Plan pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2011


TEMATYKA SESJI:


STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2010 roku.

 2. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2011 rok.

 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata 2010 – 2020.

 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Złotowa.


MARZEC

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów za 2010 rok.

 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2010.

 3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2010 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2011.

 4. Przyjęcie kierunków działań Rady Miejskiej w Złotowie na kadencję 2010 -2014 oraz zatwierdzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2011 – 2014.


KWIECIEŃ

 1. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2011 rok.

 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za 2010 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.


MAJ

 1. Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w rok 2010 i zamierzeń placówki na 2011 rok.

 2. Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów 2011.

 3. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów.


CZERWIEC

 1. Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mie cie Z otowie, ś ł w tym o wynikach naboru dzieci i planach remontowych przedszkoli.

 2. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej – z przedstawieniem opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

 3. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z prowadzonej działalności.


SIERPIEŃ

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.

 2. Informacja o dostępności usług medycznych i stomatologicznych w szkołach i w mieście.

 3. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych

 4. na rok 2011.


WRZESIEŃ

 1. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta

 2. Złotów za I półrocze 2011 roku.

 3. Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2010/2011 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2011/2012.


PAŹDZIERNIK

 1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalowych na rok 2012.

 2. Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów 2011.


GRUDZIEŃ

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Miasta Złotów na 2012 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2012 rok.

 3. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2011 rok.

 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2012 rok.

 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na 2012 rok.

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 7. i zbiorowego odprowadzania ścieków.


UWAGA

Powyższa tematyka może być poszerzona i uzupełniana o tematy bieżące m.in. o podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, po wyczerpaniu procedury administracyjnej, o nadaniu nazw ulicom i placom o zmianach w budżecie oraz w miarę pojawienia się potrzeb.