PROTOKÓŁ NR VII/11

z VII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 31 maja 2011 roku


W dniu 31 maja 2011 r. od godz. 14.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady VII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 14.00., stwierdzając udział 13. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Jacek Lewandowski i Krzysztof Żelichowski.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Zastępcę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego, Komendanta Powiatowego Policji Grzegorza Gibaszka, Naczelnika Wydziału Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Tomasza Manikowskiego, Jana Szwalguna – Dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zofię Korpusik Jelonkową – Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej, dyrektorów placówek budżetowych, przedstawicieli mediów, prasy i wszystkich przybyłych gości oraz wszystkich Radnych.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z VI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Annę Rogut – za jej zgodą.

 2. Protokół z VI sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2011 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 4/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zwołania VII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

St. Wojtuń zwrócił uwagę na to, że w pkt 10 Zarządzenia o zwołaniu VII sesji Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2016” wkradł się błąd w latach obowiązywania uchwały – powinno być tak jak w otrzymanych materiałach, tj. „na lata 2012 – 2016”.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie, głosami 13. „za” przyjęła poprawkę do porządku obrad VII sesji dotyczącą pkt 10, o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.

W związku z tym, że więcej uwag, propozycji zmian nie zgłoszono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony porządek obrad sesji.

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowali wszyscy obecni Radni – 13 osób.


Rada przyjęła poniższy porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z VI sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2010 i zamierzeń placówki na 2011 rok.

 6. Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów 2011.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2011 rok.

 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie przy skrzyżowaniu al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w okolicach ulic: Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Gminy Miasta Złotów ze społecznością francuskiego miasta La Fléche.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 15. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 16. Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 13.04. do 17..05.2011 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 13 kwietnia do 17 maja 2011 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny R. Głyżewski:

 1. Poruszył sprawę bieżącego utrzymanie dróg w mieście – są 132 ulice, z tego 123 objęte są bieżącym utrzymaniem. Powiedział, że uliczki osiedlowe ujęte w wykazie od poz. 85 do poz. 123 – są wpisane do 3. krotnego czyszczenia. Poinformował, że dzwonił do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, gdzie p. M. Walter powiedział, że ulice te nie będą czyszczone w bieżącym roku. Uważa, że mieszkańcy na osiedlach dbają i robią więcej niż trzeba, ale „miasto” powinno również im pomóc.

 2. Zaproponował, aby w tym roku zaplanować już i wspólnie z Gminą Złotów, Nadleśnictwem, z Zarządem Dróg Wojewódzkich, podejść do zadania - tematu wykonania ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 189 Złotów – Blękwit i połączyć z istniejącym już chodnikiem, tworząc dużą pętlę w celach turystycznych.

 1. Radny J. Białkowski:

Poruszył sprawę stawianych samochodów na parkingach, szczególnie przy kościele p.w. Św. Rocha i przy rondzie, na którym stoi kilka – od 3 do 7 samochodów bez tablic rejestracyjnych. Uważa, że tak nie powinno być, ponieważ samochody te zajmują miejsca parkingowe, których aż tak dużo nie ma i nie jest to komis, gdzie stawiane są samochody bez tablic rejestracyjnych.

 1. Radna A. Andrzejewska:

Zwróciła uwagę na problem braku na cmentarzu komunalnym sektora na urny – uważa, że należałoby podjąć ten temat.


Przewodniczący Rady St. Pikulik – poinformował, że problem ten był już poruszany wcześniej. Powiedział, że Dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych miał zrobić rozeznanie w tym względzie, tj. jakie byłyby to koszty i, w którym miejscu to usytuować.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Zapytał o spowalniacz ruchu, który miał być założony na ul. Łowieckiej – Zapytał, jak długo jeszcze mieszkańcy mają na to czekać, ponieważ trwa to już 2 miesiące.

 2. Zapytał, kiedy będzie założone lustro przy wyjeździe z parkingu przy sklepie „Piotr i Paweł”.

 3. Nawiązując do niedawnego pożaru, gdzie rodziny straciły mieszkania, prosił, żeby przedstawić sytuację odnośnie mieszkań. Wprawdzie miasto bardzo sprawnie zabezpieczyło mieszkania zastępcze rodzinom poszkodowanym, ale jeśli byłaby taka potrzeba, to ile jest jeszcze takich mieszkań, które można byłoby zagospodarować.

 1. Radny K. Steffen:

Zapytał jak wygląda sprawa załatwienia jego wniosku o dodatkowe przejście dla pieszych na ul. Jastrowskiej.

 1. Radny K. Cichański:

W imieniu mieszkańców ul. Boh. Westerplatte i Moniuszki podziękował za zrealizowanie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, tj. za barierki, które zostały tam niedawno postawione, co poprawi bezpieczeństwo młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz mieszkańców.

 1. Radny H. Golla:

 1. Nawiązał do wcześniej zgłaszanej sprawy dotyczącej problemu parkowania przy Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej, która miała być rozwiązana przy okazji rozbudowy basenu, co na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze do końca wyjaśnione. Zapytał, czy w związku z tym, rozwiązanie parkingowe przy ZCAS będzie uregulowane, czy nie, ponieważ w projekcie rozbudowy basenu miały być dodatkowe miejsca parkingowe.

 2. Powiedział, że zgłaszał postawienie dodatkowych ławek na promenadzie – na odcinku od „starego” Nadleśnictwa w kierunku przepompowni ścieków. Zapytał, w jakim terminie sprawa ta zostanie sfinalizowana.

 3. Poruszył sprawę dotyczącą parkingu naprzeciw TESCO – w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego i PZU, gdzie w niektórych dniach można odnieść wrażenie, że jest to komis samochodowy – samochody stoją tam po kilka dni, skutecznie blokując miejsca tym, którzy przyjeżdżają do pracy do sąsiednich zakładów i instytucji.

 1. Radny K. Kulasek:

 1. Zapytał, czy planowane jest na promenadzie rozdzielenie ścieżki dla rowerów i dla pieszych, ponieważ często, przy tak dużym ruchu, zaczyna to kolidować z przemieszczaniem się osób na promenadzie.

 2. Powiedział, że na osiedlu „za rzeką”, między ul. Promykową a szkołą jest wydeptana i uczęszczana ścieżka – przejście obok „górki”. Zapytał, czy można byłoby na tym krótkim odcinku, w stronę przedszkola, położyć chodnik – z płytek uzyskanych z odzysku, ponieważ podczas deszczu jest tam błoto i są trudności z przejściem.

 3. Powiedział, że na IV sesji pytał o sprawę usunięcia materiałów szkodliwych zawierających azbest – dostał odpowiedź, że będzie przeprowadzona inwentaryzacja. Zapytał, czy coś dalej było z tym robione, czy wiadomo już, jaki stan mamy i czy będziemy ruszać ten temat.

 1. Radny St. Wojtuń:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą ul. Wańkowicza i Reymonta w dni targowe. Powiedział, że co roku o tej porze nasilają się problemy związane z wyjazdem z osiedla przy tej ulicy, ponieważ samochody parkują tam w nieprawidłowych miejscach – na łuku ul. Wańkowicza przy ul. Reymonta i nie ma interwencji Policji, ani Straży Miejskiej. Prosił, żeby zająć się tą sprawą.

 2. Powiedział, że za budynkiem przy ul. Boh. Westerplatte 2, od strony ul. Słowackiego, jest wolny plac. Zaproponował, żeby przeznaczyć go na parking – powiedział, że może nie jest to zadanie na ten rok, ale warto byłoby o tym pomyśleć w roku przyszłym.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta w pkt 14 porządku obrad VII sesji.

Punkt 5.

Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2010 i zamierzeń placówki na 2011 rok.

Radni otrzymali Informację Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2010 i zamierzeń placówki na 2011 rok. Wszystkie komisje pozytywnie przyjęły przedłożoną Informację.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej za szereg wspaniałych imprez i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2010 i zamierzeń placówki na 2011 rok, nie wnosząc uwag.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów 2011.

Radni otrzymali Informację o stanie przygotowań do XVII edycji Euro Eco Meeting Złotów 2011 na dzień 18 maja 2011 roku oraz Program Euro Eco Meeting Złotów 2011 – założenia. Wszystkie komisje pozytywnie przyjęły przedłożoną Informację.

Pytań, uwag do przedłożonych materiałów nie zgłoszono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację o stanie przygotowań do XVII edycji Euro Eco Meeting Złotów 2011, nie wnosząc uwag.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2011 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz – Skarbnik Gminy Przypomniała proponowane zmiany:

planie dochodów bieżących, w tym m.in. zwiększenie: o kwotę 432.800 zł. z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz w związku z wpłaconymi dochodami z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe uregulowanie należności w wysokości 10.000 zł.; o kwoty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również odsetek od nich, wpłaconych na rachunek Urzędu Miejskiego przez MOPS, a odprowadzanych w całości do Urzędu Wojewódzkiego jako dochody Wojewody - kwoty zwiększeń to odpowiednio 10.000 i 35.000 zł.; w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 17.950 zł. – dotacja przeznaczona jest na pomoc państwa w zakresie dożywiania;

w zakresie wydatków bieżących, w tym m.in. zwiększenie o dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami – prace remontowe i rozbiórkowe – kwota dotacji wynosi 70.000 zł.; o 100.000 zł., z przeznaczeniem na dokonanie wycen nieruchomości do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz o 65.000 zł. w celu wypłaty odszkodowań za przejęcie działek ( ul. Jarzębinowa ); o 20.000 zł. na plany zagospodarowania przestrzennego; o kwotę 4.670 zł. z tytułu wypłat wynagrodzeń dla osób obsługujących monitoring miasta oraz o 25.000 zł. z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń Urzędu Miejskiego; o 20.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Złotowie; o kwotę 2.600 zł. z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłacenie użytkowanych telefonów komórkowych; o kwotę 11.500 zł. z przeznaczeniem na “doposażenie” Policji w urządzenia, które będą wykorzystywane na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; o 17.950 zł. – w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody; o kwotę 35.000 zł. na naprawę oświetlenia ulicznego; o kwotę 85.330 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac gospodarczych wykonywanych przez pracowników zatrudnionych przy pracach gospodarczych na terenie miasta; o kwotę 20.900 zł. na organizację Euro Eco Meetingu; o kwotę 13.000 zł. na organizację Euro Eco Meetingu z zakresu zadań dotyczących imprez kulturalnych; o 50.000 zł. dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie zadań sportowych; o kwotę 50.000 zł. na opłacenie podatku VAT zawartego w fakturach zakupu; zmniejsza się wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na dopłaty do 1 m2 ścieków kanalizacji deszczowej, uiszczane do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie;

w zakresie wydatków majątkowych: m.in. zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na przebudowę ul. Marii Zientara – Malewskiej o kwotę 70.000 zł.; 25.000 zł. przeznacza się na modernizację (ocieplenie) spichlerza, a 42.700 przenosi się z działu 921, rozdziału 92105 zmniejszając środki przeznaczone na wykonanie makiety na Półwyspie Rybackim; do działu 900, rozdziału 90095 przenosi się zadanie inwestycyjne z działu 926, rozdziału 92695. Zadanie p.n. “Budowa pomostu na plaży przy ul. Wioślarskiej” rozszerza się o “zagospodarowanie terenu pod caravaning “ – wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 250.000 zł.

Skarbnik Gminy J. Skórcz – zwróciła uwagę, że bez zmian pozostają: deficyt budżetowy, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu Gminy Miasta Złotów, w związku z czym nie dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podczas dyskusji, St. Wojtuń – zapytał o kwotę 50 tys. zł., która jest przeznaczona na sport – czy już wiadomo na jaki cel będzie ona przeznaczona i czego będą dotyczyły ogłoszone konkursy.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk udzielił odpowiedzi. Powiedział, że nie zostało to jeszcze ustalone, natomiast na pewno, przede wszystkim, na sport masowy dzieci i młodzieży, i być może jeszcze jakieś inne cele, które mają z tym związek a, które są zapisane w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i na podstawie tego, po uchwaleniu zmian w budżecie, konkurs ten zostanie ogłoszony.

St. Wojtuń – powiedział, że zbliża się okres letni i młodzież, która ćwiczy w klubach sportowych, wybiera się na pewno na obozy sportowe i dlatego zasugerował, że można byłoby przeznaczyć środki na ten rodzaj sportu, w tym również na obóz sportowy dla siatkarek.

Z-ca Burmistrza – odpowiedział, że nie pamięta jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o obozy sportowe, ale wie, że we wnioskach, które złożyła „Sparta” i inne kluby, takie rzeczy jak obozy dla dzieci i młodzieży też na pewno były – nie pamięta na pewno, czy był obóz dla siatkarek.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VII/53/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2011 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Dotyczy on ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami – w oparciu o powierzchnię użytkową nieruchomości zarządzanych przez MZGL oraz planowanych na 2011 r. dodatkowych kosztów remontów i rozbiórek budynków – 70.000 zł.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2011 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VII/54/11 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2011 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VII/55/11 o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.

Projekt uchwały z Programem radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Powiedział, że „Wieloletni program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi miasta” wygasł z upływem czasu, na który był uchwalony, natomiast była jeszcze dodatkowa uchwała – w sprawie zasad polityki czynszowej, której trzeba stwierdzić wygaśnięcie, ponieważ zasady te znajdują się w przedłożonym Programie. Po autopoprawce § 2 byłby § 3, a § 3 byłby § 4. Przedstawił treść § 2: „ Traci moc uchwała nr XXXVII/252/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Złotów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 159, poz. 4194)”.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez Z-cę Burmistrza.

Za jej przyjęciem głosowało 12. radnych, 1. - wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska przyjęła autopoprawkę zgłoszoną przez Z-cę Burmistrza.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

St. Wojtuń – powiedział m.in., że przedłożony Program jest „kroczkiem” poprawienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy, ponieważ budynki gminne mają około 95 lat, są to budynki bardzo stare, które wymagają bardzo dużych nakładów remontowych, dlatego cieszy go, kiedy miasto wspomaga Miejski Zakład Gospodarki Lokalami jakimikolwiek środkami. W przedłożonym Programie jest zapisane, że bez pomocy środków z budżetu miasta, nie obejdzie się i dlatego ma nadzieję, że uchwała, którą wcześniej podjęto – o przekazaniu 70.000 zł., nie jest uchwałą jednorazową, tylko będziemy przeznaczać co roku jakieś środki, żeby poprawić stan zasobów mieszkaniowych w mieście. Ponadto powiedział, że w Programie zmieniamy tutaj stawki czynszu, a konkretnie tzw. upusty, czy obniżki czynszu i to na niekorzyść najemców, którzy w 2012 r. otrzymają podwyżkę opłat czynszu – myśli, że miasto powinno trochę dołożyć, żeby im żyło się, mieszkało trochę lepiej, wygodniej i taniej. Zwrócił również uwagę, że w Programie jest opis planów remontowych – głównie nacisk jest na wymianę okien, termomodernizację i wymianę dachów. Powiedział, że są jeszcze potrzeby remontowe związane z instalacjami centralnego ogrzewania, elektrycznymi i pewnie takie potrzeby będą, dlatego tych środków trzeba będzie na pewno przeznaczyć dużo więcej.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że St. Wojtuń zwrócił tylko uwagę na podwyżki, natomiast nic nie powiedział na temat obniżek czynszu, które są zawarte w Programie. Po raz pierwszy, bo to się wcześniej nie zdarzyło, będą miały zastosowanie obniżki czynszu w związku z niskimi dochodami najemców. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ często jest tak, że najemcom nie przysługuje dodatek mieszkaniowy z uwagi na przekroczenie normatywu powierzchni mieszkania. Zwrócił uwagę, że dołożono normatyw powierzchni z dodatków mieszkaniowych po kilka metrów kwadratowych – 10 % w przypadku najmniejszego mieszkania, stanowi około 4 metrów więcej, co w rezultacie pozwoli na rozszerzenie kręgu osób, które będą korzystały również z obniżki czynszu poprzez to, że mają niskie dochody. Ponadto powiedział, że jeżeli chodzi o remonty i sprawy związane z remontami, to wprowadzono do Programu – do zasad polityki czynszowej – również możliwość, jeżeli najemca zdecyduje się, robienia pewnych remontów samemu, nie czekając na właściciela mieszkania. Musi się to odbywać za zgodą i wiedzą wynajmującego, a na czas trwania stosunku najmu lokalu przyznaje się najemcy prawo do zwrotu poniesionych nakładów na zajmowany lokal poprzez obniżenie do 50% czynszu najmu. Ludzie będą z tego korzystać, bo wiele osób, które mieszka w starych zasobach mieszkaniowych, chce remontować mieszkania, wymieniać okna, drzwi, zwłaszcza zewnętrzne.

Po przedstawieniu opinii komisji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 1. - wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2016”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie przy skrzyżowaniu al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Projekt uchwały i materiały dotyczące omawianego tematu radni otrzymali.

Wprowadzenia do tematu dokonał Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk. Poinformował m.in., że głównym założeniem planu ma być realizacja wniosku dyrektora szkoły muzycznej umożliwiająca rozbudowę budynku przy al. Piasta 31 o salę koncertowo – dydaktyczną oraz ustalenie nowych funkcji dla działki sąsiedniej. Obowiązujący plan dopuszcza jedynie wykonanie zmian remontowych wewnątrz budynku oraz zmian remontowych elewacji, pokrycia oraz docieplenia budynku i nie przewiduje możliwości dokonania rozbudowy budynku szkoły.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Po przedstawieniu opinii komisji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie przy skrzyżowaniu al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VII/57/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie przy skrzyżowaniu al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w okolicach ulic: Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Projekt uchwały i materiały dotyczące omawianego tematu radni otrzymali. Był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia dokonał J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza. Głównym założeniem planu ma być wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objętego planem takich jak: usług komercyjnych m.in. hotelarsko – gastronomicznych, stacji paliw i myjni samochodowych, handlowych, transportowych, funkcji mieszkalnej i dlatego konieczne jest zaplanowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury podziemnej (przebudowa skrzyżowania ulic: Grudzińskich, Jastrowska, Partyzantów - budowa ronda). Uważa, że plan ten pozwoli na zmianę w tym punkcie miasta i będzie to zmiana korzystna dla mieszkańców „za rzeką” i dla wszystkich tak, żeby komunikacyjnie skrzyżowanie ul. Grudzińskich z ul. Partyzantów usprawnić i, żeby ten ruch odbywał się bezkolizyjnie.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Po przedstawieniu opinii komisji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w okolicach ulic: Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VII/58/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w okolicach ulic: Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Gminy Miasta Złotów ze społecznością francuskiego miasta La Fléche.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia woli podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną francuskiego miasta La Flecie – umowa partnerska z La Fleche obejmie wspieranie wzajemnie korzystnych kontaktów między społecznościami obu miast, w szczególności w dziedzinie kultury, sportu, oświaty, nauki i zarządzania miastem.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Miasta Złotów ze społecznością francuskiego miasta La Fléche.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VII/59/11 w sprawie współpracy Gminy Miasta Złotów ze społecznością francuskiego miasta La Fleche.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił J. Kołodziejczyk Z-ca Burmistrz Miasta.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

 1. Jeżeli chodzi o sprzątanie ulic odpowiedział, że p. M. Walter z MZUK nie przeczytał prawdopodobnie załączników do umowy, bo z tego co wie, to załączniki te zostały zmienione przed drugim przetargiem i to wszystko powinno być uwzględnione, czyli również ulice, o których mówił R. Głyżewski, powinny być sprzątane.

 2. W sprawie chodnika do Blękwitu odpowiedział, że parę lat temu zapadły decyzje, żeby chodnik do Blękwitu był wykonany przy ul. Powstańców – było to wyraźne życzenie Wojewódzkiego Zarządu Dróg, również Gminy Złotów i Miasta. Przewidywano, że w przyszłości teren ten - po lewej stronie przy Powstańców, będzie zagospodarowany i wtedy taki chodnik byłby niezbędny. W tamtym okresie czasu, jak wydawano decyzję o warunkach zabudowy, to rozmawiano z Wojewódzkim Zarządem Dróg tak, żeby powstał chodnik o szerokości co najmniej 2,5 metra i tak jest. Powiedział, że chodnik ten może służyć zarówno jako ścieżka rowerowa jak i dla pieszych – była to dość poważna inwestycja za około 1 mln. zł. Natomiast, jeżeli chodzi ścieżkę przy ul. Partyzantów, to trzeba byłoby się nad tym zastanowić, bo my w tej chwili ten „nasz” ciąg spacerowo – rowerowy mamy zamknięty. Można go sobie swobodnie powiększać poprzez wjazd do Zwierzyńca i uzupełnić go ścieżkami gruntowymi. Ścieżkę, o której mówił R. Głyżewski trzeba byłoby budować w lesie i trzeba byłoby naruszyć drzewostan, dlatego wymagałoby to głębszego zastanowienia i wprowadzenia do zamierzeń Rady, ponieważ takich zamiarów – jeżeli chodzi o program działania Rady, nie ma.

Radnemu J. Białkowskiemu:

Zwrócił uwagę, że przy kościele Św. Rocha nie ma parkingu i nie wolno tam parkować – przypomniał, że jest tam znak zakazu parkowania. Natomiast co do parkingu przy rondzie, to zdarza się, że stoją samochody bez tablic rejestracyjnych. Poinformował, że Straż Miejska kilkakrotnie docierała do tych ludzi i wtedy zabierali te samochody. Podkreślił, że jest to problem nie tylko na tym parkingu, również, jak mówił H. Golla – przy Starostwie. Sytuacje takie mają miejsce tam gdzie pokazuje się więcej ludzi. Poinformował, że stawiano również na parkingu przyczepkę z reklamą, na co jednak osoba ta ma zezwolenie i ponosi opłatę z tego tytułu – za umieszczenie reklamy na naszym terenie. Powiedział, że poruszoną sprawę skieruje ponownie do Straży Miejskiej i poprosi ich, aby zwrócili szczególnie uwagę na parkujące samochody, które nie mają tablic rejestracyjnych, ponieważ one nie powinny tam stać.

Radnej A. Andrzejewskiej:

Jeżeli chodzi o miejsca na cmentarzu na urny odpowiedział, że jest zamiar wybudowania tzw. kolumbarium, czego jednak Miejski Zakład Usług Komunalnych nie wybuduje, ponieważ koszty tego są znaczne – jedno miejsce, gdzie mogą znaleźć się 2-3 urny, jeżeli rodzina wykupi, może kosztować 4- 5 tys. zł., a umowy są zawierane na 50 lat, bez możliwości przedłużenia. Musi to być porządna budowla, ponadto wymóg jest taki, że musi to być estetycznie, zaprojektowane przez architekta. Powiedział, że jest taki zamiar i na pewno na cmentarzu komunalnym takie kolumbarium powinno znaleźć się i myśli, że będzie. Najpierw jednak trzeba zrobić dokumentację i znaleźć na ten cel pieniądze w budżecie.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie spowalniacza ruchu na ul. Łowieckiej odpowiedział, że wysłano opracowanie do Starostwa, ponieważ potrzebna jest zmiana organizacji ruchu – próg jest zamówiony.

 2. Jeżeli chodzi o wyjazd z parkingu przy sklepie „Piotr i Paweł” odpowiedział, że zamiast lustra zaproponowano inne rozwiązanie, o czym mówił Burmistrz na sesji, że są możliwe dwa rozwiązania i zastosowano drugie rozwiązanie, tj. z tego parkingu wolno jechać tylko w prawo.

K. Koronkiewicz – powiedział, że z tego co pamięta z rozmowy z Burmistrzem, to miało być zastosowane jedno i drugie rozwiązanie, ponieważ sam skręt w prawo nie powoduje, że widoczność jest lepsza.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę na to, że skręt w lewo zdecydowanie pogarsza bezpieczeństwo, a ponadto niszczone są trawniki. Powiedział, że jest to blisko ronda, blisko parkingów i ruch nie odbywa się tam przy dużych prędkościach. Myśli, że ci kierowcy, którzy jadą z ronda – z czym spotyka się, wypuszczają kierowców jadących z parkingu przy „Piotrze i Pawle” – podobnie jest sytuacja w drugą stronę.

K. Koronkiewicz – poinformował, żeby wyjechać z parkingu, to trzeba częściowo wyjechać na ulicę i co jest całym niebezpieczeństwem. Wyjazd jest uciążliwy i skręt w prawo nie zmienia faktu, że widoczność jest ograniczona. Powiedział, że często dochodzi tam do kolizji, co potwierdziłby Komendant Policji.

Z-ca Burmistrza – powiedział, że nie upiera się, ale rozwiązanie, które zostało tam narzucone kierowcom, którzy korzystają z tego parkingu, poprawia bezpieczeństwo ruchu w obrębie tego wyjazdu i nie pozwala jechać na rondo. Parking jest przygotowany w ten sposób i miejsca parkingowe są wyznaczone w ten sposób, że wjazd jest przy Poczcie i inaczej się nie wjedzie – z tamtej strony nie można wjeżdżać, bo jest zakaz. Uważa, że należy to poobserwować i zobaczyć co się będzie działo.

 1. Jeżeli chodzi o sprawę wolnych mieszkań odpowiedział, że udało się zabezpieczyć mieszkania dla poszkodowanych osób w pożarze, ponieważ była taka sytuacja, że odzyskaliśmy duże mieszkanie, które było przygotowywane do remontu – do podziału na dwa mieszkania. Ponadto było mieszkanie, które kilka dni wcześniej osoba, wyjeżdżając na stałe do Niemiec, zdała nam i było ono przygotowane do zasiedlenia oraz dwa mieszkania przygotowane do zbycia na IV piętrze. Powiedział, że bezproblemowo udała się sprawa z mieszkaniami dla rodzin z pożaru – jedna z rodzin nie zasiedliła swojego mieszkania – mieszkają u rodziny. Na uwagę K. Koronkiewicza, że awaryjnie nie ma żadnych mieszkań, Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zawsze mamy awaryjnie jakieś mieszkania. Jest np. mieszkanie przy Al. Piasta 3, które próbujemy sprzedać i gdyby coś się zdarzyło, to wiadomo, że trzeba byłoby je zasiedlić. Powiedział, że wspomniane wcześniej duże mieszkanie, które jest dzielone na dwa, jedno będzie przeznaczone dla rodziny z pożaru, a drugie – po podziale będzie do zasiedlenia. Ponadto powiedział, że budynek, w którym był pożar jest przygotowywany do remontu – wcześniej wyprowadzono Hufiec ZHP po to, żeby uzyskać tam dwa mieszkania. Jeśli będą pieniądze, to remont ten będzie można wykonać w tym roku.

Radnemu H. Golla:

 1. W sprawie parkingu przy basenie odpowiedział, że nie ma jeszcze decyzji Rady, co do rozbudowy lub nie, basenu o SPA. Powiedział, że przetarg, który był wskazuje na to, że bez około 3 mln zł. nie da się tego zrobić. W związku z tym, będzie przygotowana informacja na ten temat i trzeba będzie to przedyskutować, czy w takiej sytuacji robić to, czy może czekać na nowe rozdanie pieniędzy unijnych i wtedy ewentualnie spróbować znaleźć dodatkowe środki. Jeśli chodzi o parking, to taka inwestycja byłaby możliwa, tylko wtedy tracimy automatycznie teren zielony, ponieważ parking, który miał powstać, to w części poprzez likwidację terenu zielonego, który jest przy basenie od strony Al. Piasta. Wiadomo, że miejsca parkingowe są zawsze potrzebne, ale tam nie ma problemu z parkowaniem – tylko nie trzeba próbować „wjechać samochodem na basen”, bo wystarczy zostawić samochód z drugiej strony ul. Norwida i jest po problemie. Natomiast oznaczając miejsca parkingowe, to samochodów zmieściłoby się jeszcze mniej. Jeżeli ktoś „na siłę” chce zaparkować, to może mieć później tylko do siebie pretensje, że nie może wyjechać, bo ktoś go zastawił. Jak zorganizujemy parking, to okaże się, że zdecydowanie ubyło miejsc parkingowych i dlatego chcielibyśmy tego uniknąć. Natomiast co do decyzji odnośnie tego dodatkowego parkingu przy basenie, to musimy zastanowić się, określić koszty i wtedy ewentualnie wystąpić do Rady o wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego.

 2. W sprawie dodatkowych ławek na promenadzie odpowiedział, że z drugiej strony ławki są ustawione, natomiast nie wie, czy jest jakaś decyzja odnośnie ławek, o których mówił H. Golla – wymagałoby to najpierw wybrukowania tych powierzchni, które są pod ławkami, bo jeżeli nie będą przymocowane, to będą one przenoszone, a tego chcielibyśmy uniknąć. Będziemy obserwować i zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać.

H. Golla – poinformował, że z rozmowy z Burmistrzem wynikało, że będą przygotowane podesty brukowe, ale uważa, że wystarczy jeden podest na 3 ławki, co nie jest wielkim nakładem. Ponadto powiedział, że co do parkingu przed pływalnią, to nie chodziło mu, żeby na terenie zielonym robić dodatkowy parking, ale żeby postawić znaki przy samym domu kultury, aby tam nie parkowano. Zwrócił uwagę na to, że niedaleko jest duży parking, a znak zakazu parkowania powinien uregulować sprawę przy ZCAS-ie.

 1. Jeżeli chodzi o komis samochodowy przy Starostwie odpowiedział, że przekaże sprawę Straży Miejskiej, aby spróbować coś w tym kierunku zrobić. Zwrócił jednak uwagę, że jest to trochę trudne, ponieważ stawiający mówi, że ma opłacony podatek, samochód jest sprawny, ma rejestrację, ubezpieczenie i ma prawo stać, co trudno temu zaprzeczyć. Powiedział, że Straż Miejska stara się interweniować, kiedy stawiane samochody nie zmieniają miejsca parkowania.

Radnemu K. Steffen:

Odpowiedział, że jeżeli chodzi o przejście dla pieszych na ul. Jastrowskiej, to przesłano wniosek do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i czekamy na odpowiedź.

Radnemu K. Kulasek:

 1. Odpowiedział, że na promenadzie nie jest planowany podział na ścieżkę dla rowerów i dla pieszych – z tego powodu, że są różne fragmenty promenady różnie obciążone, jeśli chodzi o ruch i wystarczy tylko trochę dobrej woli korzystających z promenady. Trudno jest robić dodatkowe utrudnienia tym, którzy chcą tam przyjemnie spędzić czas. Powiedział, że na promenadzie nie powinno uprawiać się wyczynu, chyba, że robi to ktoś wcześnie rano, jak nie ma tam w ogóle ruchu.

 2. Jeżeli chodzi teren zielony odpowiedział, że to nigdy tam nie planowaliśmy żadnych chodników, natomiast można byłoby pokusić się i położyć tam – obok „górki”, między ul. Promykową a szkołą chodnik z płytek uzyskanych z odzysku.

 3. Jeżeli chodzi o inwentaryzację azbestu odpowiedział, że co roku, co dwa lata ponawiane jest takie ogłoszenie w prasie, wysyłane są również do różnych instytucji, organizacji pisma, żeby taką inwentaryzację zrobili i dali znać, ile tego jest i taką wiedzę zaczynamy zdobywać. Powiedział m.in., że dużo pokryć azbestowych dachów jest przede wszystkim na działkach – w mieście jest też trochę, a na naszych zasobach jest to sukcesywnie wymieniane. Nie wie czy jeszcze w mieście mamy jakiś budynek mieszkalny przykryty azbestem, ale to już naprawdę rzadko się zdarza.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. W sprawie problemów z wyjazdami z ul. Wańkowicza, Reymonta odpowiedział, że jak podkreślił St. Wojtuń, jest to wina tych, którzy źle parkują. Ludzie chcą zaoszczędzić 2 zł. i nie chcą postawić samochodu na parkingu, mimo, że są wolne miejsca, co daje się zaobserwować od jakiegoś czasu. Powiedział, że poprosi Komendanta Straży Miejskiej, aby porozmawiał również z Policją na ten temat, żeby na to zwrócili uwagę, aby tam takich sytuacji nie było.

 2. Jeżeli chodzi o teren przy ul. Boh. Westerplatte 2, żeby przeznaczyć go na parking odpowiedział, że to jest dość proste, tylko nie wie, co powiedzieliby na to mieszkańcy, którzy generalnie są przeciwni temu. Są przepisy, które regulują sprawę parkingów i przy większej ilości miejsc postojowych, musi być odpowiednia odległość od okien bloku. Można rozważyć co tam zrobić, bo plac jest pusty – dzieci, które tam kiedyś bawiły się wyrosły i nie ma się komu bawić, również urządzenia zabawowe są już też zdewastowane, czy też nie ma ich tam wcale.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – podziękował Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, również Ochotniczym Strażom Pożarnym za akcję, którą przeprowadzili przy gaszeniu pożaru budynku przy Al. Piasta, za uratowanie majątku gminy i za uratowanie ludzi, którzy tam mieszkali, bo było zagrożenie życia. Jeżeli chodzi o pomoc, to p. Jarosław Bobek – p.o. Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, był tam praktycznie od początku do końca. Prosił również o zaangażowanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który poprzez swoje służby starał się i stara się w dalszym ciągu pomagać poszkodowanym w pożarze. Powiedział, że zrobiliśmy tyle, co było w naszych możliwościach.

R. Głyżewski – powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią na zgłoszoną interpelację dotyczącą ścieżki pieszo – rowerowej. Uważa, że jak będą zaangażowane trzy, cztery strony, to temat można załatwić. Powiedział, że to rozwiązałoby sprawę, ponieważ jest duży ruch i ludzie więcej biegają, chodzą, jeżdżą – uważa, że sprawa ścieżki jest tematem otwartym.

Ponadto R. Głyżewski poruszył sprawę drzewostanu w parku przy ul. Zamkowej, który stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa. Sprawę zgłaszał trzykrotnie i do tej pory konary drzew wiszą nad całym pasem jezdnym – konary są duże i mogą w każdej chwili spaść powodując tragedię.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk odpowiedział, że działania w tej sprawie zostały podjęte. Wysłano pisma do zarządzającego obiektem. Obiekt ten jest pod ochroną konserwatorską, bo jest to zabytek. Również cały park jest zabytkiem i każda przecinka drzew wymaga zgody konserwatora zabytków. Z informacji uzyskanej od zarządzającego obiektem, którym jest firma z Warszawy wiemy, że wystąpili oni do konserwatora zabytków o zgodę na przecinkę tych drzew. Myśli, że w najbliższym czasie powinni taką zgodę uzyskać i wtedy to wykonają. Powiedział, że jeżeli trzeba będzie im w jakiś sposób pomóc, to im pomożemy, jednak najpierw musi być zgoda konserwatora.

Punkt 15.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. K. Cichański – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zapoznano się z arkuszami organizacyjnymi szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012. Przedstawił wnioski przyjęte na posiedzeniu Komisji:

 1. Komisja popiera wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Marii Moniki Klein o powstaniu klasy usportowionej w roku szkolnym 2011/2012. Jednocześnie Komisja jest za utworzeniem w tej placówce klasy sportowej od roku szkolnego 2012/2013 i w związku z tym prosi o szczegółowy plan kosztów z tym związanych i zgodnych z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego” oraz

 2. Komisja wnioskuje o przeznaczenie 3 godzin tygodniowo umożliwiających utworzenie w Szkole Podstawowej Nr 1 klasy usportowionej w roku szkolnym 2011/2012.”

Powiedział, że wpłynął wniosek Pani Dyrektor, aby od 1 września 2011 roku powstała w Szkole Podstawowej Nr 1 klasa sportowa. Dokumenty, które Komisja otrzymała i pracowała nad nimi, pozwoliły wypracować wniosek, aby zasugerować Burmistrzowi, żeby klasa ta powstała od roku 2012/2013 - po uzupełnieniu dokumentów, o których przeczytał we wniosku, natomiast od 1 września 2011 r. – jeżeli byłaby taka możliwość i wola organu prowadzącego – Burmistrza, aby wprowadzić, oprócz 4 godzin wychowania fizycznego, dodatkowo 3 godziny. Wówczas można byłoby sprawdzić, jak to będzie wyglądało w perspektywie pierwszego roku, a klasa otrzyma 7 godzin, czyli prawie taki wymiar jak klasa sportowa – 10 godzin.

Ponadto powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła dwa wnioski odnośnie arkuszy organizacyjnych, tj.:

Komisja wnioskuje, aby dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta przy przygotowywaniu arkusza organizacyjnego szkół korzystali z programów komputerowych przystosowanych do tego celu, a nie ręcznie”.

Powiedział, że nie chodzi tu o estetykę, która jest też ważna, nie mniej jednak programy komputerowe przeznaczone do tego celu, pozwalają zniwelować powstałe błędy – takie oprogramowanie jest w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 i jak pamięta, w innych placówkach także. Powiedział, że gdyby arkusze były przygotowane przez program komputerowy, Komisja nie przyjęłaby drugiego wniosku, który brzmi:

Komisja po przeanalizowaniu arkuszy organizacyjnych szkół wnioskuje:
o zweryfikowanie polityki kadrowej w taki sposób, aby nie skutkowało to dopłatami do średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz o prawidłowy podział na grupy: językowe, wychowania fizycznego i informatyczne zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania”.

Zapytał czy dyrektorzy szkół zostali zapoznani z tymi wnioskami i jak się do nich odnieśli – jeżeli zostali zapoznani.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że jeżeli chodzi o wniosek dotyczący sporządzania arkuszy organizacyjnych w programach, to dwie dyrektorki powiedziały, że na następny rok będzie to zrobione w programie, jeden z dyrektorów powiedział, że żadnego programu nie ma, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to kupią. Ponieważ mamy wiedzę, że takie programy są i niektóre szkoły mają je zakupione, to nawet jeden drugiemu może ewentualnie pożyczyć. Natomiast takie wstępne ustalenia, które były na spotkaniu z Burmistrzem, w zasadzie zostały przez dyrektorów zrealizowane – głównie chodziło, żeby niepełnozatrudnionych było mniej i, żeby wskazywać w arkuszach organizacyjnych osoby, które łączą etaty w dwóch szkołach, co zostało zrobione. Ponadto Z-ca Burmistrza powiedział, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, żeby konkretnie było powiedziane, czy jest zgodne z prawem, czy nie, dopłacanie na koniec roku do średniej tym nauczycielom, którzy pracują. Jest to taka sytuacja, że dopłacamy w całej gminie do poszczególnych szczebli awansu zawodowego i może się zdarzyć, że szkoła, która ma średnią dobrą i nie wychodzą żadne dopłaty, pieniądze dostaje, bo mają dostać wszyscy. Samorząd nie może być „żandarmem” stojącym nad dyrektorem szkoły w takich sprawach, szczególnie kadrowych, w które nie wnikamy – dyrektor decyduje o tym kogo i kiedy zatrudnia, czy zwalnia. Natomiast wspomniane średnie, wymuszają określone działania organu założycielskiego, które mają spowodować, że średnia wzrośnie bez potrzeby angażowania dodatkowych środków i wtedy nie ma potrzeby wyrównywania na początku przyszłego roku za ubiegły rok do średniej, która wychodzi Ministrowi. Sprawia to wrażenie, że organ założycielski, czy szkoła, bo to ona wypłaca, oszukuje tych nauczycieli, a przecież tak nie jest, ponieważ każdy ma płacę zasadniczą, dodatki funkcyjne, dodatki motywacyjne, dodatki za wychowawstwo i inne – to wszystko wpływa na tą średnią. Jeżeli nauczyciele to wszystko dostają, to dlaczego są jeszcze dopłaty na koniec roku. Jest to trochę dziwna sprawa i dlatego myśli, że samorządy słusznie zrobiły, że skierowały sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.

K. Cichański – powiedział, że wcześniej pracował jako wicedyrektor w Szkole Podstawowej Nr 3 i miał możliwości współpracy z wicedyrektorami wszystkich placówek i dlatego prosił, żeby dyrektorzy odnieśli się, do perspektywy od 2003 roku, zważywszy na to, że dysponują środkami publicznymi i zadeklarowali, że w żadnej z placówek nie ma oprogramowania, ponieważ była o tym mowa. Prosił o odpowiedź na piśmie – od dyrektorów placówek, która placówka nie ma oprogramowania, a jeżeli ma, to czy ma dwa, czy trzy oprogramowania, jeżeli tak, to czy korzysta z licencji. Ponadto powiedział, że wnioski Komisji Oświaty miały na celu wspomóc, ułatwić pracę, organizację placówki, co umożliwia wspomniane oprogramowanie. Zwrócił uwagę, że arkusz organizacyjny jest najważniejszym dokumentem pracy, jeżeli chodzi o pracę placówki oświatowej. Dlatego prosił o udzielenie odpowiedzi, w jakiej placówce nie ma takiego oprogramowania.

K. Cichański zgłosił wniosek – „aby dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów miasta Złotowa określili się, czy od roku 2003 nie zakupywali oprogramowania, które może być też składową oprogramowania kadr i płac do wypełniania arkuszy organizacyjnych.”

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

Za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła wniosek, „aby dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów miasta Złotowa określili się, czy od roku 2003 nie zakupywali oprogramowania, które może być też składową oprogramowania kadr i płac do wypełniania arkuszy organizacyjnych.”

 1. K. Steffen – poinformował, że Komisja Gospodarki Miejskiej na swym posiedzeniu przyjęła wniosek, dotyczący likwidacji szamba po byłym osiedlu mieszkaniowym przy ul. Jeziornej, co stwarza wiele zagrożeń, a domki, które tam są, i którym to służyło, są podłączone do sieci miejskiej. Zapytał, jakie są szanse na pozytywne i szybkie rozwiązanie tego problemu.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk. Powiedział, że temat jest mu znany, wie o co chodzi, gdzie to jest. Natomiast wniosek o likwidacji jest przyjęty i będzie rozpatrzony przez Burmistrza, ale to nie dzisiaj na sesji.

 1. St. Wojtuń – zapytał, na jakim etapie jest sprawa postawienia urządzeń rekreacyjnych na Półwyspie.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk odpowiedział, że Pan M. Batko – pracownik Urzędu robi rozeznanie co do zasobów w firmach, które się tym zajmują i wtedy zrobimy uproszczony przetarg i zakupimy te urządzenia.

 1. K. Kulasek – poruszył sprawę dotyczącą drugiej strony promenady. Powiedział, że związku z jej budową, zostały rozebrane stare pomosty wędkarskie, które zalegają w wodzie. Zapytał, czy planowane jest ich usunięcie, czy będzie to leżało aż zgnije, czy będzie jakaś akcja typu „czyszczenie brzegów jeziora”, bo w tej chwili brzydko to wygląda.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że pomosty były likwidowane w ramach akcji, którą zajęli się wędkarze, posiłkując się MZUK w postaci koparki. Powiedział, że część pomostów nie usunęli, ponieważ trwała budowa promenady i nie można było wjechać dodatkowo żadnym sprzętem, żeby to wywieźć. Wędkarze robili to społecznie i myśli, że teraz przystąpią do akcji usuwania zlikwidowanych pomostów, a jeśli nie, to zrobimy to ludźmi zatrudnionymi w Urzędzie. Ponadto poinformował, że wędkarze, którzy mieli zajmować się usuwaniem pomostów otrzymywali zastraszające telefony i niektórzy, z tego powodu, w tej akcji nie uczestniczyli. Myśli, że stopniowo zrobi się tam porządek i usunie się to, co zostało wyrwane.

 1. Przewodniczący Rady nie udzielił głosu, obecnemu na sali W. Fidurskiemu, zwracając uwagę, że nie zgłaszał on wcześniej chęci zabrania głosu – zgodnie z przyjętą konwencją.

 2. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przypomniał o przesłanym wszystkim radnym e-mailu Wydawnictwa Prawniczego Prolex, które podjęło się prac nad publikacją dotyczącą obecnego kształtu samorządów lokalnych. Głównym celem tego jest przedstawienie wszystkich radnych województwa wielkopolskiego w kadencji 2010 – 2014.

 2. Poinformował, że wpłynęło zaproszenie dla Radnych od Klubu Abstynentów „Ostoja” na festyn abstynencki „Trzeźwościowe Powitanie Lata 2011”, który odbędzie się w dniu 12 czerwca br. o godz. 1400, na placu przed siedzibą stowarzyszenia – tj. obok ZCAS i basenu „Laguna”.

 3. Poinformował, że następna – VIII sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 28 czerwca 2011 r.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 16.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.20, zamknął VII sesję Rady Miejskiej.Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Anna Rogut

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik