagę na trafność decyzji w tej sprawie, ponieważ oświetlenie to poprawia bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Zapytał, czy będzie dalej sukcesywnie realizowane oświetlanie przejść dla pieszych na terenie miasta ? Jeżeli tak, to czy jest możliwość wykonania w pierwszej kolejności oświetlenia na Al. Piasta.

 2. Zapytał, jaki jest cel wycięcia 15 drzew na ul. Chojnickiej? - czy nie zostanie to tak ogołocone jak na ul. Jastrowskiej? Powiedział, że jest zdziwiony czasem ich wycinania, ponieważ po przeprowadzonym remoncie zostały wykonane ulice, chodniki, położone krawężniki, a jak będą wycinane korzenie, wjeżdżając buldożerami, zniszczą to. Zwrócił uwagę, że rok temu prosił kilkakrotnie o wycięcie jednego suchego drzewa, co ułatwiłoby wyjazd z parkingu przy sklepie Piotr i Paweł i jest problem z jego wycięciem, a przy ul. Chojnickiej zostaje wyciętych 15 drzew.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 19 porządku obrad XII sesji.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2011 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji, pytań do przedłożonego projektu uchwały nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 8. radnych, 5. - wstrzymało się ode głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/92/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 8. radnych, 5. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/93/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Krajny w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 18.893,00 zł. Związkowi Gmin Krajny, z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w ramach zadań Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Piła” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II – „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, Działanie 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”.

Dyskusji nie było, nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Krajny w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/94/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Krajny w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr IV/19/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o uchyleniu uchwały nr IV/19/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/95/11 o uchyleniu uchwały nr IV/19/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012-2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Radni otrzymali również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2011 r. wyrażającą pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Złotów – z uwagą dotyczącą przeliczenia niektórych wskaźników, co zostało zrobione i dostarczone radnym.

Przewodniczący St. Pikulik poinformował, że jest również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Złotów.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012-2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 8. radnych, 5. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/96/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012-2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Godz. 1150. Przewodniczący Rady ogłosił 10. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz.1200.

Obecnych było 13. radnych.

Po przerwie, zgodnie z informacją zawartą w Zarządzeniu o zwołaniu XII sesji, wręczono statuetkę z okazji 20-lecia działalności przedsiębiorstwa CHRUPEK PPHU M.F. Miedzińscy, M.A. Barczak Sp.j. w Złotowie, ufundowaną przez Radę Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski w podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Gratulacje złożyli: Grzegorz Marciniak – Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, Wioletta Lesińska – Dyrektor Izby, Barbara Beker – Prezes Grupy Producentów Grzybów w Jastrowiu oraz Stanisław Wełniak – Burmistrz Miasta i Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie. W imieniu właścicieli firmy statuetkę oraz dyplom okolicznościowy odebrał Pan Franciszek Miedziński.

Następnie, przystąpiono do dalszych obrad sesji.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali wcześniej – w listopadzie 2011 r. Był on przedstawiany i omawiany szczegółowo na wszystkich posiedzeniach komisji przez Skarbnika Gminy. Radni otrzymali również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotów na 2012 rok oraz uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Złotów na 2012 r.

J. Skórcz – Skarbnik Gminy przedstawiła prezentację multimedialną projektu budżetu na rok 2012, która jest załączona do protokołu. Omówiła projekt budżetu – projekt dochodów i wydatków na rok 2011. Dochody budżetu na 2011 rok ustalono na kwotę 40.307.273 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 38.757.273,00 zł., dochody majątkowe w kwocie 1.550.000. zł., wydatki – na 40.686.092 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 37.096.063 zł., wydatki majątkowe w wysokości 3.590.029 zł. Deficyt, na etapie projektu budżetu, w kwocie 378.819 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych. Zwróciła m.in. uwagę na to, że deficyt ten na pewno będzie musiał ulec zmianie z tego tytułu, że będą do realizacji dwie duże inwestycje, których realizacja była już uchwalona na rok 2011 – deficyt wzrośnie o około 7,5 mln zł.

K. Steffen – zwrócił uwagę na to, że w budżecie jest kwota 100 tys. zł. przeznaczona na dokumentacje na nowe drogi – zapytał, czy wiadomo o jakie drogi chodzi ?

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że był wniosek, aby przygotować dokumentacje przyszłościowe, w tym na drogach na osiedlu Jeziorna. Powiedział, że jest zamiar przygotowania projektu, jak będą środki z Unii, aby również na tym osiedlu poprawić stan dróg i taką dokumentację w przyszłym roku chcemy przygotować.

St. Wojtuń – zwrócił m.in. uwagę na dwie duże inwestycje tj. na przebudowę pływalni i boiska przy ul. Mickiewicza. Uważa, że jest to za dużo i powinniśmy z jednej z tych inwestycji zrezygnować. Liczy na to, że w trakcie roku Burmistrz podejmie taką decyzję i z jednej z inwestycji zrezygnuje, dlatego, że nie możemy patrzeć tylko na przyszły rok, ale również na lata następne, ponieważ czeka nas budowa obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy. W planach tego zadania, po stronie miasta, wpisana jest kwota 1.400 tys. zł., która jego zdaniem (St. Wojtunia) będzie zbyt małą kwotą. Powiedział, że widząc to, co dzieje się w kraju, jeżeli chodzi o budżet Państwa, to nie będzie Państwa stać na to, żeby pokryć 85 % kosztów tego zadania i najprawdopodobniej trzeba będzie zwiększyć tę kwotę – być może znacznie. Jeżeli wydamy środki na dwie duże inwestycje, to może okazać się, że nie będzie możliwości wzięcia kredytu na budowę obiektu zagospodarowania odpadów, która to inwestycja, jego zdaniem, jest dużo ważniejsza, ponieważ jest to strategiczne działanie na przyszłość. Poruszył sprawę oświaty, tj. wskaźnika procentowego 27 %, o którym mówiła p. Skarbnik, że jest to znaczny koszt w budżecie miasta. Poinformował, że w zeszłym roku sprawdzał te wskaźniki w innych miastach, gminach, w których wynosił on nawet od 40-50 % do 30 %. Uważa, że 27 % jest bardzo mało i to nie jest tak, że oświata dużo nas kosztuje, bo inne gminy ponoszą te koszty duże większe. Zwrócił uwagę na potrzeby remontowe szkół i zaapelował, że jak będą środki dodatkowe, to żeby przeznaczyć je na remonty szkół. Powiedział, że nie będzie głosował przeciw przedstawionemu budżetowi, ale wstrzyma się od głosowania, licząc na to, że rozsądek Burmistrza i Radnych pozwoli w przyszłości wykreślić z budżetu jedną z tych dużych inwestycji.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że 50-60% udziału w wydatkach innych gmin w oświacie jest łącznie z przedszkolami, a p. Skarbnik mówiła tylko o oświacie podstawowej i gimnazjalnej. Jeżeli dodamy do tego prawie 4 mln zł. na przedszkola, to wskaźnik ten w Złotowie wygląda zupełnie inaczej, bo to nie jest 27 %, tylko ponad 40 %.

St. Wojtuń – m.in. powiedział, że średnio wskaźnik ten w innych gminach wynosi około 35 %.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący Rady St. Pikulik przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, które radni otrzymali z materiałami sesyjnymi. Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywne opinie dotyczące projektu budżetu na rok 2012, tj.:

 • w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotów na 2012 rok,

 • w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Złotów na 2012 r.

Następnie, po przedstawieniu przez Przewodniczących Komisji opinii poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 8. radnych, 5. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/97/11 w sprawie budżetu na 2012 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2012 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2012 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/98/11 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2012 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2012.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/99/11 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2011 rok.

Radni otrzymali Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2011 rok. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2011 rok, nie wnosząc uwag.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2012 rok.

Radni otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2012 rok. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska jednogłośnie, głosami 13. - „za”, przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2012 rok, nie wnosząc uwag.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok jest załączony do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

K. Koronkiewicz – powiedział m.in., że cena wody została już ustalona za zgodą Burmistrza, ale trzeba byłoby jasno powiedzieć mieszkańcom, że to nie Rada podnosi cenę wody, tylko Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji za zgodą Burmistrza. Zapytał, czym kierował się Burmistrz godząc się na tak wysokie stawki za wodę i ścieki ? Uważa, że Burmistrz nie kierował się na pewno dobrem mieszkańców, bo praca radnych polega na tym, żeby być za mieszkańcami, a nie przeciwko. Wygrywając wybory Burmistrz był widziany w oczach mieszkańców jako dobry gospodarz i opiekun mieszkańców, czego teraz nie można powiedzieć, godząc się na tak drastyczne podwyżki. Powiedział, że społeczeństwo w Złotowie jest coraz biedniejsze, a podnosząc cenę wody i wcześniej podatków powodujemy, że mieszkańcy będą coraz ubożsi. Zwrócił uwagę, że większość młodzieży, która podjęła pracę, to nie w Złotowie, tylko w Holandii, w Anglii, a ci co tu zostali nie zarabiają dużo – nie mają pensji przybliżonych do członków Rady Nadzorczej, Zarządu MZWiK, czy Burmistrza. Powiedział, że podnosząc wcześniej podatki, powodujemy, że następują zwolnienia w „Metalplaście” – jest to jeden z czynników powodujących zwolnienia, dlatego nie wie czy idziemy w dobrym kierunku, zgadzając się na takie podwyżki, tym bardziej, że nie wiążą się one z budową stacji uzdatniania wody. Uważa, że warto byłoby w przyszłym roku, otrzymując propozycję taryf od Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, konsultować to ze wszystkimi radnymi. Prosił o wyjaśnienie tego.

Burmistrz St. Wełniak – udzielił na powyższe odpowiedzi, wyjaśnień. Powiedział m.in., że pewnie nie przekona K. Koronkiewicza do racji podwyższenia ceny wody i ścieków. Zwrócił uwagę, że bycie radnym czy burmistrzem nie jest to lekka, łatwa i przyjemna praca. Tych lekkich, łatwych i przyjemnych decyzji czy dni, jest mniej jak tych trudnych i trzeba się z tym godzić i liczyć. Nie zgadza się z poglądem K. Koronkiewicza, że to radni nie ponoszą odpowiedzialności - każdy indywidualnie może tak powiedzieć, ale wobec tego jest pytanie o odpowiedzialność za sprawy miejskie generalnie, bo nikt o zdrowych zmysłach nie chce robić nikomu na złość, a z tego co powiedział K. Koronkiewicz, wynikałoby, że proponuje się podwyżkę wody i ścieków ponad miarę i na złość odbiorcom. Uważa, że w przypadku Złotowa jest kilka elementów, które powinniśmy brać pod uwagę. Jednym z nich są potrzeby remontowe, inwestycyjne, w tym budowa stacji uzdatniania wody, której nikt nie kwestionuje i zawsze jest mowa, że tych potrzeb jest więcej niż możliwości realizacji. Jeżeli tak, to są dwa wyjścia, o których przypomniał K. Koronkiewiczowi, tj. albo finansowane to jest przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z tzw. zysku i amortyzacji, albo z budżetu, bo innych pieniędzy nie ma, a tak czy inaczej są to pieniądze naszych mieszkańców. Zwrócił uwagę na to, że element kształtowania kosztów cen za wodę i ścieki jest znany, jest określony w przepisach i nikt od tego nie odejdzie. Są koszty, które można jedynie do tej taryfy wstawić i jeżeli K. Koronkiewicz wskazałby chociażby jeden z tych elementów kosztów, które tam nie powinny się znaleźć, to jest podstawa do tego, żeby zakwestionować propozycje Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jeżeli natomiast takiej propozycji czy takiego elementu nie wskaże, to jest drugie wyjście, że burmistrz może nie zaakceptować tej propozycji, a wtedy Rada nie ma wyjścia, bo musi uchwalić dotację, żeby pokryć te koszty. Zwrócił uwagę, że taki jest mechanizm i ten mechanizm jest prawidłowy, ponieważ nie ma tego, że ktoś bez pieniędzy coś zrobi i chyba nikt nie kwestionuje celowości, zasadności i rzetelności przygotowania tej propozycji cenowej, bo ona jest oparta o faktyczne koszty ponoszone przez zakład i jest poparta przepisami, które w tym względzie obowiązują i które nakazują wstawić takie koszty do tej kalkulacji. Pozostaje również bardzo ważna sprawa, odczucia społecznego. Jeżeli chodzi o ceny usług komunalnych, które są kształtowane przez gminy, to żyjemy w pewnej iluzji, bo godzimy się na ceny usług komunalnych kształtowane „wyżej”, np. kilkunastoprocentowy wzrost cen energii, gazu, a dlaczego taka negatywna ocena dotyczy usług komunalnych zatwierdzanych przez samorządy – bo jesteśmy pod presją naszych wyborców, pod presją naszych mieszkańców. Zwrócił się do K. Koronkiewicza, że trzeba również dyskutować na ten temat, a nie tylko, że wyborca powie, że „jest Pan najwspanialszym radnym bo Pan był przeciw tej podwyżce” – trzeba również „stanąć z otwartą przyłbicą” i mówić rzeczy niepopularne. Jeżeli chodzi o odczucie społeczne, to podał przykład 4-ro osobowej rodziny gdzie średnie zużycie wody w Złotowie na miesiąc wynosi około 5 m3 – jeżeli podnosimy nominalnie o 80 gr., to średnio jest to podwyżka na 4 osobową rodzinę 4 zł. w stosunku miesięcznym. Powiedział, że tego nie lekceważy, bo jest wiele rodzin, gdzie każda złotówka się liczy, ale jednocześnie nie można popadać w drugą skrajność i przesadę, bo 4 zł. to nie jest dużo. Natomiast, jeżeli przyjmiemy, że jest to 10 m3 i cena łączna za ścieki i wodę wynosić będzie 7,60 zł., tj. 76 zł. miesięcznie na 4 osobową rodzinę za wodę i odprowadzenie ścieków, to naprawdę nie są przerażające pieniądze, które nie byłyby do zapłacenia za taką usługę, bo jest to podstawowa usługa komunalna i życiowa. W związku z tym, argument ten powinien trafiać do ludzi, którzy nie tylko uważają, że muszą mieć wszystko za darmo albo pół darmo, ale którzy potrafią liczyć. Uważa, że powinno to przekonywać ludzi do tego, że te podwyżki są niezbędne. Następnym argumentem, którego nie da się też podważyć jest to, że jeżeli chodzi o cenę za ścieki i wodę w miastach tego typu jak Złotów czy nawet innych, to jesteśmy w dolnej strefie tych cen. Cena ta pokrywa przede wszystkim koszty, a poza tym nie jest ona dotkliwa dla mieszkańców, bo w innych miastach, przy podobnych jakości świadczonych usług, te ceny są zdecydowanie wyższe. Powiedział, że nikt nigdy nie mówił, że stacja uzdatniania wody pozwoli na niepowtórzenie się takiej sytuacji, jaka była od maja do sierpnia – stacja może być tylko jednym z elementów tego i na pewno powinniśmy w Złotowie stację uzdatniania wody wybudować, czego nikt nie kwestionuje. Przypomniał zaproponowane rozwiązanie dotyczące stacji uzdatniania wody – będzie ona realizowana w cyklu dwuletnim, aby nie stanowiła również zbyt dużego obciążenia w cenie wody i ścieków oraz budżetu, i w takich proporcjach, że MZWiK weźmie pożyczkę w wysokości 75 % kosztów budowy, a miasto dołoży 25 % z budżetu. Powiedział, że proponując podwyżki taryf za wodę i ścieki, nikt nikomu nie chce robić na złość, ani nie robi to celowo, aby dokuczać ludziom, żeby musieli za to płacić więcej.

K. Koronkiewicz – powiedział m.in., że zgadza się, iż na stację uzdatniania wody nie ma co żałować pieniędzy, tylko, że proponowana podwyżka nie wiąże się z tym, ponieważ będzie to dopiero w przyszłym roku. Przedstawił podwyżki w innych miastach, w tym: w Pile, podwyżka o 3 % – stawka wynosi 3,59 zł. za wodę, a razem ze ściekami – 7,19 zł., w Koszalinie: cena wody 2,91 zł., pozostali odbiorcy – 2,96 zł., a ścieki – 3,44 zł. Mając na względzie sytuację z wodą jaka była w bieżącym roku, uważa, że proponowany wzrost ceny o 20 % jest troszeczkę za duży. Powiedział, że zużycie wody na osiedlach domków jednorodzinnych wynosi od 20 do 25 m3 na dwa miesiące i nie jest tak, że zużycie miesięczne jest 5 m3 tylko 10 m3. Przypomniał, że była jeszcze podwyżka podatków, do tego dochodzi jeszcze podwyżka prądu, w wyniku czego wzrasta zubożenie mieszkańców. Powiedział, że życie ludzie, którzy zarabiają 2 tys. zł, nie jest takie proste – większość mieszkańców nie ma poborów zbliżonych do Burmistrza, Zarządu, czy Rady Nadzorczej MZWiK.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że próbował na komisjach tłumaczyć sprawy związane z podwyżką cen wody i ścieków, ale okazuje się, że nie wszyscy to rozumieją. Zwrócił uwagę, że K. Koronkiewicz nie mówi, jaka jest faktycznie podwyżka – mówił, że jest to 20 %, natomiast zapomina, że nie płacimy za samą wodę, tylko płacimy rachunek za wodę i za ścieki – wzrost cen jest tu o 11,3 %, a nie o żadne 20 %. Jeżeli chodzi o część ludzi, którzy są w gorszej sytuacji finansowej, to miasto ma instrumenty w postaci dodatków mieszkaniowych, żeby tym ludziom tego typu podwyżki wyrównać, o czym również mówił na posiedzeniach komisji – jest to jednym z elementów kosztów branych pod uwagę przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego. O tym trzeba pamiętać - jeżeli tego nie mówimy, to po prostu robimy jakieś nadużycia. Zwrócił uwagę, że mamy o 100 % lepszą wiedzę o cenach wody niż nasi mieszkańcy, którzy nie znają kalkulacji, które przedstawia Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Mając taką wiedzę i zgadzając się z tym, że trzeba budować stację uzdatniania wody i z tym, że woda powinna być lepsza w naszych wodociągach, to powinniśmy próbować przynajmniej ludziom to wytłumaczyć a nie, że „ja głosowałem przeciw” - to jest nie fair. Zwrócił uwagę, że nie mówimy o ilości wody na domek, o czym mówił K. Koronkiewicz, a o ilości wody na 1 mieszkańca – są takie osoby, które zużywają mniej i są osoby, które zużywają więcej. Są dowody i dokumenty na to, że im więcej osób jest w rodzinie, tym zużycie wody na 1 osobę jest niższe – jeżeli jest 1 – 2 osoby w rodzinie, to wtedy zużycie znacznie rośnie i nie będzie to 2,5 m3, tylko to może być 4,5 m3, 6 m3.

K. Cichański – zwrócił m.in. uwagę na to, że o pewnych rzeczach w niektórych miejscach nie wypada mówić i nie powinniśmy mówić – uważa, że od tego są komisje, na których trzeba rozmawiać. Natomiast, jeżeli nie rozmawia się na komisjach, tylko na sesji dlatego, że są media, to tak nie powinno być. Odnośnie cen wody, poinformował, że jest mieszkańcem w bloku i płaci za wodę, a mógłby za nią nie płacić i przyjąć takie stanowisko jak K. Koronkiewicz, tylko zachodzi pytanie, co w zamian – skąd te pieniądze weźmie Burmistrz, Prezes MZWiK. Powiedział, że taryfę podnosimy po to, żeby woda była lepsza, a jeżeli jej nie podniesiemy, to trzeba będzie zrefundować to z innych pieniędzy w budżecie.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował o cenach w innych miastach. Powiedział, że jeżeli chodzi o cenę wody w miastach ponad 100 tys. mieszkańców, to z 41 miast podanych na stronie internetowej, w 4-ch miejscowościach cena wody jest niższa niż w Złotowie – wszędzie jest wyższa, a jeśli chodzi o ścieki, to niższa cena jest w 19 miastach. Natomiast z tabeli, która zawiera 240 informacji na temat cen wody z różnych gmin w całej Polsce i różnych wielkości, wynika, że stawki za wodę + ścieki zaczynają się od 24 zł. – najwyższe, a kończą się na 5-6 złotych. W tabeli tej, ze stawką, którą chcemy uchwalić, znajdujemy się na 170 miejscu od góry, czyli znacznie poniżej połowy tej stawki – średnia cena wody wyliczona z tych 240 miejscowości wynosi 3,50 zł., a ścieków – 5,26 zł.

K. Żelichowski – zwrócił się do K. Koronkiewicza, że nie manipuluje się faktami, bo o proponowanej podwyżce cen wody, mówi on w zależności jak mu odpowiada, a tak się nie robi. Powiedział, że tak jak mówił Burmistrz, mamy jedną z najniższych cen wody w Polsce, a średnia może jest nieco wyższa, ale nie jest też za wysoka. Zwrócił uwagę na to, że im więcej wody sprzedaje się, tym jest ona tańsza, a my tej wody aż tak dużo nie sprzedajemy i ta woda powinna być droższa, a jednak nie jest.

Burmistrz St. Wełniak – m.in. zwrócił uwagę, że koszty stałe w produkcji i nie tylko wody, gdzie wynoszą one około 80 %, a wszystkich mediów komunalnych są bardzo wysokie, ponieważ musi być zachowana gotowość – obojętnie czy obywatel zużyje 5 m3, czy 10 m3, to wodociąg musi funkcjonować, a do tego musi być sprzęt, muszą być ludzie, musi być energia itd., co decyduje o tzw. kosztach stałych. Powiedział, że porównanie np. miast wielkości Koszalin, Poznań, Bydgoszcz do miejscowości takich jak Złotów, jest porównywaniem nie prawdziwym, ponieważ te koszty inaczej się rozkładają, jeżeli chodzi o produkcję jednostkową, czyli 1 metra 3.

A. Andrzejewska – zwróciła uwagę, że bieżący rok jest rokiem trudnym, gdzie na sesji Rady Miejskiej wielokrotnie był poruszany problem wody i może też to wpłynęło, że obecnie dyskutując o regulacji cen wody, mamy różne kontrowersyjne spojrzenie. Powiedziała, że nie wiadomo ile godzin dyskutowałoby się, to każdy z radnych będzie miał swoje wyrobione zdanie na ten temat. Uważa, że trzeba podjąć jakieś stanowisko i zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji na ten temat i określenie stanowiska poprzez głosowanie projektu uchwały.

Na pytanie K. Steffena, czy musimy podejmować uchwałę skoro nie jest ona dla nikogo żadnym miernikiem, ani miernikiem czy cena będzie, czy nie będzie, Przewodniczący Rady wyjaśnił, że musimy podjąć uchwałę, bo jak nie podejmiemy, to przedłuży się procedura i jest to utrudnienie dla wodociągów, ponieważ ten czas będzie dłuższy, a wiadomo, że jeżeli chodzi o sprawę wody, to jest ona niecierpiąca zwłoki. Sytuacja w Złotowie jest na tyle napięta, że nie jest to tylko uzdatnianie wody, ale i stan sieci wodociągowej i trzeba będzie przeprowadzić jeszcze wiele inwestycji. Powiedział, że dla firmy jest to sytuacja niepewności, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji.

K. Żelichowski – przypomniał, że trzebna wskazać chociażby jeden z elementów przedłożonej przez MZWiK kalkulacji, żeby zakwestionować propozycję taryfy – zapytał czy K. Koronkiewicz ma jakąś uwagę do tego, jeżeli nie, to zaproponował, żeby przystąpić do głosoweania projektu uchwały.

K. Koronkiewicz – odniósł się do wypowiedzi K. Cichańskiego. Powiedział m.in., że na każdej komisji mówił to samo, a na sesji pytał Burmistrza, ponieważ nie było go na komisjach.

Na uwagę Z-cy Burmistrza J. Kołodziejczyka, Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek A. Andrzejewskiej o zakończenie dyskusji.

Za zakończeniem dyskusji głosowało 10. radnych, przeciw -.2, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 9. radnych, przeciw – 3., 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/100/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XI/82/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XI/82/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/101/11 o zmianie uchwały nr XI/82/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/102/11 w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Mając na uwadze pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2011 r., zachodzi potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile - do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

K. Żelichowski, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej – przedstawił wniosek przyjęty jednogłośnie na tej komisji dotyczący składu osobowego Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika, tj., aby Zespołem tym była Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, tj. Alicja Andrzejewska, Jarosław Białkowski, Roman Głyżewski, Krzysztof Koronkiewicz i Sylwester Szczerbiak.

Wszystkie przedstawione osoby wyraziły zgodę na pracę w Zespole.

Nie zgłoszono uwag do proponowanego składu Zespołu.

Rada Miejska zaakceptowała przedstawiony skład zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile.

Przewodniczący Rady St. Pikulik przedstawił proponowany cały skład zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika:

Alicja Andrzejewska – przewodnicząca; członkowie: Jarosław Białkowski, Roman Głyżewski, Krzysztof Koronkiewicz, Sylwester Szczerbiak.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 11. radnych, 2. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/103/11 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 19.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta.

Radnej A. Andrzejewskiej:

  1. W sprawie parkingu przy ul. Szkolnej odpowiedział, że zapora ograniczająca parkowanie zostanie ponownie zamontowana i wykonawca o tym wie.

  2. Jeśli chodzi o parkowanie przy wyjeździe z ul. Michała Robaka na ul. Szkolną odpowiedział, że nie wie co tam zrobić, ponieważ oznakowanie byłoby nieprawidłowe – była mowa, żeby wymalować tam oznakowanie poziome. Poinformował, że interweniowała w tej sprawie Policja i Straż Miejska – dotyczy to dwóch ludzi, którzy są dosyć uparci i myśli, że trzeba z nimi przeprowadzić „męską” rozmowę. Powiedział, że nie można tworzyć takiej sytuacji, żeby władza, która ma przestrzegać prawa, świadomie i celowo je łamała, stawiając znaki w miejscach niedozwolonych. Uważa, że sprawę parkowania samochodów na ul. Szkolnej – przy wyjeździe z ul. Michała Robaka należałoby załatwić indywidualnie, a jeżeli nie ma innej sankcji, to trzeba tych ludzi zmusić do tego, żeby przestrzegali.

Radnej M. Wegner:

W sprawie parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, odpowiedział, że jest to podobna sprawa jak na ul. Szkolnej, ponieważ samochody rzeczywiście stoją na tych miejscach. Ludzie, którzy mają uprawnienia, zrobili sobie z tego miejsca stałego postoju. Niekiedy samochody stoją tygodniami – taki przypadek był na ul. Boh. Westerplatte i na interwencję mieszkańców, Straż Miejska zleciła wykonanie tabliczek z określonym czasem postoju. Powiedział, że ten, kto ma takie uprawnienia i nadużywa je, to nie korzysta zgodnie z przeznaczeniem tego prawa. Jednocześnie zwrócił uwagę, że jeżeli nie ma sankcji - bo jak zaparkuje samochód, to nie jest zapisane jak długo może parkować - to samochód będzie stał tak długo, aż ktoś zwróci uwagę. Problem rzeczywiście jest, bo pozostali ludzie, uprawnieni do korzystania z miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych, nie mają gdzie stawiać samochodów. Powiedział, że zwróci na to uwagę Straży Miejskiej. Ponadto zwrócił się z prośbą do obecnego na sesji Komendanta Powiatowego Policji, aby przy okazji kontroli Policji, również zwracać na to uwagę. Zdaje sobie jednak sprawę, że bez tabliczek, które ograniczają czas postoju, jest to trudne do egzekwowania.

Radnej A. Rogut:

  1. W sprawie oświetlenia na „Kaczym Dołku” odpowiedział, że słupy oświetleniowe zostaną przełożone tak, żeby oświetlenie było przy istniejącym chodniku.

  2. Jeżeli chodzi o nawierzchnię betonową przy ul. Partyzantów odpowiedział, że do końca nie jest pewien, czy jest to droga miejska, czy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Powiedział, że rozeznamy sprawę, z tym jednak, że nie jest to prosta rzecz, ponieważ wymaga to gruntownego remontu, bo poprawienie betonem nie da efektu. Trzeba tam zrobić nową nawierzchnię asfaltową. Poinformował, że temat ten był już poruszany, kiedy była wykonywana ul. Gorzelniana i ul. Dwór Złotowski, ale ponieważ nie było to ujęte w planie i w budżecie, dlatego nie zrealizowano tego. Jednak, z tego co pamięta, to nie jest ulica miejska – najprawdopodobniej jest to dojazd do byłego PGR, ale sprawdzi to i damy odpowiedź.

  3. W sprawie uszkodzonych schodów do budynków przy pl. Kościuszki 7 i 8 – zwrócił się do obecnego na sesji J. Bobka - Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, żeby rozeznał sprawę i zwrócił uwagę co tam jest.

  4. W sprawie bannerów dla mieszkańców wyjeżdżających na mecze EURO 2012 odpowiedział, że będzie to zrealizowane.

Radnemu J. Białkowskiemu:

W sprawie wyjazdu z ul. Garncarskiej na ul. Mickiewicza, gdzie odgrodzona jest część dla rowerzystów, z której nikt nie korzysta odpowiedział, że wiosną zostanie to rozebrane. Poinformował, że nie mieliśmy wpływu na tą decyzję, ponieważ przy projektowaniu przebudowy ul. Mickiewicza, Zarząd Dróg Wojewódzkich postawił warunek, że ma być rozdzielony pas, tj. wydzielona ścieżka rowerowa, co nie zdaje egzaminu, bo jak do tej pory, to nie spotkał w tym miejscu żadnego rowerzysty - jest to tylko siedlisko śmieci. Myśli, że na wiosnę to rozbierzemy i będzie po sprawie.

K. Żelichowskiemu:

W sprawie awarii oświetlenia na ul. Krzywoustego odpowiedział, że powinna już być tam poprawa. Powiedział, że jest to związane z naruszaniem kabli przy okazji realizacji inwestycji i wtedy, kiedy jest tam trochę wilgoci, to zaczynają się tam dziać różne rzeczy i to oświetlenie nie działa. Jeżeli chodzi o oświetlenie zjazdu w ul. Chojnicką, odpowiedział, że zwrócimy na to uwagę i nie powinno być tam problemu - zrobimy to.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

  1. W sprawie doświetlenia przejść dla pieszych, odpowiedział, że trwało to długo – samo uzyskanie pozwolenia trwało ponad rok, a wykonanie – jeden, dwa dni. Powiedział, że w planie jest jeszcze wykonanie w tym roku oświetlenia przejść na ulicy Norwida – przy „Biedronce” i na al. Piasta – przy PSS „Społem”, a jeżeli będzie trochę oszczędności na oświetleniu, to będziemy próbować zrobić to również w innych miejscach. Zwrócił uwagę, że jest to bardzo kosztowne. Powiedział, że tak na dobrą sprawę, to nie wiadomo, kto to faktycznie powinien robić, czy miasto, czy ewentualnie zarządca drogi, czy energetyka, a spada to na nas, ponieważ my chcieliśmy to zrobić. Poinformował, że oświetlenie tych trzech przejść kosztuje ponad 50 tys. zł., bo lampy te są niestety bardzo drogie. Jednak rzeczywiście była potrzeba instalacji oświetlenia w tych najbardziej newralgicznych miejscach, ponieważ chodzi tam dużo ludzi i jest ciemno, a efekt jest, czego nie można kwestionować.

  2. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew na ul. Chojnickiej odpowiedział, że jest to droga wojewódzka i Zarząd Dróg Wojewódzkich przy opracowywaniu dokumentacji wystąpił najpierw o wycinkę części drzew, a później, w trakcie robót, wystąpił o wycinkę dodatkowych. Ponieważ zmieniły się przepisy, w przypadku pasa drogowego musieliśmy uzyskać uzgodnienia różnych instytucji i dlatego to długo trwało – obecnie jest wydana zgoda na wycinkę tych drzew i uważa, że nie ma co ich żałować. Drzewa te są stare, w większości schorowane a w części suche i ich żywot nie jest już długi – ponadto podczas budowy, przy zakładaniu kanalizacji i krawężników został naruszony system korzeniowy i dlatego uważa, że drzewa te powinny zostać usunięte. Zwrócił uwagę na to, że duże drzewa z rozgałęzionym systemem korzeniowym powodują niesamowite szkody w nawierzchni, czego dowodem jest odcinek ulicy Jastrowskiej – od ul. Wielatowskiej do Zamku, gdzie po prawej stronie na nawierzchni jest łata na łacie, a jadąc w kierunku Jastrowia, nawierzchnia jest prawidłowa i porządna. Uważa, że lepiej posadzić nowe drzewa, które są specjalnie hodowane dla potrzeb miejskich – są to drzewa szczepione, spełniają tą samą rolę, a jednocześnie nie wyrządzają szkody w nawierzchni chodników i dróg. Natomiast w sprawie wycinki drzewa przy wyjeździe z parkingu przy sklepie Piotr i Paweł odpowiedział, że jest tam problem, bo ta część drogi, gdzie stoi drzewo, nie jest miasta i musimy uzyskać zgodę Starostwa, w związku z tym jest taka długa procedura. Powiedział, że są tam dwa drzewa i będą one wycięte.

Na uwagę K. Koronkiewicza, że ma obawę iż przy wyrywaniu korzeni, będą zniszczone chodniki, Burmistrz odpowiedział, że korzenie nie będą wyrywane i nie będą zniszczone chodniki, nawierzchnia, ponieważ będzie to frezowane. Poinformował, że będą nasadzane nowe drzewa.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 20.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Poinformował, że wpłynęło podziękowanie od ks. Dariusza Chabraszewskiego – Proboszcza Parafii pw. NMP za wsparcie finansowe na potrzeby kościoła, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie remontu Fary, tj. wymiany pokrycia dachowego i częściowe wykonanie elewacji.

 2. Poinformował, że wpłynęły podziękowania za współpracę i życzliwość w okresie pracy w Parlamencie oraz życzenia od:

 • Stanisława Chmielewskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, kończącego pełnienie mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji;

 • Henryka Stokłosy – kończącego pełnienie mandatu Senatora VII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Przeczytał nadawców życzeń świątecznych i noworocznych, które wpłynęły do Rady Miejskiej.

 2. Złożył wszystkim życzenia noworoczne.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 21.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.00, zamknął XII sesję Rady Miejskiej.


Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Stanisław Wojtuń


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik