Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na IX sesji w dniu 30 sierpnia 2011 roku:


  1. UCHWAŁA NR IX/67/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011

  2. UCHWAŁA NR IX/68/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 - 2042

  3. UCHWAŁA NR IX/69/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie
    Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 24 października 2011 r., Nr 282, poz. 4507

  4. UCHWAŁA NR IX/70/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

  5. UCHWAŁA NR IX/71/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników